Helion


Szczegóły ebooka

 
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego

Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego


Monografia analizuje kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym, jako zadania wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego. Zwraca też uwagę, że do wykonywania takich zadań są potrzebne odpowiednie uwarunkowania prawne, wykwalifikowana kadra oraz nowoczesne metody zwalczania zagrożeń i przestępstw. Głównym kryterium doboru podmiotów był ich realny wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego. Poza klasycznymi formacjami mundurowymi, takimi jak Policja, Straż Graniczna oraz Państwowa Straż Pożarna, zwrócono uwagę na rolę samorządu terytorialnego w kształtowaniu bezpieczeństwa oraz na rolę sektora prywatnego. Dużo miejsca w monografii poświęcono podmiotom kształtującym bezpieczeństwo finansowe związane z funkcjonowaniem sektora bankowego oraz podatkowego. Warto podkreślić, że efektywne ściąganie danin umożliwia finansowanie państwowych formacji oraz innych podmiotów wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne. Stąd podkreślenie roli instytucji mających realny wpływ na środki dostępne w budżecie państwa oraz mechanizmy ich gromadzenia

Przedmowa

Kinga Majcher
Wybrane aspekty funkcjonowania Policji – proces kształtowania się formacji,
struktura i zadania 

Wprowadzenie
Historia Policji 
Zadania i funkcjonowanie polskiej Policji 
Współdziałanie Policji z innymi organizacjami 
Podsumowanie 
Bibliografia 

Magdalena Łukawska
Straż Graniczna – wybrane zagadnienia 
Wprowadzenie 
Podstawy prawne funkcjonowania Straży Granicznej
Zakres działalności formacji 
Struktura organizacyjna Straży Granicznej 
Nabór do Straży Granicznej 
Podsumowanie 
Bibliografia 

Bogdan Kołcz
Państwowa Straż Pożarna jako główna formacja ratownicza w Polsce 
Wprowadzenie 
Organizacja Państwowej Straży Pożarnej (PSP)
Zadania Państwowej Straży Pożarnej (PSP) 
Państwowa Straż Pożarna (PSP) jako organizator krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego (KRSG) 
Ratownictwo specjalistyczne w Państwowej Straży Pożarnej (PSP) 
Podsumowanie
Bibliografia 

Katarzyna Popik-Konarzewska
Działania Sił Zbrojnych a ochrona środowiska
Wprowadzenie 
Definicja środowiska i ochrony środowiska 
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
ochrony środowiska 
Administracja obrony narodowej i jej zadania w zakresie ochrony
środowiska 
Polityka działań resortu obrony narodowej a wymogi
międzynarodowego programu ochrony środowiska 
Podsumowanie 
Bibliografia

Paweł Pochodyła
Służba Ochrony Państwa w obowiązującym systemie prawnym 
Wprowadzenie 
Zadania Służby Ochrony Państwa (SOP) 
Kierowanie Służbą Ochrony Państwa 
Współdziałanie ze Służbą Ochrony Państwa 
Czynności funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 
Podsumowanie 
Bibliografia 

Dagny Derewiecka
Organizacja i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Wprowadzenie 
Cel i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Organizacja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Bibliografia 

Krzysztof Chorąży, Łukasz Wojciechowski
Pozycja ustrojowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Wprowadzenie
Historyczne aspekty funkcjonowania polskiego organu nadzorczego
w zakresie ochrony danych osobowych 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w świetle prawa
Unii Europejskiej
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w systemie prawnym
Rzeczypospolitej Polskiej
Podsumowanie 
Bibliografia

Renata Ostrowska
Straż Ochrony Kolei jako podmiot działający w wymiarze sektorowym
na rzecz bezpieczeństwa obywateli na obszarach kolejowych

Wprowadzenie
Historia funkcjonowania Straży Ochrony Kolei w Polsce
Struktura organizacyjna Straży Ochrony Kolei 
Zadania i uprawnienia Straży Ochrony Kolei
Współpraca Straży Ochrony Kolei ze służbami mundurowymi 
Koordynacja działań Straży Ochrony Kolei w zakresie bezpieczeństwa
ze służbami medycznymi 
Podsumowanie 
Bibliografia

Katarzyna Mieczkowska
Bezpieczeństwo w ujęciu lokalnym 
Wprowadzenie 
Bezpieczeństwo a regulacje ustawowe 
Bezpieczeństwo w budżetach samorządów 
Bezpieczeństwo w liczbach 
Podsumowanie
Bibliografia 

Mariusz Fijałkowski
Rola rady gminy w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku lokalnego 
Wprowadzenie 
Kompetencje o charakterze stanowiącym rady gminy 
Kompetencje o charakterze kontrolnym rady gminy 
Podsumowanie 
Bibliografia 

Barbara Bonisławska
Funkcjonowanie ochrony osób i mienia w Polsce – wybrane zagadnienia 
Wprowadzenie 
Ochrona osób i ochrona mienia 
Zasady prowadzenia działalności ochrony osób i mienia 
Podział rynku ochrony osób i mienia 
Systemy ochrony technicznej 
Optymalizacja rynku ochrony 
Zadania audytu bezpieczeństwa w podmiotach ochrony osób i mienia 
Podsumowanie 
Bibliografia

Piotr Makarzec
Nadzór finansowy nad sektorem bankowym w Polsce 
Wprowadzenie 
Charakterystyka systemu bankowego w Polsce
Kształtowanie się nadzoru finansowego w Polsce
Komisja Nadzoru Finansowego 
Komisja Nadzoru Finansowego a nadzór bankowy w Polsce 
Proces reformowania systemu nadzoru finansowego w XXI wieku 
Podsumowanie
Bibliografia 

Jacek Leńczuk
Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania 
Wprowadzenie 
Zapobieganie unikaniu opodatkowania 
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 
Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania 
Orzecznictwo Rady 
Podsumowanie 
Bibliografia 

Tomasz Wołowiec, Ryszard Białek
Bezpieczeństwo konkurencji ekonomicznej a luka podatkowa
w podatku VAT i CIT 

Wprowadzenie 
Pojęcie luki podatkowej
Agresywna optymalizacja jako czynnik wpływający na lukę podatkową 
Luka w podatku CIT 
Podsumowanie i wnioski 
Bibliografia

Artur Dmowski
Bezpieczeństwo eksploatacyjne pojazdów jako kryterium doboru w procesie
ekonomizacji procesów zarządzania flotą samochodów ciężarowych 

Wprowadzenie
Wymagania stawiane podczas doboru pojazdów w zarządzaniu flotą 
Badanie niezawodności układów konstrukcyjnych 
Podsumowanie i wnioski 
Bibliografia 

Tomasz Wołowiec, Ryszard Nowak
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a metody pomiaru
aktywności gospodarczej 

Wstęp
Wprowadzenie
Wady klasycznych metod pomiaru
Alternatywne sposoby pomiaru 
Podsumowanie 
Bibliografia 

Tomasz Wołowiec, Krzysztof Żuk
Bezpieczeństwo podatkowe państwa i organizacji (wybrane aspekty
praktyczne na przykładzie wyłudzeń podatku VAT) 

Wprowadzenie 
Ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej – wybrane definicje 
Klasyfikacja ryzyka 
Zarządzanie podatkami – zarys problematyki 
Optymalizacja podatkowa
Karuzela VAT – procedury wyłudzeń, niszczenie konkurencji,
zagrożenie dla bezpieczeństwa podatkowego państwa 
Podsumowanie
Bibliografia 
Zakończenie