Helion


Szczegóły ebooka

Jurysprudencja 18/2022. Brak zagrożenia dla dobra prawnego a przestępstwa abstrakcyjnego narażenia dóbr prawnych na niebezpieczeństwo

Jurysprudencja 18/2022. Brak zagrożenia dla dobra prawnego a przestępstwa abstrakcyjnego narażenia dóbr prawnych na niebezpieczeństwo


To nowatorskie opracowanie z zakresu teorii i dogmatyki prawa karnego, obejmujące kompleksowe przedstawienie autorskiego modelu teoretycznego zasad odpowiedzialności karnej za przestępstwa abstrakcyjnego narażenia w kontekście zagrożenia dóbr prawnych i znaczenia jego braku. Adresowane jest przede wszystkim do teoretyków i dogmatyków prawa karnego, ale wnioski praktyczne wynikające z przedstawionego modelu teoretycznego mogą być również przydatne dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i sędziów, którzy na co dzień mogą się spotkać z koniecznością oceny prawnokarnej zachowań, co do których intuicja podpowiada, że nie powinny rodzić odpowiedzialności karnej, a przynajmniej winna być ona złagodzona.

*

Celem serii wydawniczej „Jurysprudencja” jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych. Inicjatywa powołania tego rodzaju serii wydawniczej spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się wskazaną problematyką, a także znanych naukowców z ośrodków zagranicznych.

Redaktorzy serii
Marek Zirk-Sadowski, Bartosz Wojciechowski

Wykaz skrótów  7

 

Podziękowania   9

 

Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki braku zagrożenia dla dobra przy przestępstwach abstrakcyjnego narażenia    11

 1. Problem zagrożenia dla dobra przy przestępstwach abstrakcyjnego narażenia        11
 2. Brak zagrożenia dla dobra przy przestępstwach abstrakcyjnego narażenia w teorii prawa karnego            13
 3. Model teoretyczny a jego zastosowanie w procesie interpretacji prawa     34

 

Rozdział II. Normy prawne w prawie karnym            35

 1. Pojęcia normy prawnej, normy postępowania (merytoryczno-regulatywnej) i instytucji prawnej        35
 2. Struktura normy sankcjonowanej i sankcjonującej w prawie karnym       40
 3. Charakter normatywny przepisów prawa karnego      43
 4. Sprzężenie normatywne i jego znaczenie dla uzasadnienia ustanowienia normy sankcjonującej 63
 5. Konkluzje – założenia normatywne przyjmowane w monografii             79

 

Rozdział III. Zagrożenie dla dobra prawnego w strukturze przestępstwa             81

 1. Zagrożenie dla dobra prawnego w pięcioelementowej strukturze przestępstwa opartej na sprzężeniu normatywnym norm sankcjonowanych i sankcjonujących        81
 2. Typizacja społecznej szkodliwości zachowania w kontekście zasady podziału władzy       96
 3. Reguły postępowania z dobrem prawnym i ich znaczenie dla przestępstw formalnych abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo dóbr prawnych             105
 4. Znamię materialnego ataku na dobro jako znamię karalności    112
 5. Dobro prawne a norma sankcjonująca w kontekście znamienia materialnego ataku na dobro prawne  115
 6. Miejsce braku zagrożenia dla dobra w strukturze przestępstwa 122

 

Rozdział IV. Figura niebezpieczeństwa w prawie karnym         131

 1. Niebezpieczeństwo a niebezpieczność        131
 2. Niebezpieczeństwo jako kategoria subiektywna i obiektywna   132
 3. Niebezpieczeństwo jako kategoria obiektywna          133
 4. Niebezpieczeństwo a prawdopodobieństwo negatywnego następstwa      138
  1. Niebezpieczeństwo a prawdopodobieństwo (możliwość)           138
  2. Niebezpieczeństwo jako możliwość zaistnienia negatywnego następstwa dla dobra prawnego (konkluzje)             144

 

Rozdział V. Dobro prawne i jego znaczenie w prawie karnym (płaszczyzna normy sankcjonowanej)   147

 1. Pojęcie dobra prawnego 147
 2. Dobra kolektywne a dobra konkretno-indywidualne  152
 3. Konstytucyjne znaczenie ochrony dóbr prawnych      162
 4. Reguły postępowania z dobrem prawnym i ich znaczenie a rodzaje dóbr prawnych 169

 

Rozdział VI. Zagrożenie dla dobra prawnego a usiłowanie nieudolne      187

 

Rozdział VII. Zagrożenie dla dobra i jego brak a odpowiedzialność karna za przestępstwa abstrakcyjnego narażenia (płaszczyzna normy sankcjonującej)       201

 1. Społeczna szkodliwość czynów godzących w dobra prawne na przedpolu ich naruszenia a typy rodzajowe przestępstw formalnych i abstrakcyjno-konkretnego narażenia    202
 2. Abstrakcyjne zagrożenie (karygodność in abstracto) jako kumulacja zdarzeń

sprzyjających naruszeniu dobra    208

 1. Kumulacja zdarzeń sprzyjających a struktura przestępstwa       214
 2. Przekroczenie reguł ostrożności a zagrożenie dla dobra prawnego stanowiącego przedmiot ochrony normy sankcjonującej leżącej u podstaw przestępstw abstrakcyjnego narażenia             216
  1. Przekroczenie reguł ostrożności i ich znaczenie dla opisu typu czynu zagrażającego dobrom prawnym i oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu          217
  2. Rodzaj reguły ostrożności a możliwość oceny kauzalnego wpływu jej przekroczenia na dobro prawne w kontekście przypisania odpowiedzialności karnej za przestępstwa formalne 218
  3. Przekroczenie reguł ostrożności z dobrem konkretno-indywidualnym i ich znaczenie dla zastosowania normy sankcjonującej leżącej u podstaw przestępstwa formalnego godzącego w dobro kolektywne      224
  4. Odwrócona relacja między normą sankcjonowaną a normą sankcjonującą w kontekście głównego i ubocznego przedmiotu ich ochrony – uwagi de lege lata      228
  5. Granica de lege lata uwzględnienia okoliczności faktycznych czynu w kontekście rodzaju naruszonych reguł ostrożności i zagrożenia dla dóbr prawnych rozumianych jako kwantyfikatory społecznej szkodliwości czynu         231
  6. Konkluzje 234
 3. Brak zagrożenia dla dóbr konkretno-indywidualnych stanowiących agregat           236
 4. Stan nietrzeźwości a weryfikacja zdatności do naruszenia dóbr jako kwantyfikator społecznej szkodliwości 240
 5. Destrukt broni palnej a znamiona czynu z art. 263 § 2 k.k         242

 

Zakończenie – konkluzje  251

 

Bibliografia          263

Orzecznictwo 268

 • Tytuły: Jurysprudencja 18/2022. Brak zagrożenia dla dobra prawnego a przestępstwa abstrakcyjnego narażenia dóbr prawnych na niebezpieczeństwo
 • Autor: Mateusz Filipczak
 • ISBN Ebooka: 978-83-8220-925-9, 9788382209259
 • Data wydania: 2022-09-28
 • Identyfikator pozycji: e_2xma
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego