Helion


Szczegóły ebooka

 
Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni


Monografia stanowi wieloaspektową, interdyscyplinarną analizę problematyki w obszarze bezpieczeństwa osób w cyberprzestrzeni, uwzględniającą zarówno rozwiązania prawne w tej dziedzinie, jak również jej uwarunkowania, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru społecznego, finansowego, a także wyzwań związanych z edukacją w tym zakresie. Zagadnienie zostało poddane analizie w wymiarze mikrostrukturalnym, koncentrując się przede wszystkim na kwestiach związanych z prewencją zagrożeń w skali jednostek. Dotyczy to m.in. problematyki nieletnich, kradzieży tożsamości, ochrony danych osobowych, czy też utraty haseł i  środków finansowych, a także rozwiązań prawnych w tym zakresie. Zaproszeni do współpracy autorzy opracowali zagadnienia wpisujące się w główny nurt debaty dotyczącej cyberprzestrzeni koncentrujący się na roli jednostek funkcjonujących w świecie wirtualnym

Wykaz skrótów
Przedmowa

Sylwia Czub-Kiełczewska, Łukasz Wojciechowski
Rozdział 1. Wybrane aspekty bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej
Polskiej w cyberprzestrzeni w ogólnym rozporządzeniu
UE o ochronie danych osobowych
1.1. Wprowadzenie
1.2. Teoretyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa obywateli w cyberprzestrzeni 
1.3. Zmiany obowiązujących uwarunkowań prawnych
1.4. Innowacyjne rozwiązania mające wpływ na bezpieczeństwo obywateli
w cyberprzestrzeni
1.5. Podsumowanie 

Tomasz Turski
Rozdział 2. Sytuacja prawna osób fizycznych dokonujących
czynności prawnych z wykorzystaniem sieci Internet – wybrane
zagadnienia
2.1. Wprowadzenie
2.2. Status osoby fizycznej dokonującej czynności prawnej a poziom bezpieczeństwa
obrotu prawnego
2.3. Składanie oświadczeń woli z wykorzystaniem Internetu
2.4. Podsumowanie 

Małgorzata Dziewanowska
Rozdział 3. (Nie)bezpieczni w sieci. Prawno-karne aspekty obecności
młodych ludzi w cyberprzestrzeni
3.1. Nowoczesne technologie a prawo
3.2. Kryminologiczne aspekty cyberświata
3.3. Nastolatki w Internecie
3.4. Zagrożenia w świecie wirtualnym
3.5. Zapobiegać czy karać ?
3.6. Podsumowanie 

Ewa Tamara Szuber-Bednarz
Rozdział 4. Ochrona danych osobowych w postępowaniu egzekucyjnym
4.1. Wprowadzenie
4.2. Ochrona danych osobowych jako nowa dziedzina nauki
4.3. Postepowanie egzekucyjne
4.4. Zakres ochrony danych osobowych
4.5. Podmioty zobowiązane do ochrony danych
4.6. Podsumowanie 

Jolanta Cichosz
Rozdział 5. Społeczny wymiar problematyki bezpieczeństwa obywateli
Unii Europejskiej w cyberprzestrzeni. Analiza porównawcza. . 63
5.1. Wprowadzenie
5.2. Uwarunkowania bezpieczeństwa obywateli w cyberprzestrzeni
5.3. Percepcja zagrożeń w cyberprzestrzeni wśród obywateli Unii Europejskiej 
5.4. Wnioski z analiz danych statystycznych i badań 
5.5. Realizacja działań na rzecz bezpieczeństwa obywateli w cyberprzestrzeni 
5.6. Podsumowanie 

Renata Ostrowska
Rozdział 6. Przestępczość nieletnich w Internecie
6.1. Wprowadzenie
6.2. Przestępczość nieletnich 
6.3. Internet narzędziem przestępstw wśród nieletnich
6.4. Agresja elektroniczna
6.5. Cyberprzemoc
6.6. Rodzaje i metody cyberbullyingu
6.7. Przyczyny popełniania przestępstw
6.8. Podsumowanie 

Ewa Turska
Rozdział 7. Wybrane elementy „agresywnych” obrazów medialnych
i ich wpływ na kształtowanie cech psychicznych związanych
z płcią u dojrzewającej młodzieży
7.1. Wprowadzenie
7.2. Analiza obrazu kobiety i mężczyzny w grach komputerowych
7.3. Metodologia badań
7.4. Narzędzia badawcze
7.5. Wyniki badań 
7.6. Podsumowanie 

Andrzej Pieczywok
Rozdział 8. Edukacyjne wyzwania w kształtowaniu pozytywnych
postaw młodzieży w cyberprzestrzeni
8.1. Wprowadzenie
8.2. Zarys poruszanej problematyki
8.3. Pulsujące zagrożenia cyberprzestrzeni
8.4. Edukacyjne wyzwania w cyberprzestrzeni 
8.5. Podsumowanie

Podsumowanie
Wykaz tabel i ilustracji
Bibliografia
Noty o autorach