Szczegóły ebooka

Transparentność dokonań uczelni wyższej. Perspektywa zewnętrznych interesariuszy

Transparentność dokonań uczelni wyższej. Perspektywa zewnętrznych interesariuszy

Jacek Kalinowski

Ebook

Celem głównym monografii jest identyfikacja poziomu transparentności dokonań polskich uniwersytetów z perspektywy zewnętrznych interesariuszy - w wymiarze finansowym i niefinansowym - oraz odniesienie go do poziomu transparentności dokonań najlepszych uczelni na świecie.

Praca ta wpisuje się w mało rozpoznany w literaturze polskiej nurt badań z zakresu wykorzystania systemu rachunkowości w procesie zarządzania uczelniami. Opracowanie jest dojrzałe, ma duże walory poznawcze i praktyczne. Szeroki zakres zawartej w publikacji wiedzy stanowi o jej przydatności dla potrzeb zarządzania zarówno uczelniami publicznymi, jak też niepublicznymi. Przejrzysty układ treści opracowania oraz przemyślany logiczny wywód to niewątpliwe atuty monografii. Recenzowana pozycja zwraca również uwagę swoją wieloaspektowością i kompleksowym potraktowaniem omawianej problematyki.
Z recenzji prof. Teresy Martyniuk

Monografia jest opracowaniem wartościowym, dojrzałym naukowo [...]. Jest pozycją ważną, stanowiącą głos w dyskusji naukowej na temat transparentności uczelni wyższych z perspektywy zewnętrznych interesariuszy. Badania naukowe przeprowadzone dla potrzeb recenzowanego opracowania są unikalne i innowacyjne (w szczególności zastosowanie zapytania o dostęp do informacji publicznej) oraz istotne w obszarze zarządzania uniwersytetami w Polsce. Zaprezentowane treści mogą stanowić bazę odniesienia do przyszłych badań, których kierunki zostały wskazane w monografii.
Z recenzji dr hab. Bogusławy Bek-Gaik, prof. AGH

Wstęp 7

Rozdział 1
Historia powstania i rozwoju uniwersytetów 15
1.1. Starożytność – narodziny tradycji uniwersytetu 15
1.2. Rozwój nauki i dydaktyki w średniowieczu 18
1.3. Reformacja, oświecenie i czasy nowożytne – upadek i ponowne powstanie uniwersytetów 26
1.4. Przyszłość uniwersytetu – uniwersytet liberalny Humboldta a uniwersytet korporacyjny Clarka 30
1.5. Powstanie i rozwój uniwersytetów w Polsce 35
1.6. Podsumowanie i wnioski 42

Rozdział 2
Podstawy teoretyczne transparentności dokonań uniwersytetu w naukach o zarządzaniu 45
2.1. Istota i źródła pojęcia transparentności 45
2.2. Teoria interesariuszy 48
2.3. Znaczenie transparentności w teorii agencji 52
2.4. Transparentność jako element ładu akademickiego 56
2.5. Podsumowanie i wnioski 60

Rozdział 3
Raportowanie zewnętrzne uczelni wyższych w Polsce 63
3.1. Instytucje szkolnictwa wyższego w Polsce 63
3.2. Ujawnianie informacji dotyczących zasad funkcjonowania uczelni 66
3.3. Sprawozdawczość finansowa uczelni 72
3.4. Sprawozdawczość niefinansowa uczelni jako szczególny element jej systemu raportowania zewnętrznego 77
3.5. Podsumowanie i wnioski 88

Rozdział 4
Analiza transparentności dokonań uniwersytetów – wyniki badań 91
4.1. Wprowadzenie 91
4.2. Analiza transparentności wybranych uniwersytetów w Polsce 96
4.3. Analiza transparentności wybranych uniwersytetów zagranicznych – liderów rankingu szanghajskiego 147
4.4. Podsumowanie i wnioski 155

Rozdział 5 
Zintegrowany raport o dokonaniach uczelni – propozycja struktury informacyjnej 159
5.1. Cele i zakres raportu 159
5.2. Raport o uwarunkowaniach funkcjonowania uczelni 161
5.3. Raport o dokonaniach finansowych 167
5.4. Raport o dokonaniach niefinansowych 188

Zakończenie 197
Wykaz literatury 201
Wykaz skrótów 217
Spis rysunków 219
Spis tabel 221

  • Tytuł: Transparentność dokonań uczelni wyższej. Perspektywa zewnętrznych interesariuszy
  • Autor: Jacek Kalinowski
  • ISBN: 978-83-8331-260-6, 9788383312606
  • Data wydania: 2023-10-02
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_3ob4
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego