Helion


Szczegóły ebooka

Smart City - modele, generacje, pomiar i kierunki rozwoju

Smart City - modele, generacje, pomiar i kierunki rozwoju


Monografia przybliża Czytelnikom problematykę związaną z inteligentnymi miastami. Zawarto w niej szerokie spektrum zagadnień teoretycznych dotyczących samych miast i rozwoju miast inteligentnych, co powinno przyczynić się do lepszego zrozumienia przez Czytelnika istoty tworzenia i wspierania nowoczesnych koncepcji zarządzania miastem. Publikacja ta to także przewodnik po dobrych praktykach w zakresie implementacji rozwiązań smart city na świecie. Celem naukowo-badawczym było zebranie i uporządkowanie wiedzy, a co za tym idzie również terminologii związanej ze smart city, jak również uzupełnienie materiału teoretycznego przykładami praktycznymi.
Oprócz posiadanych walorów merytorycznych i poznawczych dla Czytelników, monografia pełni funkcję podręcznika akademickiego. Autorzy starali się w sposób jak najbardziej przystępny zaprezentować trudne, nie do końca jednoznacznie zdefiniowane zagadnienia, w tym etapy rozwoju, generację i architekturę rozwiązań związanych ze smart city. Opisano ich specyfikę oraz podano przykłady inteligentnych miast. Zagadnienia omówiono w sposób kompleksowy, syntetyczny i komunikatywny.

Wstęp  7

Część I. Ewolucja, tendencje rozwojowe i wyzwania współczesnych miast  9

1. Miasto i jego struktura jako płaszczyzna rozwoju smart city  11
1.1. Rozwój jednostek osadniczych w ujęciu teoretycznym. Urbanizacja i zjawiska pokrewne  11
1.2. Urban sprawl i smart growth – wyzwania współczesnych miast  15
1.3. Nowe kierunki i perspektywy rozwoju miast – metropolizacja, global, world, green, slow i resilience cities  19

2. Zrównoważony rozwój i mobilność miejska  43
2.1. Zrównoważony rozwój – odniesienie zakresu definicyjnego do struktur miejskich  43
2.2. Zrównoważony rozwój miast  54
2.3. Zrównoważona mobilność miejska – ujęcie definicyjne  59
2.4. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP  62

3. Inteligentne miasto – obszary, generacje, modele  67
3.1. Smart city w ujęciu definicyjnym  67
3.2. Etapy rozwoju, architektura i interesariusze smart city  79
3.3. Generacje i poziomy dojrzałości smart city  88
3.4. Analiza wskaźnikowa i pomiar inteligentnego miasta  101
3.5. Kognitywistyka w rozwoju smart city. Schematy implementacji  115
3.6. Korzyści i bariery wdrażania koncepcji smart city. Kierunki rozwoju inteligentnych miast  120
3.7. Smart city – ujęcie modelowe  127

Część II. Praktyczne ujęcie koncepcji smart city  139

4. Systemy wsparcia rozwoju miast – logistyczne, energetyczne, informatyczne  141
4.1. Logistyczne wsparcie inteligentnych miast  141
4.2. Miasta inteligentne energetycznie – efektywność energetyczna w smart city  146
4.3. Elektromobilność w inteligentnych miastach  152
4.4. ICT jako element wsparcia inteligentnych miasta – wybrane przykłady  161

5. Studia przypadków – dobre praktyki smart city – analiza, diagnoza i ocena wybranych koncepcji  164
5.1. Europa  164
5.1.1. Wiedeń – najinteligentniejsze miasto na świecie  164
5.1.2. Londyn – transport i jakość powietrza jako filary inteligentnego miasta  166
5.1.3. Kopenhaga – najprzyjaźniejsze miasto na świecie  167
5.2. Azja  169
5.2.1. Songdo – nowoczesne miasto zbudowane od podstaw  169
5.2.2. Masdar – zielone miasto przyszłości na pustyni  170
5.2.3. Singapur jako Smart Nation  172
5.2.4. Shenzhen liderem utylizacji odpadów – wizja przyszłości  175
5.3. Ameryka Północna  176
5.3.1. St. Albert – aspekty społeczne jako element strategii Master Plan Smart City  176
5.3.2. Toronto – innowacyjny lider wdrożenia koncepcji smart city  178
5.4. Australia  180
5.5. Afryka  181
5.5.1. Nairobi – technologie komunikacyjne jako priorytet smart city  181
5.5.2. Kapsztad – zarządzanie ryzykiem jako element inteligentnego miasta  183
5.6. Praktyczne rozwiązania koncepcji smart city – przegląd wybranych koncepcji  184

Zakończenie  190
Bibliografia  192
Indeks  207