Helion


Szczegóły ebooka

Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności

Karl Jaspers: w kręgu wielkich myślicieli współczesności


Prezentowana książka stanowi zbiór artykułów poświęconych twórczości wybitnego współczesnego filozofa, Karla Jaspersa. Problematyka części pierwszej ogniskuje się wokół głównych zagadnień jego myśli filozoficznej; obejmuje ona jego oryginalne ujęcie filozofii i jej roli w kształtowaniu życia osobowego człowieka, pojmowanie przez niego analizy egzystencjalnej jako rozumienia i rozjaśniania egzystencji oraz interpretacje głównych pojęć filozofii Jaspersa, takich jak wolność, sytuacje graniczne, komunikacja egzystencjalna, filozoficzny sens historii i autobiografii. Teksty zawarte w części drugiej przedstawiają w sposób krytyczny analogie i różnice pomiędzy filozofią Jaspersa a koncepcjami innych wielkich przedstawicieli dziewiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej filozofii europejskiej, między innymi Bollnowa, Heideggera, Spenglera, Nietzschego i Levinasa. Rozmaitość zagadnień omawianych w niniejszej pracy oddaje bogactwo myśli Karla Jaspersa, zarówno w jej zasadniczym wymiarze filozoficznym, jak i w aspekcie społecznym i politycznym. Myśl ta, w zestawieniu z interpretacjami poglądów innych wybitnych filozofów,  zaprezentowanymi przez autorów prac, ukazuje ścieranie się idei we wspólnocie filozoficznej wybitnych przedstawicieli epoki i daje świadectwo jej ducha.

Część I
Z myśli filozoficznej Karla Jaspersa
1. Iwona Alechnowicz-Skrzypek
Dwa aspekty analizy egzystencjalnej Karla Jaspersa: rozumienie i rozjaśnianie egzystencji
2. Czesława Piecuch
Osobisty wymiar myślenia filozoficznego w ujęciu Karla Jaspersa, czyli o wzajemnej zależności filozofii i życia osobowego
3. Paweł Wójs
Sens historii według Karla Jaspersa
4. Michał Haake
„Pogrzeb św. Łucji” Caravaggia a idea „Das Umgreifende”
5. Izabela Szyroka
Filozofia i autobiografia w świetle myślenia egzystencjalnego Karla Jaspersa
6. Maciej Urbanek
„Ogarniające, którym jestem”, czyli Jaspersa wizja bytu ludzkiego
7. Magdalena Filipiak
Etyczny wymiar filozofii komunikacji egzystencjalnej Karla Jaspersa
8. Marcin Trydeński
Doświadczenie graniczne w perspektywie filozofii Karla Jaspersa
9. Magdalena Kiełkowicz-Werner
Wina bez odpowiedzialności? O winie metafizycznej Karla Jaspersa
Część II
Karl Jaspers a inni wielcy myśliciele
10. Elżbieta Paczkowska-Łagowska
Życie. Egzystencja. Dziejowość. Otto F. Bollnow w dyskusji z Karlem Jaspersem
11. Mirosław Żelazny
Jaspers i Heidegger
12. Antoni Szwed
Karl Jaspers i nietzscheańska filozofia destrukcji
13. Maria Bal-Nowak
„Amor fati” jako sytuacja graniczna. Nietzsche a Jaspers
14. Krystyna Święcicka
Jaspersowska komunikacja egzystencjalna a filozofia dialogu
15. Anatol Michajłow
Wojna i perspektywy rozwoju cywilizacji w ocenie Oswalda Spenglera i Karla Jaspersa
16. Marcin Urbaniak
Zjawisko śmierci w ujęciu Jankélévitcha jako krytyka koncepcji Jaspersa
Indeks nazwisk