Szczegóły ebooka

Gospodarowanie potencjałem pracy zorientowane na interesy pracobiorców

Gospodarowanie potencjałem pracy zorientowane na interesy pracobiorców

Anna Cierniak-Emerych, Małgorzata Gableta

Ebook

W książce podjęto próbę poszerzenia, a zarazem zespolenia wiedzy o gospodarowaniu potencjałem pracy z perspektywy stosunków pracy w przedsiębiorstwie. Znalazło to wyraz m.in. w określeniu wytycznych dotyczących "budowania pomostów" pomiędzy pracobiorcami i pracodawcą. Ukazując skomplikowaną materię gospodarowania potencjałem pracy, uwypuklono przede wszystkim zasadność uwzględniania interesów pracobiorców.

Wstęp 5
Część I
Układ interesów – jego rola i znaczenie w przedsiębiorstwie 18
1. Spojrzenie na organizację przez pryzmat interesów 19
1.1. Interesy w procesie gospodarowania 19
1.2. Koncepcje zarządzania ludźmi a kategoria interesów 22
1.3. Rozkład interesów wewnątrz przedsiębiorstwa 32
1.4. Modele i wymiary stosunków pracy oraz zmiany w tym obszarze 35
2. Stosunki pracy w kontekście gospodarowania potencjałem pracy w przedsiębiorstwie 40
2.1. Stosunki pracy – aspekty podmiotowe i przedmiotowe 40
2.2. Zatrudnienie jako element kształtowania przedmiotu stosunków pracy w przedsiębiorstwie 43
2.2.1. Podstawy ochrony zatrudnienia 43
2.2.2. Bezpieczeństwo zatrudnienia oraz jego uwarunkowania 45
2.3. Formowanie architektury warunków pracy w przedsiębiorstwie 49
2.4. Narzędzia budowania porozumienia pomiędzy podmiotami stosunków pracy 54
Część II
Podstawy dbałości o realizację interesów pracobiorców 63
3. Kreowanie relacji pracodawca–pracobiorcy 64
3.1. Interesariusze wewnętrzni przedsiębiorstwa w koncepcjach zarządzania 64
3.1.1. Koncepcja interesariuszy oraz koncepcje pokrewne 64
3.1.2. Kategoryzacja interesariuszy w świetle literatury przedmiotu 71
3.2. Znaczenie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem 75
3.3. Zachowania ludzi w procesie pracy – perspektywa realizacji interesów pracobiorców 79
3.3.1. Założenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem kategorii interesów 79
3.3.2. Sytuacja pracy a zachowania pracobiorcy 83
3.4. Interesy w procesie kształtowania zachowań innowacyjnych 86
4. Prawne i organizacyjne podstawy respektowania interesów pracobiorców 91
4.1. Wytyczne wspólnotowe dotyczące kształtowania obszaru człowiek i praca 91
4.2. Interesy pracobiorców w świetle ustawodawstwa polskiego 94
4.3. Warunki zatrudnienia w Polsce 98
4.3.1. Zatrudnienie pracownicze i związana z nim pewność posiadania pracy 98
4.3.2. Niepewność jako cecha niepracowniczych form zatrudnienia 103
4.4. Niejednoznaczność miejsca i sposobu świadczenia pracy 108
4.5. Instytucjonalne aspekty realizacji interesów pracobiorców 121
4.5.1. Związki zawodowe i rady pracowników 121
4.5.2. Układy zbiorowe w przedsiębiorstwie jako rezultat negocjacji 126
Część III
Przeobrażenia w obszarze interesów pracobiorców – faktyczne i pożądane kierunki zmian 129
5. Interesy pracobiorców w polskich realiach gospodarowania – prezentacja badań empirycznych 130
5.1. Założenia metodyczne prowadzonych badań 130
5.1.1. Zmiany w okolicznościach funkcjonowania przedsiębiorstw jako podstawa kształtowania procesu badawczego 130
5.1.2. Problem badawczy i pytania badawcze oraz metody badań 137
5.1.3. Charakterystyka etapów i narzędzi postępowania badawczego 139
5.1.4. Próba badawcza – kształtowanie w latach 2010-2020 143
5.2. Interesy pracobiorców w kontekście architektury przedmiotu
stosunków pracy oraz narzędzi ich kształtowania – wyniki badań empirycznych 150
5.2.1. Akcent na wynagradzanie, zatrudniania oraz bezpieczeństwo i higienę pracy (lata 2010-2014) 150
5.2.2. Interesy pracobiorców w świetle przeobrażeń na rynku pracy (lata 2015-2017) 155
5.2.3. Interesy pracobiorców i pracodawców – rozpoznanie powiązań i rozbieżności w latach 2018-2020 159
5.3. Podsumowanie wyników badań empirycznych – poszukiwanie bezpieczeństwa pracy i współdziałanie 172
6. W kierunku zwiększania mocy i znaczenia pracobiorców w przedsiębiorstwie 182
6.1. Monitoring interesów podstawą działań zorientowanych na współdziałanie 182
6.2. Formowanie architektury przedmiotu stosunków pracy w przedsiębiorstwie z perspektywy bezpieczeństwa pracy 189
6.3. Stosunki pracy jako fundament organizacji sprzyjającej pracobiorcom 202

  • Tytuł: Gospodarowanie potencjałem pracy zorientowane na interesy pracobiorców
  • Autor: Anna Cierniak-Emerych, Małgorzata Gableta
  • ISBN: 978-83-7695-945-0, 9788376959450
  • Data wydania: 2022-07-15
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2u7k
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu