Szczegóły ebooka

Rachunkowość 2022 [DEBIUTY STUDENCKIE]

Rachunkowość 2022 [DEBIUTY STUDENCKIE]

Michał Biernacki, Robert Kowalak

Ebook

Zmiany w rachunkowości, a w szczególności w jej części dotyczącej podatków, zachodzą coraz częściej i mają coraz większy wpływ na prezentowanie informacji finansowych poszczególnym interesariuszom. Największe dotykają podatków w ra- mach Polskiego Ładu, wdrożonego na początku 2022 roku i stale modyfikowanego, co przysparza kłopotów osobom prowadzącym księgi rachunkowe i zajmującym się sprawami kadrowo-płacowymi. Rok 2022 to również czas bardzo wysokiej inflacji i trudności gospodarczych związanych z wojną toczącą się w Ukrainie. Te determi- nanty w znaczny sposób wpłynęły na wybór tematów artykułów, które znalazły się w Debiutach Studenckich „Rachunkowość” w 2022 roku, przygotowanych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kształcących się na kierun- ku rachunkowość i controlling, którego menedżerem jest dr hab. Michał Biernacki, prof. UEW.

Wstęp 7
Klaudia Bąk: Panele fotowoltaiczne – odrębny środek trwały czy ulepszenie? / Photovoltaic panels – separate fixed asset or improvement? 9
Julia Grabowska: Firma rodzinna w systemie podatkowym / Family business in tax system 17
Wiktoria Grzelak: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Liabilities and provisions for liabilities according to International Accounting Standards 28
Oliwia Kaczmarczyk: Perspektywy dalszego rozwoju studentów kierunku rachunkowość i controlling na studiach I stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Prospects of professional development of students after graduating from bachelor studies in Accounting and Controlling at the University of Economics and Business in Wroclaw 35
Mikołaj Ksieniewicz: Przesłanki wprowadzenia faktur ustrukturyzowanych oraz Krajowego Systemu e-Faktur / Rationale for the introduction of structured invoices and the National System of e-Invoices 44
Natalia Łużna: Polski Ład a podmioty z ewidencją podatkową z perspekty wy biura rachunkowego / The Polish Deal and entities with tax records from the perspective of an accounting office 51
Dominik Mieszała: Leasing samochodu a założenia Polskiego Ładu / Revolution in leasing due to the Polish Deal 65
Justyna Pióro: Analiza wpływu inflacji na budżet statystycznego polskiego gospodarstwa domowego w pierwszym półroczu 2021 roku / Inflation impact analysis on the budget of a statistical Polish household in the first half of 2021 76
Natalia Wandzlewicz: Zobowiązania warunkowe i rozliczenia międzyokresowe / Contingent liabilities and accrued expenses 88
Agnieszka Witke: Wady i zalety podatkowych grup kapitałowych / Advantages and disadvantages of tax capital groups 95
Jan Wyrzykowski: Polski Ład: zmiany podatkowe dla przedsiębiorców / The Polish Deal: Tax changes for entrepreneurs 103

  • Tytuł: Rachunkowość 2022 [DEBIUTY STUDENCKIE]
  • Autor: Michał Biernacki,Robert Kowalak
  • ISBN: 978-83-67400-01-5, 9788367400015
  • Data wydania: 2022-10-12
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2y93
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu