Helion


Szczegóły ebooka

Inteligentne miasto-ekosystem innowacji i przedsiębiorczości

Inteligentne miasto-ekosystem innowacji i przedsiębiorczości


Monografia przedstawia wybrane kwestie związane z szeroką tematyką inteligentnego miasta traktowanego w kategoriach ekosystemu innowacji i przedsiębiorczości. Jej celem jest zbadanie oraz krytyczna ocena budowy i funkcjonowania współczesnego miasta jako dynamicznego układu wzajemnych interakcji zachodzących między przedsiębiorczością i innowacjami w przestrzeni smart city. Innowacyjne i przedsiębiorcze miasto to złożony system, który jedynie jako całość potrafi dostosować się do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań otoczenia. Jego sprawne funkcjonowanie opiera się na harmonijnych działaniach bazujących na klarownie zdefiniowanych celach, ujmowanych w założeniach wieloaspektowego rozwoju. Istotną kwestią w ramach tej problematyki jest podejmowanie dialogu i współpracy między poszczególnymi przedstawicielami miejskiego społeczeństwa. Formułowanie przez jednostki własnych przekonań i opinii przy równoczesnym aktywnym uczestnictwie w rozwoju miasta stanowi fundament tworzenia się nowoczesnej przestrzeni, odwołującej się do twórczego potencjału jej mieszkańców. Inteligentne miasta, nazywane jako smart cities, są przykładem modelu rozwojowego podejmującego próbę odpowiedzenia na stale rosnące potrzeby społeczne i wymogi współczesności. Aktualnie w skali całego świata obserwowany jest wzrost liczby mieszkańców ośrodków miejskich. Z powodu tej tendencji miasta muszą podejmować inicjatywy mające na celu sprostanie wyzwaniom związanym m.in. z transportem, bezpieczeństwem, edukacją, podnoszeniem jakości życia ludności czy modyfikacją i ulepszaniem sposobów zarządzania miastem. Koncepcja inteligentnego miasta stanowi przestrzeń dogłębnego zrozumienia problemów jego mieszkańców oraz podejmowania prób ich rozwiązywania dzięki dostępności zaawansowanych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

W książce omówiono:

  • pojęcie smart city i jego interpretację;
  • istotę ekosystemu;
  • rolę przedsiębiorczości i innowacji w kontekście funkcjonowania tkanki miejskiej;
  • rozwiązania stosowane w zakresie rozwoju innowacji i nowych możliwości biznesowych w nowoczesnych miastach;
  • wybrane wyzwania, z jakimi mierzą się inteligentne miasta.

Wprowadzenie

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty i ewolucja koncepcji inteligentnego miasta
1.1. Smart city – zarys koncepcji miasta inteligentnego
1.2. Wymiary miejskiej inteligencji
1.3. Modele ewolucji inteligentnych miast
1.4. Nowe technologie i trendy w rozwoju smart city
1.4.1. Big data
1.4.2. Open data
1.4.3. Technologia mobilna piątej generacji
1.4.4. Internet rzeczy
1.4.5. Informacja przestrzenna i technologie geoinformacyjne

Rozdział 2
Ekosystem inteligentnego miasta
2.1. Ekosystem w naukach o zarządzaniu
2.2. Istota przedsiębiorczości i innowacji
2.3. Symbioza współpracy interesariuszy miasta

Rozdział 3
Przedsiębiorczość i innowacje w inteligentnym mieście
3.1. Nowoczesne miasto jako przestrzeń rozwoju przedsiębiorczości
3.2. Rola startupów w tworzeniu inteligentnego miasta
3.3. Udział miast w promowaniu przedsiębiorczości społecznej
3.4. Wybrane metody i narzędzia kreowania innowacji
3.5. Innowacje społeczne, czyli obywatelska reakcja na problemy

Rozdział 4
Rozwój innowacji i nowych możliwości biznesowych w miastach
4.1. Pomiar rozwoju ekosystemu inteligentnych miast
4.2. Przykłady nowatorskich rozwiązań
4.3. Główne wyzwania stojące przed inteligentnymi miastami
4.3.1. Bezpieczeństwo
4.3.2. Dane i prywatność
4.3.3. Zrównoważony rozwój
4.3.4. Wykluczenie cyfrowe

Podsumowanie

Literatura

Spis rysunków

Spis tabel