Helion


Szczegóły ebooka

 
Zdolność sądowa i legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zdolność sądowa i legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym


Zdolność sądowa i legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym stanowi kompleksowe opracowanie o charakterze monograficznym zagadnień związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów prawa wyznaczających kształt tych konstrukcji prawnych. Publikacja powstała na bazie rozprawy doktorskiej obronionej przez Autorkę na Uniwersytecie Jagiellońskim i posiada istotne walory naukowe. Jej zakres tematyczny jest bardzo interesujący, budzący liczne kontrowersje zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze oraz aktualny. Oprócz przedstawienia stanu dyskursu prawnego oraz orzecznictwa, Autorka formułuje propozycje szczegółowych rozwiązań normatywnych. W związku z rosnącą na przestrzeni lat potrzebą szerszej partycypacji społecznej w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym poszukuje odpowiedzi na pytanie o aktualny standard dostępu do sądu administracyjnego. W monografii przedstawia propozycję współczesnej formy ochrony grup interesów w ramach modelu legitymacji skargowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zaprezentowane w publikacji spostrzeżenia stanowią wkład zarówno w rozwój nauki, jak i potencjalnie praktyki orzeczniczej.

Wykaz skrótów 9

 

Wstęp 13

Podziękowania           15

 

Rozdział I. Standard prawny dostępu do sądu administracyjnego     17

 1. Standard konstytucyjny           17
 2. Standard unijny i międzynarodowy       22
  1. Wstęp    22
  2. Modele dostępu do sądu administracyjnego na przykładzie Niemiec, Austrii, Francji, Portugalii i Włoch   23

2.2.1. Uwagi wstępne         23

2.2.2. Niemcy i Austria       24

2.2.3. Francja        30

2.2.4. Portugalia   33

2.2.5. Włochy        36

  1. Legitymacja procesowa przed Trybunałem Sprawiedliwości   37
 1. Standard ustawowy   40

 

Rozdział II. Dostęp do sądu administracyjnego w świetle standardu konstytucyjnego            43

 1. Charakter prawa do sądu         43
  1. Konstrukcja prawa do sądu             43
  2. Prawo dostępu do sądu    46
 2. Legitymacja skargowa w świetle standardu konstytucyjnego         53
  1. Promieniowanie Konstytucji na model dostępu do sądu administracyjnego 53
  2. Kategorie interesów zabezpieczonych w ramach modelu legitymacji skargowej w świetle standardu konstytucyjnego dostępu do sądu administracyjnego            58
 3. Zasada sądowej ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego i jej zakres podmiotowy a prawo do sądu             71

 

Rozdział III. Zdolność sądowoadministracyjna        87

 1. Pojęcie i przesłanki zdolności sądowoadministracyjnej     87
  1. Definicja zdolności sądowoadministracyjnej 87
  2. Zdolność administracyjnoprawna a zdolność sądowoadministracyjna  88
  3. Status strony i uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego w świetle art. 25 p.p.s.a.       97
 2. Zdolność sądowoadministracyjna jednostek samorządu terytorialnego i ich organów       100
  1. Spór dotyczący zdolności sądowoadministracyjnej jednostek samorządu terytorialnego i ich organów           100
  2. Status jednostek samorządu terytorialnego i ich organów       104
  3. Relacja między podmiotowością prawną jednostek samorządu terytorialnego i ich organów a ich zdolnością sądowoadministracyjną  111
  4. Zdolność sądowoadministracyjna organów jednostek samorządu terytorialnego jako strony skarżącej             119
  5. Zdolność procesowa jednostek samorządu terytorialnego i ich organów w postępowaniu sądowoadministracyjnym 122

 

Rozdział IV. Legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym            125

 1. Porównanie konstrukcji legitymacji procesowej w postępowaniu cywilnym i legitymacji skargowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym 125
 2. Legitymacja skargowa jako przesłanka dopuszczalności wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego           128
 3. Interes prawny jako przedmiot ochrony w ramach modelu legitymacji skargowej     132
 4. Skargi typu actio popularis jako alternatywna formuła dostępu do sądu administracyjnego     135
 5. Legitymacja skargowa uregulowana w przepisach szczególnych – zarys problematyki 137
 6. Art. 50 § 2 p.p.s.a. jako potencjalne źródło skargi zbiorowej          143

 

Rozdział V. Kategoria interesu indywidualnego w przyjętym modelu legitymacji skargowej         145

 1. Interes we wniesieniu skargi    145
  1. Wstęp    145
  2. Weryfikacja subiektywnego elementu interesu we wniesieniu skargi przez sąd administracyjny – tendencje rozwojowe     149
  3. Zasada domniemywania interesu prawnego a formalizm sędziowski    154
 2. Naruszenie interesu prawnego zaskarżonym aktem jako podstawa legitymacji skargowej     158
  1. Pojęcie i charakter naruszenia interesu prawnego – tendencje rozwojowe w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych      158

2.2. Gravamen jako przesłanka dopuszczalności skargi na podstawie ustaw samorządowych   161

  1. Legitymacja skargowa uregulowana w ustawach samorządowych a actio popularis              163
 1. Art. 50 p.p.s.a. – postulaty de lege ferenda          166

 

Rozdział VI. Nadużycie prawa do skargi    171

 1. Ustalenie znaczenia pojęcia nadużycia prawa procesowego          171
 2. Konflikt między koncepcją nadużycia prawa a gwarancjami prawa do sądu 172
 3. Nadużycie prawa do skargi      174
 4. Odrzucenie skargi abuzywnej  175

 

Rozdział VII. Kategorie interesów społecznego i publicznego w przyjętym modelu legitymacji skargowej    181

 1. Legitymacja skargowa organizacji społecznej      181
  1. Organizacja społeczna w postępowaniu sądowoadministracyjnym       181
  2. Przesłanki wniesienia skargi przez organizację społeczną w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób           183
  3. Legitymacja skargowa organizacji społecznej w sprawach własnych     191
  4. Legitymacja skargowa organizacji społecznych w sprawach z zakresu ochrony środowiska w prawie krajowym, amerykańskim i praktyce Trybunału Sprawiedliwości             195
 2. Legitymacja skargowa prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców         198

 

Zakończenie      205

 

Bibliografia       207

 

Judykatura        217