Helion


Szczegóły ebooka

Baśń w literaturze i w filmie. Rola baśni filmowej w edukacji filmowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Baśń w literaturze i w filmie. Rola baśni filmowej w edukacji filmowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym


Walory wychowawcze i edukacyjne mediów elektronicznych, zwłaszcza w dobie ich gwałtownej ekspansji i zwiększającego się wpływu na wiele dziedzin współczesnego życia społeczno-kulturalnego, ciągle rodzą wiele dyskusji w gronie pedagogów i teoretyków kultury. Współczesna szkoła musi dostrzegać wiążące się z tym zagadnieniem możliwości i zagrożenia, gdyż edukacja przez kulturę filmową wydaje się interesującą propozycją pedagogiczną, sprzyjającą wychowaniu młodego pokolenia w świadomości istnienia epoki „przedelektronicznej”. Książka Eweliny Koniecznej analizuje zagadnienie odbioru baśni ekranowej przez siedmio-, ośmio- i dziewięciolatków, stanowiąc próbę określenia jej roli i znaczenia w edukacji filmowej dzieci oraz możliwości jej wykorzystania przez nauczycieli w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.
 

Wprowadzenie

I. Baśń w literaturze

1. Miejsce baśni w kulturze
2. Badania nad baśnią literacką. Przegląd stanowisk
3. Baśń w literaturze dla dzieci
4. Wartości moralne, poznawcze i estetyczne baśni

II. Baśń w filmie

1. Baśń jako konwencja filmowa
2. Funkcja baśni filmowej we wpsółczesnej kulturz audiowizualnej
3. Możliwości odbioru baśni filmowej przez dziecko w wieku wczesnoszkolnym
4. Przegląd badań nad odbiorem filmu
5. Rozumienie filmu w świetle teorii kognitywnej

III. Zagadnienia metodologiczne badań własnych nad odbiorem baśni filmowej przez dzieci

1. Przedmiot i cel badań nad odbiorem baśni filmowej przez dzieci
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Charakterystyka badanej grupy
4. Wybrane metody i techniki badawcze

Rozdział IV. Uwarunkowania odbioru baśni filmowej przez dzieci. Analiza wyników badań

1. Analiza kompozycji baśni filmowej Piękna i Bestia i jej rozumienia przez dzieci
2. Analiza kompozycji filmowej Piotruś Pan i jej rozumienia przez dzieci
3. Rozumienie baśni literackiej przez dzieci (charakterystyka grupy)
4. Doświadczenie medialne dzieci (charakterystyka grupy)
5. Analiza dokumentów szkolnych
6. Podsumowanie wyników badań

Rozdział V. Możliwości wykorzystania baśni filmowej w edukacji filmowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

1. Zadania edukacji filmowej w kulturze zdominowanej przez mass media
2. Określenie funkcji baśni filmowej w działalności dydaktyczno-wychowawczej polskiej szkoły podstawowej na etapie zintegrowanego nauczania wczesnoszkolnego
3. Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania edukacji filmowej w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Analiza sondażu diagnostycznego.