Helion


Szczegóły ebooka

Elastyczność mikro i małych przedsiębiorstw w kontekście finansowania zewnętrznego

Elastyczność mikro i małych przedsiębiorstw w kontekście finansowania zewnętrznego


Tematem przewodnim monografii jest elastyczność mikro i małych polskich przedsiębiorstw opisana z punktu widzenia jej relacji z finansowaniem zewnętrznym z udziałem środków publicznych. Rozważania koncentrują się na kwestii identyfikacji, czynnikach, analizie oraz ocenie wpływu finansowania zewnętrznego na elastyczność firm. Przyjęto założenie, iż finansowanie zewnętrzne z udziałem środków publicznych, przez swój sformalizowany charakter oraz rygorystyczny harmonogram prac, wpływa na elastyczność mikro i małych przedsiębiorstw.

W publikacji została podjęta próba całościowego spojrzenia na ważną dla współczesnego zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami kwestię elastyczności działania rozpatrywaną w kontekście przedsiębiorczości i zarządzania okazjami oraz cech posiadanych zasobów, w tym finansowych. Dostęp i pełne wykorzystanie zasobów finansowych, większa dyspozycja i kontrolowanie w wysokim stopniu mogą przyczynić się do wzrostu elastyczności przedsiębiorstwa i w efekcie pełniejszego wykorzystania okazji rynkowych.

Monografia może stanowić użyteczną pomoc naukową, metodologiczną i dydaktyczną dla studentów przedmiotów z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości, dla środowiska biznesowego, a także dla osób zajmujących się tematyką funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw.

Wstęp 7

 

Rozdział 1. Elastyczność przedsiębiorstw          11

1.1. Pojęcie i wymiary elastyczności       11

1.2. Model zarządzania elastycznego     21

1.3. Cechy zasobów a elastyczność przedsiębiorstw       25

1.4. Zasoby finansowe jako kluczowy składnik w przedsiębiorstwie        28

 

Rozdział 2. Istota mikro i małych przedsiębiorstw        33

2.1. Pojęcie i zakres mikro i małych przedsiębiorstw      33

2.2. Orientacja przedsiębiorcza firm      37

2.3. Rola przedsiębiorcy w zarządzaniu firmą     39

2.4. Elastyczność małych przedsiębiorstw          43

2.5. Zarządzanie okazjami z perspektywy elastycznych działań firm         45

 

Rozdział 3. Finansowanie zewnętrzne powstawania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw           51

3.1. Zewnętrzne źródła finansowania    51

3.2. Finansowanie ze środków komercyjnych     53

3.3. Finansowanie ze środków publicznych        61

3.4. Determinanty korzystania z finansowania zewnętrznego    67

 

Rozdział 4. Wpływ finansowania zewnętrznego na elastyczność mikro i małych przedsiębiorstw w świetle badań ilościowych 75

    1. Metodyka badań ilościowych          75

4.2. Rola finansowania zewnętrznego w badanych przedsiębiorstwach 79

4.3. Wpływ finansowania zewnętrznego na elastyczność firm    85

4.4. Wpływ finansowania zewnętrznego na realizację celów przedsiębiorstw     89

    1. Wpływ finansowania zewnętrznego na relację elastyczność–realizacja celów przedsiębiorstw        91

4.6. Analiza zależności statystycznych    94

 

Rozdział 5. Wpływ finansowania publicznego na elastyczność mikroprzedsiębiorstw – studia przypadków    99

5.1. Metodyka badań przeprowadzonych w formie studiów przypadku 99

5.2. Prezentacja badanych firm 101

5.3. Podsumowanie studiów przypadków           111

5.4. Wpływ kryzysu COVID-19 na zachowania mikro i małych przedsiębiorstw     115

 

Zakończenie    119

Literatura         125

Spis rysunków 133

Spis tabel         135

Spis wykresów 137

Załączniki         139