Helion


Szczegóły ebooka

Polska - Hiszpania - Ameryka Łacińska. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa publicznego

Polska - Hiszpania - Ameryka Łacińska. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa publicznego


Zespół prawników z Uniwersytetu Gdańskiego oraz współpracujących z nimi badaczy z innych uczelni polskich i zagranicznych (z Hiszpanii – Universidad de Castilla La Mancha de Toledo, Universidad de León i Universidad Pública de Navarra, z Argentyny – Universidad Nacional de Tres de Febrero en Buenos Aires oraz Universidad Panamericana de la Ciudad de México) przygotował zbiór opracowań ukazujących wybrane aspekty rozwiązań prawnych z zakresu prawa pracy i prawa publicznego Polski, Hiszpanii oraz niektórych krajów Ameryki Łacińskiej. Należy także dodać, że skład autorów i zestaw tematyczny zamieszczonych w niniejszej książce opracowań nie są przypadkowe. Publikacja powstała bowiem jako wynik ożywionej współpracy pomiędzy przedstawicielami ośrodków naukowych z Polski oraz z wybranych państw hiszpańskojęzycznych.

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Słowo wstępne ( Jakub Stelina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Część I
Prawo pracy
Henar Álvarez Cuesta, Roberto Fernández Fernández,
Juan José Fernández Domínguez
Pozornie samozatrudnieni: problemy i rozwiązania prawne w Hiszpanii . . . . . 15
Jakub Stelina
Przeciwdziałanie zatrudnieniu „śmieciowemu” w Polsce i Argentynie . . . . . . . 25
Justyna Świątek-Rudoman
Instrumenty prawne wspierające zatrudnianie osób do 30 roku życia
na przykładzie rozwiązań przyjętych w Polsce i Hiszpanii . . . . . . . . . . . . . 37
Wojciech Świda
Odpowiedzialność solidarna przedsiębiorstw,
ich dyrektorów i wspólników za naruszenie przepisów prawa pracy . . . . . . . . 51
Monika Tomaszewska
Równowaga pomiędzy swobodami rynkowymi
a polityką Unii Europejskiej – na przykładzie praw
pracowników delegowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Joanna Unterschütz
Zasada stabilności zatrudnienia w hiszpańskim prawie pracy . . . . . . . . . . . 71

Część II
Prawo publiczne
Monika Adamczak-Retecka
Pochodne prawo pobytu w świetle wybranych orzeczeń
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
José Francisco Alenza García
Wymogi dobrego rządzenia w ustawodawstwie hiszpańskim
(od rad do obowiązków dobrego rządzenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Tomasz Bojar-Fijałkowski, Marta Roman
Prawo morskie Królestwa Hiszpanii –
uwagi ustrojowe i materialnoprawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Pedro J. Carrasco Parrilla, Felipe de la Mata Pizaña
Zwłoka w wykonaniu ogólnych zobowiązań podatkowych
w prawie hiszpańskim i meksykańskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Paulina Glejt, Karol Ważny
Wstęp do analizy porównawczej aktów prawnych regulujących
instrumenty udostępniania informacji publicznej w wybranych
hiszpańskojęzycznych krajach systemu prawa latynoamerykańskiego . . . . . . . 147
Jakub Łukaczyński, Olaya Carlota Ruiz Bautista, Ana Barreira López
Nadzór i inspekcja rybołówstwa na tle Rozporządzenia Rady
nr 1224/2009 i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji
nr 404/2011 w Hiszpanii i Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Michał Miłosz
Prawo jednostki do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie
a przepisy prawa polskiego i hiszpańskiego regulujące
rozstrzyganie spraw indywidualnych przez organy administracji
w postępowaniu administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Martín María Razquin Lizarraga
Prawo dostępu do informacji publicznej w ustawodawstwie hiszpańskim . . . . . 185
Blanka Julita Stefańska
Nowa kara – więzienie na czas nieokreślony
podlegające wery! kacji w hiszpańskim Kodeksie karnym . . . . . . . . . . . . . 203
Piotr Uziębło
Prawo wyborcze Polski i Ameryki Łacińskiej –
podobieństwa i różnice (wybrane zagadnienia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Marcin Michał Wiszowaty
Kilka reX eksji o przyszłości hiszpańskiej monarchii parlamentarnej
40 lat po jej in(re)stauracji i rok po pierwszej sukcesji tronu . . . . . . . . . . . . 231
Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257