Helion


Szczegóły ebooka

Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego

Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego


Rozważania podjęte w niniejszej książce dotyczą partycypacji społecznej w legislacji samorządowej. W ciągu ostatnich kilku lat partycypacja społeczna, różnie określana (np. udziałem, uczestnictwem) i traktowana według różnych ujęć, na dobre zagościła w dyskursie naukowym, a także – co znamienne – publicznym. 0 dużym zainteresowaniu nauki partycypacją społeczną świadczy liczba organizowanych wokół tego obszaru tematycznego przedsięwzięć. Zajmują się nią przedstawiciele różnych dyscyplin, poddyscyplin i specjalizacji, a w szczególności szeroko pojętych nauk społecznych i urbanistyki. Niniejsza praca wpisuje się w ten trend i charakteryzuje to zjawisko w odmiennym ujęciu, o którym przesądza przedmiotowy zakres rozważań, ograniczony do stanowienia aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego, a także metodyka badawcza, mająca charakter nie tyle interdyscyplinarny, ile wykorzystująca dorobek różnych nauk.

Wykaz skrótów ...................................................................................................................11
Wprowadzenie ...................................................................................................................15
1. Przedmiot i cele rozważań............................................................................................15
2. Ustalenia terminologiczne ...........................................................................................16
2.1. Ustalenie terminu „podmioty spoza systemu administracji publicznej” .......16
2.2. Ustalenie terminu „udział” ...................................................................................19
3. Ustalenia metodologiczne ............................................................................................20
3.1. Metody badawcze ...................................................................................................20
3.2. Merytoryczna struktura pracy..............................................................................20
Rozdział 1.
Charakterystyka udziału podmiotów spoza systemu administracji publicznej
w realizacji zadań publicznych z pozycji nauki administracji
i nauki prawa administracyjnego ....................................................................................22
1.1. Charakterystyka udziału podmiotów spoza systemu administracji
publicznej w realizacji zadań publicznych z pozycji nauki administracji ..........22
1.2. Charakterystyka udziału podmiotów spoza systemu administracji publicznej
w realizacji zadań publicznych z pozycji nauki prawa administracyjnego ........36
Rozdział 2.
Pozaprawne uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu administracji
publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek
samorządu terytorialnego ................................................................................................47
2.1. Aksjologiczne uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu
administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego ...............................................47
2.1.1. Uwagi ogólne ...................................................................................................47
2.1.2. Uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu administracji
publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy
jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy idei demokracji ......48
2.1.3. Uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu administracji
publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy
jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy idei dialogu ............52
2.1.4. Uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu administracji
publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy
jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy idei pluralizmu ......55
2.2. Prakseologiczne uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu
administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego ...............................................55
2.2.1. Uwagi ogólne ...................................................................................................55
2.2.2. Uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu administracji
publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego
z perspektywy kryterium racjonalności .......................................................60
2.2.3. Uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu administracji
publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego
z perspektywy kryterium skuteczności ........................................................67
2.2.4. Uzasadnienie udziału podmiotów spoza systemu administracji
publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy
kryterium ekonomiczności ............................................................................72
Rozdział 3.
Prawne uwarunkowania udziału podmiotów spoza systemu administracji
publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego .......................................................75
3.1. Uwagi ogólne ..............................................................................................................75
3.2. Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania udziału podmiotów
spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa
miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego ........................77
3.3. Ustawowe uwarunkowania udziału podmiotów spoza systemu
administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego ...............................................83
3.3.1. Uwagi ogólne ...................................................................................................83
3.3.2. Zasada pomocniczości....................................................................................85
3.3.3. Zasada decentralizacji władzy publicznej ....................................................88
3.3.4. Zasada samodzielności jednostek samorządu terytorialnego ...................92
3.3.5. Zasada społeczeństwa obywatelskiego .........................................................94
3.4. Podstawowe uwarunkowania udziału podmiotów spoza systemu
administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego ...............................................96
3.4.1. Uwagi ogólne ...................................................................................................96
3.4.2. Statut jednostki samorządu terytorialnego ..................................................97
3.4.3. Statut jednostki pomocniczej gminy ..........................................................100
3.4.4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi ...........................100
Rozdział 4.
Prawnie uregulowane formy udziału podmiotów spoza systemu
administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego .....................................................102
