Helion


Szczegóły ebooka

Decyzje inwestycyjne  a zarządzanie przedsiębiorstwem. Kontekst rozwoju

Decyzje inwestycyjne a zarządzanie przedsiębiorstwem. Kontekst rozwoju


W gospodarce pojawiają się wydarzenia, których nie sposób przewidzieć, a które mają gigantyczny wpływ na sytuację milionów ludzi. Takim właśnie przypadkiem dla biznesu (choć oczywiście nie tylko) okazała się pandemia koronawirusa.

To niespodziewane zjawisko, na które nikt nie był przygotowany, poczyniło prawdziwe spustoszenie w życiu gospodarczym i społecznym wielu państw, w dużej mierze za sprawą zamykania całych gałęzi gospodarki, co miało ułatwić walkę z wirusem.

Dlatego też w czasach tak turbulentnych firmy zaczęły skupiać się na szukaniu oszczędności oraz na zabezpieczeniu płynności finansowej, która pozwoli im przetrwać kolejną falę restrykcji. Stąd też generowanie oszczędności, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności procesów biznesowych, staje się dla zarządzających nie tylko wyzwaniem, ale i koniecznością, która może zadecydować o ‘być albo nie być’ poszczególnych firm na rynku. W związku z tym nieustannie rośnie zainteresowanie tematyką podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych, które mają decydujący wpływ na działalność przedsiębiorstw.

Sprawą oczywistą wydaje się, że cele biznesowe muszą być określone na nowo, ponieważ kryzys pandemiczny zrewidował większość planów i powoduje, że wiele firm zmienia swój sposób działania, w tym kanały sprzedaży i łańcuchy dostaw.

Z tego też względu kwestię analizy opłacalności przedsięwzięć rozwojowych uznaje się za pierwszoplanową w kontekście celowego zarządzania rozwojem ekonomicznym. Takie założenie będzie nieodłącznie związane z koniecznością trafnej oceny, czy rozważana inwestycja przyniesie spodziewane zyski, czy raczej przysporzy przedsiębiorstwu strat.

Źródłem sukcesu przedsiębiorstwa jest, między innymi, jakość zarządzania jego zasobami finansowymi. W przypadku gdy współcześni zarządzający poszukują najlepszego możliwego rozwiązania spośród ustalonego katalogu propozycji, istnieje możliwość porównania kilku potencjalnych wariantów inwestycyjnych. Wynika z tego ekonomiczna konieczność podjęcia próby analizowania wszystkich możliwych przesłanek podjęcia danej decyzji...

Zapraszamy do lektury.

Przedmowa

Rozdział 1
Rozwój przedsiębiorstwa jako wyznacznik wzrostu wartości
1.1. Przedsiębiorstwo a przedsiębiorca w kontekście rozwoju
1.2. Pojęcie rozwoju przedsiębiorstwa
1.3. Identyfikacja czynników determinujących rozwój poprzez inwestycje
1.4. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie wartością

Rozdział 2
Istota inwestycji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
2.1. Pojęcie inwestycji i ich cechy
2.2. Klasyfikacja inwestycji
2.3. Pojęcie i rodzaje inwestycji rzeczowych
2.4. Przedsięwzięcie inwestycyjne a projekt inwestycyjny

Rozdział 3
Efektywność inwestycji kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa
3.1. Rola i znaczenie rachunku efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
3.2. Metody oceny ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
3.2.1. Proste metody oceny
3.2.2. Dynamiczne metody oceny

Rozdział 4
Zasoby przedsiębiorstwa warunkujące długotrwały rozwój
4.1. Systematyka zasobów w przedsiębiorstwie
4.2. Zasoby niematerialne
4.3. Zasoby materialne na przykładzie nieruchomości

Rozdział 5
Decyzje inwestycyjne warunkujące rozwój przedsiębiorstwa. Studium przypadku
5.1. Charakterystyka rynku nieruchomości komercyjnych
5.2. Studium przypadku – charakterystyka
5.3. Ustalenie przepływów pieniężnych z inwestycji
5.4. Ocena efektywności podejmowanej inwestycji

Literatura

Spis tabel i rysunków