Szczegóły ebooka

Innowacje społeczne w zarządzaniu przedsiębiorstwami komercyjnymi

Innowacje społeczne w zarządzaniu przedsiębiorstwami komercyjnymi

Aleksander Pabian

Ebook

Współczesnym przedsiębiorstwom przychodzi działać w coraz bardziej złożonych warunkach, w świecie zmienności i niepewności, natłoku danych i informacji, nieprzewidywalności zjawisk (co najlepiej pokazała pandemia COVID-19), a także dynamizmu procesów społeczno-ekonomicznych oraz silnej konkurencji. Niestabilność i nieprzewidywalność to główne cechy współczesnego otoczenia.

Ważnym czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów i gospodarek w obecnych warunkach jest innowacyjność. Dla wielu polskich przedsiębiorstw staje się ona warunkiem sine qua non poprawy bądź wręcz utrzymania pozycji rynkowej. W dzisiejszych czasach troska o interesy ekonomiczne musi być powiązana z dbałością o przestrzeganie etycznych zasad odpowiedzialności względem społeczeństwa. Jednocześnie procesy działalności innowacyjnej, w szczególności te nakierowane na społeczeństwo, pozostają nadal niewystarczająco zoperacjonalizowane i podbudowane metodologicznie, zwłaszcza w kontekście decyzyjnym.

Podstawowym celem monografii jest próba teoretycznej i empirycznej refleksji nad złożoną problematyką innowacji społecznych w zrównoważonym rozwoju organizacji na przykładzie przedsiębiorstw działających na obszarze województwa śląskiego. Monografia podzielona jest na dwie zasadnicze części. Pierwsza posiada charakter teoretyczny, druga  integruje w sobie cechy wywodu teoretycznego oraz praktycznego, posiada także walor ilustrujący, szkoleniowy i inspirujący. Służy zrozumieniu okoliczności i ścieżek decyzyjnych w konkretnych przedsiębiorstwach i w określonych okolicznościach. Dzięki analogii część ta może zainspirować Czytelników do zaprojektowania ich własnych działań. Książka pozwoli mniej doświadczonym menedżerom zrozumieć istotę i docenić rolę innowacji społecznych, zaś doświadczonych praktyków zmobilizuje do prowadzenia odpowiedzialnej działalności gospodarczej oraz poszukiwania dalszych rozwiązań zarządczych, które będą korzystne zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i społeczeństwa.

 

W książce m.in. omówiono:

 • źródła oraz istotę innowacji;
 • zasadnicze aspekty teoretyczne zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach;
 • charakterystykę województwa śląskiego z punktu widzenia cech społeczno-demograficznych oraz gospodarczych;
 • kondycję współczesnego otoczenia społecznego i przyrodniczego;
 • doświadczenia praktyczne firm, które już stosują praktyki nakierowane na wzrost jakości życia w swoim otoczeniu;
 • gotowe rozwiązania modelowe doskonalenia procesów zarządzania, które mogą pozwolić przedsiębiorstwom na tworzenie i wprowadzanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi otoczenia społecznego oraz zachowanie niezmienionego stanu otoczenia przyrodniczego;
 • zalecenia i rekomendacje praktyczne dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej i sposobów zarzadzania zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i corporate social responsibility oraz prowadzących do osiągnięcia wartościowych celów społecznych i środowiskowych.

Wstęp

Rozdział 1
Innowacja jako podstawa działań przedsiębiorczych we współczesnych przedsiębiorstwach komercyjnych
1.1. Eksplikacja pojęcia „innowacja”
1.2. Źródła innowacji
1.3. Rodzaje innowacji
1.4. Cele aktywności przedsiębiorstw komercyjnych tworzących innowacje
1.5. Proces generowania innowacji w przedsiębiorstwach komercyjnych

Rozdział 2
Innowacje w strategicznej orientacji przedsiębiorstw komercyjnych
2.1. Zarządzanie innowacjami z perspektywy funkcji kierowniczych
2.2. Interesariusze przedsiębiorstwa innowacyjnego
2.3. Innowacyjne strategie a strategie innowacji
2.4. Tworzenie i wdrażanie strategii innowacji
2.5. Marketingowe aspekty zarządzania innowacjami
2.6. Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania innowacyjności

Rozdział 3
Otoczenie społeczne a innowacyjność przedsiębiorstw komercyjnych
3.1. Innowacje społeczne przedsiębiorstw komercyjnych jako szczególny rodzaj działalności twórczej
3.2. Innowacje społeczne w koncepcjach zrównoważonego rozwoju i corporate social responsibility
3.3. Zagrożenia społeczne i ekologiczne jako przesłanka tworzenia innowacji społecznych
3.4. Znaczenie innowacji społecznych dla przedsiębiorstw komercyjnych i otoczenia
3.5. Doświadczenia przedsiębiorstw komercyjnych województwa śląskiego w tworzeniu i wdrażaniu innowacji społecznych

Rozdział 4
Plan badań własnych dotyczących innowacyjności społecznej przedsiębiorstw komercyjnych
4.1. Kierunki badań własnych wraz z uzasadnieniem
4.2. Badanie preliminarne
4.3. Cel, problem badawczy i tezy pracy
4.4. Metodologia badań własnych
4.5. Charakterystyka obszaru badań
4.6. Dobór i charakterystyka respondentów oraz badania pilotażowe

Rozdział 5
Wyniki badań empirycznych
5.1. Problemy społeczne województwa śląskiego i udział przedsiębiorstw komercyjnych w ich rozwiązywaniu w opinii respondentów
5.2. Wpływ innowacji społecznych na efekty działalności i wizerunek przedsiębiorstw komercyjnych
5.3. Autorski model zarządzania działalnością społeczną w przedsiębiorstwach komercyjnych
5.4. Weryfikacja hipotez, wnioski końcowe oraz kierunki dalszych badań

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Spis fotografii

 • Tytuł: Innowacje społeczne w zarządzaniu przedsiębiorstwami komercyjnymi
 • Autor: Aleksander Pabian
 • ISBN: 978-83-7193-768-2, 9788371937682
 • Data wydania: 2021-04-14
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2vuv
 • Wydawca: Politechnika Częstochowska