Szczegóły ebooka

Legitymizacja władzy sądowniczej

Legitymizacja władzy sądowniczej

Anna Machnikowska

Ebook

Zmiany w funkcjonowaniu modelu wymiaru sprawiedliwości oraz społeczny, często negatywny odbiór sądów powodują, że ponownie znaczenia nabiera konotacja, jaką terminom: niezależność i niezawisłość nadaje legitymizacja władzy sądowniczej. Ta ostatnia również doświadcza przekształceń, którym towarzyszą dyskusje, a wraz z nimi spory polityczno-prawne, czego przykładem jest obecny status Trybunału Konstytucyjnego. Z tego względu w niniejszej publikacji uwagę poświecono właśnie legitymizacji władzy sądowniczej na jej trzech płaszczyznach: instytucjonalnej, etycznej i społecznej. W tym celu przedstawiono dziesięć analiz autorstwa badaczy prawa z kilku ośrodków akademickich w Polsce – poza Uniwersytetem Gdańskim, na którym realizowano projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki pt „Trzecia władza sądów i sędziów w Polsce z perspektywy teorii i filozofii prawa", reprezentowany jest też Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Marli Curie-Skłodowsklej. Teksty te mogą stać się przedmiotem polemiki, bowiem cześć z nich odnosi się też do krajowej rzeczywistości, nacechowanej coraz większym napięciem miedzy władzą sądowniczą a władzami ustawodawczą i wykonawczą.

Wstęp (Anna Machnikowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ryszard Piotrowski
Zagadnienie legitymizacji władzy sądowniczej
w demokratycznym państwie prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Andrzej Szmyt
Na marginesie petycji do Sejmu w sprawie
niezawisłości sędziowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Anna Rakowska-Trela
Niezależność, niezawisłość, swoboda a dowolność.
Granice wymierzania sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Oktawian Nawrot
Dobry sędzia jako kamień węgielny wymiaru sprawiedliwości . . . . . 63
Grzegorz Ławnikowicz
Etyka sędziego w czasie przełomu ustrojowego . . . . . . . . . . . . . 83
Jerzy Zajadło
Postawy sędziów w świetle socjologii re; eksyjnej . . . . . . . . . . . . 99
Sebastian Sykuna
Władza sędziowska jako ultima ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Marcin Michał Wiszowaty
Wilk w owczej skórze. Litygacja strategiczna
i amicus curiae jako formy działalności lobbingowej . . . . . . . . . . 135
Anna Machnikowska
W krzywym zwierciadle?
Kilka uwag o relacjach między sądami i obywatelami . . . . . . . . . 165
Wojciech Zalewski
Po co ludziom sądy? Wyrokowanie w czasach kryzysu zaufania . . . . . 211
Akty normatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

  • Tytuł: Legitymizacja władzy sądowniczej
  • Autor: Anna Machnikowska
  • ISBN: 978-83-8206-475-9, 9788382064759
  • Data wydania: 2022-08-02
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2ut8
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego