Helion


Szczegóły ebooka

Intersubiektywność

Intersubiektywność


Intersubiektywność to jedno z podstawowych pojęć, jakimi posługują się dziś nauki społeczne. Przestrzeń relacji międzyludzkich, sfera tego, co międzypodmiotowe, i tego, co „publiczne” – gdyż o te wymiary właśnie chodzi, kiedy mówimy o intersubiektywności – zakładana jest we wszystkich ważnych teoriach szeroko rozumianej humanistyki czy w prawodawstwie. Pojęcie intersubiektywności zazwyczaj rozumiane jest intuicyjnie. Przy bliższym wejrzeniu okazuje się jednak, że jego znaczenie nie jest oczywiste. W obliczu faktu, że pojęcie to weszło do dyskursu naukowego, naturalna jest potrzeba jasności jego sensu. Czym zatem jest intersubiektywność? Jak należy ją pojmować? Jak szeroki zakres ma to pojęcie? Jaką rolę pełni w filozofii? Jakie obszary filozoficzne i naukowe pozwala ono kolonizować? W jakim stopniu intersubiektywność jest operatywna, a w jakim stopniu jest zakonserwowanym przez praktyki społeczne i dalekim od faktycznej adekwatności tworem pojęciowym? Książka stanowi swego rodzaju przyczynek do badań nad problemem pojęcia intersubiektywności w filozofii współczesnej. Powyższe kwestie rozważane są na płaszczyźnie dla pojęcia intersubiektywności najbardziej operatywnej, a więc nie tylko w zakresie zinstytucjonalizowanej filozofii teoretycznej, lecz przede wszystkim w sferze refleksji praktyczno-społecznej – moralności i etyki, komunikacji, prawa i polityki.

 

Piotr Makowski, Wymiary intersubiektywności. Słowo wstępne
Tadeusz Buksiński, O intersubiektywności słów kilka

Część pierwsza
INTERSUBIEKTYWNOŚĆ.
POJĘCIE I PROBLEM KONCEPTUALIZACJI
Paweł Dybel, Kłopot z „intersubiektywnością”
Andrzej W. Nowak, Źródłowość intersubiektywności a „materialność”
Marcin Pańków, O ontologicznej formie intersubiektywności. Kilka ustaleń
w oparciu o Schillera i Hegla oraz rzut oka na dziś
Jaromir Brejdak, Fenomenologiczne paradygmaty uzasadniania wspólnoty
Stanisław Judycki, Tajemnica komunikacji pomiędzy osobami

Część druga
ETYCZNY I AKSJOLOGICZNY WYMIAR INTERSUBIEKTYWNOŚCI
Ewa Nowak, Trzy uwagi w sprawie teorii interpersonalności
Piotr Makowski, Spektrum praktyczne etyki a intersubiektywność. Dwa modele podmiotu
Ewa Rewers, Intersubiektywność i doświadczenie współobecności
Marcin T. Zdrenka, Pewien kłopot z intersubiektywnością wartości. Przyczynek
do refleksji o negatypach, czyli ogniskowaniu się negatywnych skojarzeń wartościujących
Anna Nowicka, Intersubiektywność jako współodpowiedzialność. Aktualność
dyskursu w kontekście prospektywnego wymiaru odpowiedzialności u Karla-Otto Apla
Mikołaj Ratajczak, Pomiędzy nie- i porozumieniem. Intersubiektywność jako
rozmowa i jej etyczny wymiar w hermeneutyce H.-G. Gadamera

Część trzecia
INTERSUBIEKTYWNOŚĆ A SFERA POL ITYCZNO- PRAWNA
Andrzej Gniazdowski, Badania polityczne. Normatywność teorii demokracji
z perspektywy Prolegomenów do czystej logiki
Lidia Godek, Racja stanu jako polityka bezwarunkowych roszczeń. Rzecz
o intersubiektywnej modalności interesów
Krzysztof Nowak, O postulacie zwrotu ku intersubiektywności w ekonomii
głównego nurtu
Mariusz Golecki, Bartosz Wojciechowski, Intencjonalność, intersubiektywność
a kauzalność czynności cywilnoprawnych
Magdalena Małecka, Intersubiektywność a naukowość. Zagadnienie naukowego
badania prawa

APENDYKS
Kajetan Maria Jaksender, Wewnątrz, na przecięciu dyskursów. Po(d)miot
w filozofii Michela Foucaulta
Noty o autorach
Indeks nazwisk