Helion


Szczegóły ebooka

 
Kodeks pracy 2023

Kodeks pracy 2023


Kodeks pracy stanowi podstawowy akt prawny, który w swojej praktyce na co dzień zobowiązani są stosować pracodawcy. W niniejszym opracowaniu Czytelnik odnajdzie ujednoliconą treść przepisów KP (wg stanu prawnego na 1 lutego 2023 r.) wraz praktycznym omówieniem ostatnich zmian w przepisach. W wydaniu uwzględniono także zmiany wynikające z nowelizacji przepisów Kodeksu pracy o pracy zdalnej i badaniach trzeźwości pracowników. Zbiór przepisów dedykowany wszystkim pracodawcom, menedżerom HR, prawnikom oraz specjalistom zatrudnionym w działach kadrowo-płacowych. 

 • Redakcja
 • Komentarz do zmian
 • DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne
 • DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy
 • DZIAŁ TRZECI Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • DZIAŁ PIĄTY Odpowiedzialność materialna pracowników
 • DZIAŁ SZÓSTY. Czas pracy
 • DZIAŁ SIÓDMY Urlopy pracownicze
 • DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych
 • DZIAŁ DZIESIĄTY Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • DZIAŁ JEDENASTY Układy zbiorowe pracy
 • DZIAŁ DWUNASTY Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
 • DZIAŁ TRZYNASTY Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • DZIAŁ CZTERNASTY Przedawnienie roszczeń
 • DZIAŁ PIĘTNASTY Przepisy końcowe