Szczegóły ebooka

Od faktoringu przeszłości do faktoringu przyszłości

Od faktoringu przeszłości do faktoringu przyszłości

Dorota Korenik

Ebook

Sześciorozdziałowe studium ewolucji faktoringu ma charakter porządkujący i eksploracyjny, ale także empiryczno-poznawczy. Wywód jest zorientowany przede wszystkim na czasy współczesne i uwypuklenie zmienności faktoringu stosownie do zmieniających się potrzeb gospodarki. Książka ma liczne walory poznawcze. Stanowią je m.in. systematyzacja wiedzy, przekładająca się na modyfikacje dostępnych rozwiązań faktoringowych, identyfikacja zbioru czynników wpływających na zmiany w systemie faktoringowym, prezentacja zastosowań tytułowego narzędzia w celu polepszenia działalności MSP i w obopólnym interesie faktora i faktoranta, zidentyfikowanie problemów przejrzystości, jakości i integralności oferty oraz obsługi faktoringowej. W monografii szczegółowo omówiono badania nad świadomością faktoringową, a także syntetycznie opisano stan prawny dotyczący faktoringu w wybranych krajach. Przedstawione badania mają charakter aplikacyjny.

Wstęp 7
1. Przegląd i krytyka dorobku piśmiennictwa światowego 13
1.1. Zasoby wiedzy ekonomicznej o faktoringu 13
1.2. Trzy perspektywy prowadzonych badań 14
2. Różnorodność definicji, pojęć i interpretacji faktoringu. Implikacje dla teorii i praktyki  41
2.1. Ewolucja usługi faktoringu  42
2.2. Środowisko prawne instytucji faktoringu 47
2.3. Ekonomiczne ujęcie instytucji faktoringu 53
3. O istocie faktoringu 70
3.1. W poszukiwaniu istoty faktoringu – podejście abstrakcyjne (ogólne) i transcendentne 70
3.2. Właściwości natury faktoringu 98
4. Opis założeń, zakresu i wyników badania empirycznego 102
4.1. Założenia i zakres 102
4.2. Rezultaty analizy modeli biznesowych i ofert rynkowych 107
4.3. Kształtowanie przez faktorów świadomości faktoringowej klientów 144
5. Modele biznesowe w działalności faktoringowej – od teraźniejszości do przyszłości 166
5.1. Specyfikacja aktualnych modeli biznesowych podmiotów faktoringowych w Polsce w świetle badania empirycznego 166
5.2. Sprzedaż faktoringu w ewoluujących tradycyjnych modelach biznesowych 168
5.3. Ryzyko w ewoluujących tradycyjnych modelach biznesowych 171
5.4. Technologiczne wsparcie realizacji transakcji faktoringowej – tzw. system faktoringowy 185
5.5. Modele biznesowe FinTech-ów 192
6. Perspektywy dalszych przemian w biznesie faktoringowym 200
6.1. Wpływ cyfryzacji państwa na faktoring 4.0  200
6.2. Marketing usługi faktoringu w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej 204
6.3. Kwestie przejrzystości, jakości i integralności oferty oraz obsługi faktoringowej 206
Zakończenie 212
Załącznik 216
Bibliografia 233
Spis rysunków 244
Spis tabel 244
Abstract 246