Helion


Szczegóły ebooka

Organy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

Organy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej


Książka jest pierwszą tego typu monografią na rynku. Porządkuje, opisuje i wyjaśnia problematykę ochrony środowiska, będąc cennym źródłem informacji nie tylko dla „profesjonalnych” prawników – adwokatów, radców prawnych, sędziów, ale także licznej rzeszy pracowników administracji publicznej – rządowej i samorządowej, którzy poszukują rozwiązań prawnych ze sfery ochrony środowiska. Szerokie ujęcie tematu proponowane przez autorów sprawia, że książkę można skierować też do adeptów prawa – studentów studiów, na których ochrona środowiska lub ochrona przyrody są wykładane, a także do przedsiębiorców poszukujących źródeł informacji o prawie ochrony środowiska.

Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ustawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Instytucje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rozdział I. Ochrona środowiska jako zadanie publiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1. System prawa ochrony środowiska – uwagi ogólne (D. Trzcińska). . . . 13
2. Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej – uwagi szczegółowe
(N. Tucholska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. Ochrona środowiska w Polsce – cele środowiskowe (D. Trzcińska) . . . 26
4. Ochrona środowiska w Unii Europejskiej – cele wspólne
w polityce ochrony środowiska (N. Tucholska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5. Rodzaje zadań administracji w dziedzinie ochrony środowiska
(M. Żurawik-Paszkowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Rozdział II. Podmioty uczestniczące w ochronie środowiska. . . . . . . . . . . . . 50
1. Organy administracji w Polsce. Uwagi ogólne
(M. Żurawik-Paszkowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2. Współdziałanie organów w sferze ochrony środowiska
(M. Żurawik-Paszkowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3. Podmioty korzystające ze środowiska
(M. Żurawik-Paszkowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4. Organy ochrony środowiska w Polsce. Pojęcie
(M. Żurawik-Paszkowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5. Typologia administracji z zakresu ochrony środowiska
w Unii Europejskiej (N. Tucholska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6. Klasyfikacja organów z zakresu ochrony środowiska
(M. Żurawik-Paszkowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Rozdział III. administracja ochrony środowiska
w Unii Europejskiej (N. Tucholska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1. Parlament Europejski – Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego,
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2. Rada Europejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3. Rada Unii Europejskiej (Rada) – Rada ds. Środowiska. . . . . . . . . . . . . . 78
4. Komisja Europejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – Sekcja Rolnictwa,
Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6. Komitet Regionów – Komisja Środowiska,
Zmiany Klimatu i Energii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7. Europejski Bank Inwestycyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
8. Agencje Unii Europejskiej – Europejska Agencja Środowiska. . . . . . . . 90
9. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). . . . . . . . . . . . . . . 93
Rozdział IV. Organy ochrony środowiska w Polsce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
1. Organy administracji rządowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
1.1. Minister właściwy ds. środowiska (M. Żurawik-Paszkowska) . . . . 96
1.2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
(M. Żurawik-Paszkowska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
1.3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska
(M. Żurawik-Paszkowska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
1.4. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
(D. Trzcińska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
1.5. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (N. Tucholska). . . . . . . . . . 115
1.6. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (D. Trzcińska). . . . . . . . . . . . 116
1.7. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (D. Trzcińska). . . . . . . 119
1.8. Wojewoda (N. Tucholska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
1.9. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
(M. Żurawik-Paszkowska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
1.10. Wojewódzki konserwator zabytków (N. Tucholska) . . . . . . . . . . . 152
1.11. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
(D. Trzcińska).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
1.12. Dyrektor urzędu morskiego (D. Trzcińska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
1.13. Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych
i dyrektorzy Specjalistycznego Urzędu Górniczego
(D. Trzcińska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
1.14. Dyrektor parku narodowego (D. Trzcińska). . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
1.15. Dyrektor parku krajobrazowego (M. Żurawik-Paszkowska).. . . . 164
2. Organy administracji samorządowej w ochronie środowiska
(N. Tucholska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
2.1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
2.2. Starosta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
2.3. Marszałek województwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
2.4. Sejmik województwa, rada gminy, rada powiatu . . . . . . . . . . . . . . . 175
3. Instytucje ochrony środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
3.1. Państwowa Rada Ochrony Przyrody (D. Trzcińska). . . . . . . . . . . . . 177
3.2. Regionalna Rada Ochrony Przyrody
(M. Żurawik-Paszkowska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
3.3. Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
(M. Żurawik-Paszkowska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
3.4. Regionalne Komisje ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
(M. Żurawik-Paszkowska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
3.5. Rada naukowa parku narodowego działająca przy
dyrektorze parku narodowego „Środowisko” (N. Tucholska). . . . . 184
3.6. Rada parku krajobrazowego lub rada zespołu
parków krajobrazowych działająca przy dyrektorze
parku krajobrazowego lub dyrektorze zespołu
parków krajobrazowych „Środowisko” (N. Tucholska). . . . . . . . . . 185
Rozdział V. Specyfika administracji ochrony środowiska w Polsce
i Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
1. Wartości w działaniu organów ochrony środowiska
(M. Żurawik-Paszkowska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
2. Specyfika funkcji i kompetencji organów ochrony środowiska
(D. Trzcińska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
3. Uwagi końcowe dotyczące systemu
organów ochrony środowiska w Polsce
i Unii Europejskiej (D. Trzcińska, N. Tucholska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204