Helion


Szczegóły ebooka

Rola internetowych poradni językowych w procesie normalizacji pisowni polskiej

Rola internetowych poradni językowych w procesie normalizacji pisowni polskiej


Książka jest wynikiem analizy około 2,5 tys. porad językowych z zakresu ortografii zamieszczonych w  Internecie przez Poradnię Językową PWN, e-poradnie uniwersyteckie, poradnię PWSZ w Chełmie oraz Telefoniczną Poradnię Językową UG. Obejmuje historię i obecną ortografię polską, stan poradnictwa językowego w Polsce czy specyfikę internetowej porady językowej jako wzorca gatunkowego.

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Objaśnienia skrotow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Rozdział 1. Zagadnienia teoretyczne: norma a norma skody$ kowana,

normalizacja a kody$ kacja normy, ortogra$ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Rozdział 2. Ortogra$ a polska dawniej i wspołcześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.1. Normalizacja pisowni i kody" kacja normy ortogra" cznej

w ujęciu diachronicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.2. Wspołczesna norma ortogra" czna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Rozdział 3. Stan poradnictwa językowego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Rozdział 4. Specy$ ka porad językowych w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.1. Internetowa porada językowa jako wzorzec gatunkowy . . . . . . . . . . . . . . 91

4.1.1. Zakres znaczeniowy pojęcia „internetowa porada językowa” . . . . . . . 91

4.1.2. Cechy gatunkowe internetowej porady językowej . . . . . . . . . . . . . . 92

4.1.3. Zakres tematyczny internetowej porady językowej . . . . . . . . . . . . . 93

4.1.4. Struktura (model kompozycyjny) internetowej porady językowej . . . . . 96

4.1.5. Styl internetowej porady językowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

4.1.6. Internetowa porada językowa jako akt komunikacji

między nadawcą a odbiorcą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

4.2. Zalety i wady internetowych porad językowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

4.2.1. Pozytywne aspekty e-poradnictwa językowego . . . . . . . . . . . . . . . 119

4.2.2. Problem aktualności e-porad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

4.2.3. Inne problemy związane z poradnictwem językowym w Internecie . . . . 130

4.3. Źrodła normy ortogra" cznej według poradni językowych . . . . . . . . . . . . . 134

Rozdział 5. E-poradnictwo wobec zagadnień

niebudzących wątpliwości w świetle przepisow ortogra$ cznych . . . . . . . . . . . 141

5.1. Funkcja informacyjna poradni językowych – wprowadzenie . . . . . . . . . . . 141

5.2. Udzielanie odpowiedzi zgodnych z przepisami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

5.2.1. Pisownia łączna, rozdzielna i z łącznikiem (dywizem) . . . . . . . . . . . 142

5.2.2. Pisownia wielką i małą literą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

5.2.3. Pisownia skrotow i skrotowcow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

5.2.4. Pisownia wyrazow z „o” i „u”, „rz” i „ż”, „ch” i „h” . . . . . . . . . . . . . . 285

5.2.5. Pisownia rzeczownikow zakończonych na „-ja” i „-ia”

w przypadkach zależnych: „-ji”, „-i” czy „-ii”? . . . . . . . . . . . . . . . . 297

5.2.6. Pisownia innych kłopotliwych form ; eksyjnych,

formacji słowotworczych oraz połączeń literowych . . . . . . . . . . . . . 304

5.2.7. Pisownia cyfr oznaczających liczebniki,

rzeczownikow nazywających liczby

oraz wyrazow złożonych z cyfrą w pierwszej części . . . . . . . . . . . . . 316

5.3. Udzielanie odpowiedzi niepełnych lub wymijających . . . . . . . . . . . . . . . 324

5.4. Udzielanie odpowiedzi sprzecznych lub częściowo sprzecznych z normą . . . . 329

5.4.1. Niewłaściwa hierarchizacja źrodeł normy ortogra" cznej . . . . . . . . . . 329

5.4.2. Niewłaściwa interpretacja przepisow ortogra" cznych . . . . . . . . . . . 334

5.4.3. Korzystanie z nieaktualnych źrodeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

5.4.4. Usterki techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

5.4.5. Celowe odstępstwa od normy ortogra" cznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

5.4.6. Konsekwencje udzielania odpowiedzi sprzecznych z przepisami . . . . . 348

Rozdział 6. E-poradnictwo wobec zagadnień

mogących budzić wątpliwości w świetle przepisow ortogra$ cznych . . . . . . . . . 351

6.1. Funkcja interpretacyjna poradni językowych – wprowadzenie . . . . . . . . . . 351

6.2. Przyporządkowywanie problemow do przepisow ortogra" cznych . . . . . . . . 353

6.2.1. Pisownia łączna, rozdzielna i z łącznikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

6.2.2. Pisownia wielką i małą literą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

6.2.3. Pisownia w przypadkach zależnych

rzeczownikow zakończonych na „-ia”, „-ja”, „-ya” . . . . . . . . . . . . . . 398

6.3. Udzielanie odpowiedzi niepełnych lub wymijających . . . . . . . . . . . . . . . 406

6.4. Udzielanie odpowiedzi sprzecznych lub częściowo sprzecznych z normą . . . . 409

6.5. Funkcja normotworcza: zmiana normy słownikowej . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Rozdział 7. E-poradnictwo wobec zagadnień

nieujętych w przepisach ortogra$ cznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

7.1. Funkcja normotworcza: utworzenie normy słownikowej . . . . . . . . . . . . . 425

7.2. Inne postawy przedstawicieli internetowych poradni językowych . . . . . . . . 427

Rozdział 8. Inne funkcje internetowych poradni językowych . . . . . . . . . . . . 435

8.1. Dygresje w poradach językowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

8.1.1. Rola dygresji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

8.1.2. Funkcja ludyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

8.1.3. Funkcja wychowawcza i dydaktyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

8.1.4. Funkcja fatyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

8.2. Pragmatyczne aspekty poradnictwa językowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

8.2.1. Funkcja kreacyjna: przedstawiciel e-poradni jako copywriter . . . . . . . 455

8.2.2. Funkcja opiniotworcza: kształtowanie stosunku do norm pisowni . . . . 458

8.2.3. Funkcja doradcza: wydawanie ekspertyz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

8.3. Funkcja reklamowa: autopromocja i promocja wydawnictwa . . . . . . . . . . . 464

Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

Bibliogra$ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

Źrodła drukowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

Źrodła internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

Posłowie. Wielki słownik ortogra$ czny PWN 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491