4.1. Uwagi ogólne ............................................................................................................102
4.2. Referendum lokalne jako forma udziału podmiotów spoza systemu
administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego .............................................103
4.2.1. Uwagi ogólne .................................................................................................103
4.2.2. Referendum ....................................................................................................104
4.2.3. Referendum opiniodawcze/konsultacyjne .................................................121
4.3. Konsultacje z podmiotami spoza systemu administracji publicznej
w stanowieniu aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego .............................................122
4.3.1. Uwagi ogólne .................................................................................................122
4.3.2. Konsultacje z mieszkańcami ........................................................................126
4.3.3. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
oraz niektórymi innymi podmiotami prawa .............................................150
4.3.4. Dyskusja publiczna .......................................................................................157
4.3.5. Wysłuchanie publiczne .................................................................................159
4.3.6. Inne postaci konsultacji ................................................................................164
4.4. Opinie podmiotów spoza systemu administracji publicznej
w stanowieniu aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego .............................................167
4.4.1. Uwagi ogólne .................................................................................................167
4.4.2. Opinie reprezentatywnych związków zawodowych .................................169
4.4.3. Opinie związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.......................180
4.4.4. Opinie reprezentatywnych organizacji pracodawców ..............................185
4.4.5. Opinie innych podmiotów spoza systemu administracji publicznej .....186
4.5. Wystąpienia podmiotów spoza systemu administracji publicznej
w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego .............................................193
4.5.1. Uwagi ogólne .................................................................................................193
4.5.2. Petycje podmiotów spoza systemu administracji publicznej
w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek
samorządu terytorialnego ............................................................................194
4.5.3. Wnioski podmiotów spoza systemu administracji publicznej
w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek
samorządu terytorialnego ............................................................................199
4.5.4. Inicjatywa uchwałodawcza podmiotów spoza systemu administracji
publicznej w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego ...................................205
4.5.5. Skargi podmiotów spoza systemu administracji publicznej składane
w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego przez organy
jednostek samorządu terytorialnego ..........................................................216
4.5.6. Uwagi podmiotów spoza systemu administracji publicznej
w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek
samorządu terytorialnego ............................................................................218
4.6. Zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym ..............................................221
4.6.1. Uwagi ogólne .................................................................................................221
4.6.2. Podstawa prawna ...........................................................................................222
4.6.3. Skład osobowy ...............................................................................................223
4.6.4. Zasięg przedmiotowy ....................................................................................225
4.6.5. Postulaty de lege ferenda .............................................................................226
Rozdział 5.
Prawna ochrona udziału podmiotów spoza systemu administracji
publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego .....................................................228
5.1. Uwagi ogólne ............................................................................................................228
5.2. Administracyjna ochrona udziału podmiotów spoza systemu
administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego
przez organy jednostek samorządu terytorialnego .............................................229
5.2.1. Nadzór jako instytucja służąca ochronie udziału podmiotów
spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu aktów prawa
miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego ...........229
5.2.2. Skarga powszechna z art. 227 k.p.a. jako środek prawnej ochrony
udziału podmiotów spoza systemu administracji publicznej
w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy
jednostek samorządu terytorialnego ..........................................................242
5.3. Sądowa ochrona udziału podmiotów spoza systemu administracji
publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy
jednostek samorządu terytorialnego .....................................................................253
5.3.1. Skarga z art. 101 u.s.g., art. 87 u.s.p. i art. 90 u.s.w. jako środek
prawnej ochrony udziału podmiotów spoza systemu administracji
publicznej w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy
jednostek samorządu terytorialnego ..........................................................253
5.3.2. Skarga z art. 101a u.s.g., art. 88 u.s.p. i 90 u.s.w. jako środek prawnej
ochrony udziału podmiotów spoza systemu administracji publicznej
w stanowieniu aktów prawa miejscowego przez organy jednostek
samorządu terytorialnego ............................................................................264
5.3.3. Skarga z art. 20 u.r.l. jako środek prawnej ochrony udziału
podmiotów spoza systemu administracji publicznej w stanowieniu
aktów prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu
terytorialnego ................................................................................................271
Podsumowanie.................................................................................................................273
Bibliografi a .......................................................................................................................276
Źródła prawa ....................................................................................................................290
Orzecznictwo ...................................................................................................................296