Helion


Szczegóły ebooka

Nowoczesne rozwiązania i trendy w zarządzaniu miastem

Nowoczesne rozwiązania i trendy w zarządzaniu miastem


 

Zarządzanie miastem obejmuje zarządzanie: rozwojem miasta, urzędem miasta i innymi jego jednostkami oraz usługami miejskimi. Samo pojawienie się innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu miastem nie jest jednoznaczne z ich wprowadzeniem w życie. Niniejsze opracowanie ma odpowiedzieć na potrzeby w zakresie badań nad specyfikacją nowoczesnych rozwiązań i wyłaniających się z nich trendów, stanowiąc pierwszy krok w zakresie tworzenia narzędzi do badań implementacji nowoczesnych rozwiązań w praktyce zarządzania miastami.

Monografia ma zasadniczo charakter teoriopoznawczy, choć w kilku jej częściach podane są wyniki badań Autora, opartych na metodzie analizy wybranych dokumentów kilku najszybciej rozwijających się miast USA. Zawiera interesujący materiał, który może być wykorzystany zarówno przez środowisko naukowe w Polsce, jak i przez dydaktyków w procesach nauczania na kierunkach związanych z zarządzaniem. Może też posłużyć jako źródło inspiracji dla praktyków z administracji samorządowej oraz wszystkich tych, którzy troszczą się o rozwój własnego miasta.

W książce omówiono:

  • miejsce zarządzania publicznego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości;
  • ewolucję zarządzania publicznego – od ujęcia weberowskiego aż do cyfrowego rządzenia publicznego;
  • różne nurty w zarządzaniu publicznym;
  • współczesne koncepcje odnoszące się do miast i zarządzania nimi, w tym koncepcję „miasta inteligentnego” (ang. Smart City)  oraz „szczupłej administracji publicznej” (ang. Lean Office);
  • zagadnienie przywództwa w organizacji publicznej;
  • zarządzanie rozwojem miasta i trendy w finansach komunalnych;
  • nowe rozwiązania stosowane w zarządzaniu urzędem miasta i jednostkami miejskimi (m.in. systemy zarządzania jakością, cyfryzacja urzędów, zarządzanie pracownikami);
  • wybrane dziedziny działalności miasta (zieleń miejska, rozwiązywanie problemu ubóstwa i ograniczanie przestępczości, miejski system gospodarki odpadami, zarządzanie kryzysowe);
  • wnioski i rekomendacje dla zarządzania miastem;
  • autorską koncepcję nowoczesnych trendów i rozwiązań nadających się do zastosowania w procesie zarządzania polskim miastem (ujętą w zwięzłej formie tabelarycznej).

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Prolegomena zarządzania publicznego
1.1. Zarządzanie publiczne w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
1.2. Istota zarządzania publicznego
1.3. Ewolucja zarządzania publicznego

Rozdział 2. Zarządzanie miastem – koncepcje, przywództwo, decyzje
2.1. Obszary i koncepcje zarządzania miastem
2.2. Inteligentne miasto oraz inteligentna specjalizacja
2.3. Przywództwo w zarządzaniu miastem
2.4. Proces podejmowania decyzji w mieście

Rozdział 3. Rozwiązania w zarządzaniu rozwojem miasta
3.1. Planowanie strategiczne miasta – zagadnienia wstępne
3.2. Szkoły i metody planowania strategicznego miast
3.3. Elementy zintegrowanej strategii rozwoju miasta
3.4. Planowanie strategiczne w najszybciej rozwijających się miastach USA
3.5. Zarządzanie strategiczne miast – realizacja strategii
3.6. Zarządzanie miejskimi finansami
3.7. Marketing miasta
3.8. Funkcjonowanie sieci interesariuszy miejskich

Rozdział 4. Rozwiązania w zarządzaniu urzędem miasta i jednostkami organizacyjnymi miasta
4.1. Zarządzanie jakością w urzędzie miasta i innych jednostkach miejskich
4.2. E-administracja miejska
4.3. Lean Office – koncepcja odchudzania urzędu miasta
4.4. Zarządzanie pracownikami w urzędzie miasta i innych jednostkach miejskich
4.5. Współczesne rozwiązania w zarządzaniu usługami publicznymi

Rozdział 5. Rozwiązania w zarządzaniu wybranymi obszarami w mieście
5.1. Zarządzanie miejskimi terenami zielonymi
5.2. Rozwiązywanie problemu ubóstwa
5.3. Ograniczanie przestępczości w mieście
5.4. Miejski system odbioru odpadów
5.5. Zarządzanie kryzysowe: COVID-19

Rozdział 6. Wnioski i rekomendacje dla zarządzania miastem
6.1. Wnioski
6.2. Rekomendacje
6.3. Koncepcja nowoczesnych rozwiązań i trendów w zarządzaniu miastem

Literatura

Spis tabel i rysunków