Szczegóły ebooka

Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

Jacek Popczyk

Ebook

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i budynków przemysłowych.

Niniejsze warunki techniczne obejmują: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, wymagania dotyczące podłoża pod malowanie, warunki wykonania, wymagania w stosunku do powłok malarskich, kryteria odbioru robót malarskich, a także wykaz przepisów krajowych oraz Polskich Norm.

Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą robót antykorozyjnych, ogniochronnych i konserwatorskich. Nie dotyczą również rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń budowlanych.

Spis treści

Przedmowa 5

1. Wstęp 7

1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7

1.2. Terminy i definicje 7

2. Dokumentacja techniczna 8

2.1. Podstawa wykonania robót 8

2.2. Dokumentacja powykonawcza 9

3. Materiały 9

3.1. Materiały do malowania elewacji budynków 9

3.2. Materiały do malowania wnętrz budynków 11

4. Podłoża pod malowanie 11

4.1. Wymagania ogólne 11

4.2. Kontrola podłoży 13

5. Wykonywanie robót malarskich 14

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 14

5.2. Warunki prowadzenia robót malarskich 14

5.3. Kontrola materiałów 15

5.4. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych 16

5.5. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 16

6. Wymagania dotyczące powłok malarskich 17

6.1. Powłoki z farb dyspersyjnych 17

6.2. Powłoki z farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 17

6.3. Powłoki z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 17

6.4. Powłoki z farb mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi oraz z farb na spoiwach mineralno-organicznych 18

6.5. Powłoki z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 18

7. Odbiór robót 18

7.1. Kontrola wykonania robót malarskich 18

7.2. Ocena jakości powłok malarskich 20

7.3. Odbiór końcowy 20

Bibliografia 20

Załącznik 1: Wymagania i metody badań farb olejnych i ftalowych (alkidowych) według PN-C-81901:2002  23

Załącznik 2: Oznaczanie rezystywności farb 23

  • Tytuł: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne
  • Autor: Jacek Popczyk
  • ISBN: 978-83-249-8334-6, 9788324983346
  • Data wydania: 2022-07-15
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2u7d
  • Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej