Helion


Szczegóły ebooka

Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych

Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych


„Współczesne muzeum narracyjne związane jest ze zmianami w muzealnictwie światowym, jakie zaszły na przełomie ostatniej dekady XX wieku i początku XXI stulecia. Do zadań muzeum narracyjnego należą nie tylko zbieranie, konserwacja i przechowywanie oraz prezentowanie i promowanie informacji o zbiorach. Mecenasi lub twórcy ekspozycji wykazują ambicję opowiedzenia związanej z ekspozycją całościowej historii. Jej celem jest nie tylko prowadzenie narracji, ale też zaproszenie do dyskusji na temat prezentowanego wydarzenia czy zjawiska. W związku z tym rozszerza się zasób metod eksponowania przedmiotów z zastosowaniem zarówno tradycyjnych (na przykład scenografia), jak i nowoczesnych technik prezentacji, w tym wirtualizacji przekazu. Twórcy ekspozycji narracyjnej odwołują się jednocześnie do poznawania poprzez zmysły (wzrok, dotyk, dźwięk, zapach), ale także przywiązują wagę do roli emocji w odbiorze. Koncentracja tych celów, metod i bodźców, a także intencje twórców, by stworzyć wielowątkową narrację, pozwalają mówić o narracyjności muzeum” (fragment książki).

 

Tom Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych to prezentacja wyników badań i doświadczeń naukowców, ale też praktyków podejmujących kwestię współczesnego muzealnictwa historycznego w Polsce w ujęciu narracyjnym. Jego wyjątkowość polega na interdyscyplinarności podejść poszczególnych autorów. Czytelnik znajdzie tu teksty zawierające muzeologiczne, historyczne, socjologiczne, politologiczne, psychologiczne aspekty problemu tworzenia i funkcjonowania muzeów narracyjnych.

 

Celem autorów jest prezentacja doświadczeń z „narracją w muzeum” wielu polskich współczesnych muzeów historycznych, które powstały w ostatnich latach właśnie jako narracyjne. Pomysł opracowania niniejszej publikacji zrodził się w czasie dyskusji w gronie polskich muzeologów i praktyków. Zostali oni zainspirowani fenomenem tak zwanego boomu muzealnego w Polsce ‒ niewątpliwie narracyjne muzea historyczne to jedno z najciekawszych zjawisk we współczesnej kulturze. 

 

Niniejszy tom nie podsumowuje ani tym bardziej nie zamyka dyskusji o współczesnym muzealnictwie narracyjnym. Na kartach tej pracy zbiorowej czytelnicy znajdą także szereg postulatów badawczych, które należałoby podjąć w przyszłości. 

Wstęp, Jan Ołdakowski 

CZĘŚĆ I. MUZEUM I OPOWIEŚĆ

Dorota Folga-Januszewska, Muzeum i narracja: długa historia opowieści  

MUZY, MUZAJOS, MUZEJA – OD MITU DO FESTIWALU

MUZEUM I NATURA

MUZEJON I TRADYCJA EDUKACJI

NARRACJA WIEDZY O ŚWIECIE: MUZEUM JAKO BIBLIOTEKA, TEATR, PANDECHION, ENCYKLOPEDIA 

NARRACJA CZY KOLEKCJA 

NARRACJA NARODOWA, REGIONALNA, HISTORYCZNA – NOWE MUZEA KOŃCA XVIII DO POCZĄTKU XX WIEKU 

EDUKACJA JAKO OPOWIEŚĆ W MUZEUM JUTRA 

ETYKA NARRACJI W MUZEUM

Paweł Kowal, Społeczny, cywilizacyjny i polityczny kontekst polskiego boomu muzealnego 

UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA MUZEÓW NARRACYJNYCH

DLACZEGO PO 1989 ROKU NIE POWSTAWAŁY WIELKIE MUZEA HISTORYCZNE?

RENESANS MUZEÓW NA ŚWIECIE 

POWRÓT POLITYKI HISTORYCZNEJ W NIEMCZECH I ROSJI 

BOOM MUZEALNY A ZMIANA POLITYKI HISTORYCZNEJ

GENEZA BOOMU MUZEALNEGO W POLSCE

ZMIANA CYWILIZACYJNA

MUZEA W ŚWIECIE TECHNOLOGII 

POTRZEBA ZACHOWANIA PAMIĘCI

POTRZEBA PRZEŻYCIA HISTORII

WNIOSKI

Dorota Folga-Januszewska, Paweł Kowal, Definicja muzeum narracyjnego

DEFINICJA

KONTEKST

Piotr Majewski, Narracja, inaczej – kilka słów o Historii, muzeach oraz tych, którzy je odwiedzają 

Piotr Kosiewski, Muzeum i narracja. Kilka uwag

LICZNIE ODWIEDZANE, NOWOCZESNE

MUZEA NOWOCZESNE, CZYLI?

MUZEALIUM

INSCENIZACJA CZY ORYGINALNE OBIEKTY? 

CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

MUZEUM WARSZAWY

 

CZĘŚĆ II. MUZEUM I DOŚWIADCZENIE 

Jan Ołdakowski, Dlaczego powstają muzea historyczne narracyjne?  

DLACZEGO OBYWATELE CHCĄMUZEÓW NARRACYJNYCH? 

PODSUMOWANIE 

Paweł Ukielski, Koniec „końca historii”. Muzea narracyjne w nowym myśleniu o przeszłości 

KONIEC HISTORII – LATA 90. 

ZMIANY W PIERWSZYCH LATACH XXI WIEKU 

ZMIANY W POLSCE  

MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO JAKO PRZEŁOM SPOŁECZNY 

REZULTATY 

Karolina Wolska-Pabian, Nowe zadania muzeów narracyjnych na przykładzie działalności Muzeum Powstania Warszawskiego 

WSPÓŁCZESNE MUZEALNICTWO 

POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  

Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Inscenizowanie historii. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN 

MIEJSCE SUMIENIA 

INSCENIZOWANIE HISTORII 

MASTERPLAN     

POLSKA I EUROPEJSKA OŚ CZASU    

PRZEŁOMY 

GALERIE CHRONOLOGICZNO-TEMATYCZNE 

GALERIE KULTUR ŻYDOWSKICH 

ZASADY METAHISTORYCZNE 

STRATEGIE NARRACYJNE 

Basil Kerski, Europejskie Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku. Muzeum Solidarności w połączeniu z instytucją wspierającą kulturę obywatelską 

MUZEA NARRACYJNE – POLSKI GŁOS W DYSKURSIE HISTORYCZNYM W EUROPIE 

ZNACZENIE MUZEÓW NARRACYJNYCH DLA POLSKIEGO MUZEALNICTWA 

ECS – MUZEUM I LABORATORIUM KULTURY OBYWATELSKIEJ  

Robert Kostro, Doświadczenie Muzeum Historii Polski   

ZMIANA KRAJOBRAZU   

POCZĄTKI MUZEUM HISTORII POLSKI I JEGO DOROBEK 

WYSTAWA STAŁA – WYZWANIE   

MUZEUM JAKO WIELKI PROJEKT 

Robert Mirzyński, Dobra opowieść potrzebuje metafory  

Robert Kotowski, Muzeum Dialogu Kultur – miejsce spotkań z „Innością” 

Liudmyla Levcheniuk, Wolontariat w polskich muzeach: doświadczenia Muzeum Powstania Warszawskiego 

WOLONTARIAT W MPW

HISTORIA PANI MICHALINY

CENTRUM WOLONTARIATU 

WNIOSKI 

Agnieszka Pawelec, Rekonstrukcja historyczna przykładem budowania narracji historycznej poza budynkiem muzeum 

 

CZĘŚĆ III. MUZEUM I LUDZIE 

Ilona Iłowiecka-Tańska, Kapitał naukowy: uczniowie i muzea 

DZICY I DOBRZE WYCHOWANI 

KAPITAŁNAUKOWY: SKĄD PŁYNIE WIEDZA O NAUCE 

KAPITAŁ NAUKOWY SZÓSTOKLASISTÓW 

CZY TYLKO SZKOŁA I RODZICE? 

UCZNIOWIE: BUDOWNICZY FREKWENCJI 

NA ZAKOŃCZENIE 

Katarzyna Potęga vel Żabik, Dziewczynki i chłopcy na wystawach 

PROBLEM STEREOTYPIZACJI PŁCIOWEJ W PLACÓWKACH EDUKACJI NIEFORMALNEJ 

EKSPONATY „DZIEWCZĘCE” I „CHŁOPIĘCE”

SPOSÓB ZWIEDZANIA – RÓŻNICE PŁCIOWE  

EKSPONATY PROJEKTOWANE DLA WSZYSTKICH – DZIAŁANIA 

Błażej Sajduk, Pokolenie Z w przestrzeni muzeum narracyjnego 

WSTĘP 

POKOLENIA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POKOLENIA Z MUZEUM NARRACYJNE 

POKOLENIE Z W MUZEUM NARRACYJNYM 

WNIOSKI 

Artur Kalinowski, Dlaczego ludzie odwiedzają wystawy – o pilotażu badania motywacji w warszawskich instytucjach kultury 

PROCEDURA BADANIA 

WYNIKI 

WYNIKI – MOTYWACJE ZE WZGLĘDU NA DZIECI 

WYNIKI – MOTYWACJE DOROSŁYCH 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW 

Agnieszka Paczyńska, Rodzina w muzeum dziś i jutro 

1. RENESANS MUZEÓW 

2. RODZINY JAKO ODBIORCY KULTURY 

3. OCZEKIWANIA RODZIN WOBEC MUZEÓW I KORZYŚCI Z WIĘKSZEJ OBECNOŚCI RODZIN W MUZEACH 

4. MUZEALNA OFERTA DLA RODZIN 

5. REKOMENDACJE 

Hubert Francuz, Piotr Francuz, W barwach jesieni. Percepcja ekspozycji muzealnej przez osoby starsze 

KUNSTKAMERA 

MUZEUM CZŁOWIEKA 

WSPÓŁCZESNOŚĆ 

STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO 

BIOLOGICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA WIEKU SENIORALNEGO 

PERCEPCJA I UWAGA 

PAMIĘĆ PROCEDURALNA I SEMANTYCZNA 

PAMIĘĆ EPIZODYCZNA 

PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA  

OGÓLNA INTELIGENCJA I STRATEGIE POZNAWCZE 

KOMUNIKACJA W PRZESTRZENI MUZEALNEJ

 

CZĘŚĆ IV. MUZEUM I PRZESTRZEŃ

Mateusz Walewski, Adam Wudarczyk, Rola nczesnych muzeów narracyjnych w rozwoju miast 

1. INFORMACJE WSTĘPNE 

2. CZYM JEST NOWOCZESNE MUZEUM? 

3. MUZEA BADANE W RAMACH PROJEKTU 

4. ROZWÓJ MUZEÓW NA TLE ROZWOJU MIAST W OSTATNICH LATACH 

5. MUZEA A POSTRZEGANIE MIAST 

6. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA MUZEÓW 

7. WPŁYW MUZEÓW NA LOKALNE OTOCZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE 

8. PODSUMOWANIE 

ZAŁĄCZNIK 

Barbara Kłaput, Pomiędzy Scyllą i Charybdą. Muzeum narracyjne oczyma projektantów 

JAK POWSTAJE WYSTAWA 

OPOWIEŚĆ, NIE ENCYKLOPEDIA 

PROBLEMY ZE SCENARIUSZEM 

SCENARIUSZ – PRACA ZESPOŁU 

Z CZEGO SKŁADA SIĘ EKSCYTUJĄCA HISTORIA? 

WYSTAWA ROZWIJA SIĘ W PRZESTRZENI 

ŚRODKI WYRAZU 

MUZEUM – PAMIĘĆ POZAWERBALNA ZAKLĘTA W PRZEDMIOTACH 

EMOCJE 

„PROSTOTA JEST SZCZYTEM WYRAFINOWANIA” 

JAK ZADBAĆ O SPÓJNOŚĆ FORMY? KŁOPOTY Z AUTOREM 

NAJWIĘKSZE BOLĄCZKI. NIEADEKWATNOŚĆ NARZĘDZI DO TYPU PRACY 

WYSTAWA – I CO DALEJ?  

Mirosław Nizio, Przestrzeń muzealna w oczach architekta 

CEL, PRZESŁANIE, WARTOŚĆ I FUNKCJA 

PRACA Z INWESTOREM 

PROJEKTOWANIE EKSPOZYCJI 

MNIEJSZA SKALA, WIĘKSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

ODBIORCA VS. EKSPERT 

Michał Borowski, Muzeum przyszłości w przestrzeni miejskiej 

MUZEUM JAKO ŚWIĄTYNIA 

MUZEUM JAKO „DOM KULTURY” 

MUZEUM W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ 

MIEJSCE NA MUZEUM – MUZEUM W PRZESTRZENI REALNEJ 

MUZEUM PRZYSZŁOŚCI 

 

Noty o autorach 

Indeks nazwisk