Helion


Szczegóły ebooka

Bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwami z uwzględnieniem czasu pandemii SARS-COV-2

Bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwami z uwzględnieniem czasu pandemii SARS-COV-2


W każdej prowadzonej działalności, bez względu na jej charakter, formę czy zakres, istnieje ryzyko narażenia człowieka na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne w środowisku pracy. Niestety wraz z postępem techniki rośnie też skala zagrożeń, jednak należy pamiętać, że decydujący wpływ na bezpieczeństwo pracy ma zachowanie pracownika i jego postępowanie. W procesie zarządzania bezpieczeństwem pracy obowiązuje zasada, że „każdy odpowiada za bezpieczeństwo własne i współpracowników”. Jednym z podstawowych elementów skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy, a zarazem trudnym do przeprowadzenia, jest więc motywowanie pracowników do pracy bezurazowej.

Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom: promocji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, komunikacji, motywacji, kształtowania zachowań, edukacji oraz kulturze organizacji i bezpieczeństwa pracy. Niniejsza praca przeznaczona jest dla studentów kierunków technicznych i ekonomicznych, pracowników i menedżerów służb bhp oraz dla wszystkich zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Jej celem jest przekazanie czytelnikom niezbędnych informacji dotyczących wybranych elementów systemu zarządzania bhp w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem praktyk przedstawionych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z branży przemysłu lotniczego w dobie pandemii COVID-19.

W książce omówiono:

  • pojęcie „pracy” jako sposobu na zaspokojenie niezbędnych potrzeb człowieka, a jednocześnie źródła zagrożeń jego życia i zdrowia;
  • pojęcie i definicję „zagrożeń”, ich podział i klasyfikację;
  • klimat miejsca pracy (kulturę organizacji);
  • metody identyfikacji zagrożeń;
  • skutki zagrożeń występujących w procesach pracy, zwłaszcza zagrożeń dla życia (wypadki przy pracy) i zdrowia pracowników (choroby zawodowe);
  • ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy (koszty bezpieczeństwa pracy, koszty wypadków przy pracy, koszty profilaktyki i prewencji);
  • ekonomiczne stymulatory poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • miejsce bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwem;
  • problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie w czasach pandemii COVID-19;
  • dobre i złe praktyki bhp na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z branży lotniczej.

Wstęp

Rozdział 1 Praca jako sposób na zaspokojenie niezbędnych potrzeb

człowieka i źródło zagrożeń jego życia i zdrowia

1.1. Praca w życiu człowieka

1.2. Praca jako system „człowiek – obiekt techniczny – otoczenie”

1.3. Zmiany zachodzące w charakterze pracy i ich skutki

1.4. Bezpieczeństwo pracy jako dobro niepodlegające prawom rynku

1.5. Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym (Work-Life Balance – W-LB)

 

Rozdział 2 Zagrożenia człowieka w pracy

2.1. Pojęcie i definicje zagrożeń – ich podział i klasyfikacja

2.2. Czynniki materialnego środowiska pracy

2.3. Zagrożenia osobowe – organizacja pracy

2.4. Zachowania osobowe – czynnik ludzki

2.4.1. Zagrożenia człowieka w pracy

2.4.2. Błędy popełniane przez człowieka

2.4.3. Niezawodność człowieka w pracy

2.4.4. Rytmy biologiczne człowieka

2.5. Zagrożenia osobowe – społeczne środowisko pracy

2.6. Człowiek a kultura organizacji i bezpieczeństwa pracy

2.7. Metody identyfikacji zagrożeń i oceny stanu bezpieczeństwa pracy

 

Rozdział 3 Skutki zagrożeń występujących w procesach pracy

3.1. Wypadki przy pracy – zagrożenia życia

3.2. Zagrożenia zdrowia – choroby zawodowe

3.3. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

3.4. Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy

3.4.1. Ogólne koszty bezpieczeństwa pracy

3.4.2. Koszty wypadków przy pracy

3.4.3. Koszty profilaktyki i prewencji wypadkowej

3.4.4. Ekonomiczne stymulatory poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Rozdział 4 Miejsce bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwem

4.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

4.2. Zarządzanie zmianą

4.3. Zarządzanie zasobami niematerialnymi

4.3.1. Zarządzanie wiedzą

4.3.2. Zarządzanie kapitałem intelektualnym

4.4. Tradycyjne i systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

4.4.1. Tradycyjne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

4.4.2. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

4.4.3. Szczególna rola ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem –

niektóre przyczyny niepowodzeń

 

Rozdział 5 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie w dobie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

5.1. Koronawirus z medycznego punktu widzenia

5.2. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w czasie pandemii COVID-19

5.2.1. Prawa i obowiązki pracodawców

5.2.2. Prawa i obowiązki pracowników

5.3. Środki ochrony indywidualnej w przedsiębiorstwie w dobie pandemii COVID-19

5.4. Praca zdalna jako środek ochrony zbiorowej w przedsiębiorstwie

5.5. Popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy w czasach pandemii COVID-19

5.5.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasach pandemii COVID-19

na przykładzie wybranej firmy przemysłu lotniczego w Polsce – case study


Podsumowanie

Bibliografia

Streszczenie

Abstract