Helion


Szczegóły ebooka

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży


Książka jest merytorycznie znakomita, nowatorska, a przedstawione w niej wyniki własnych badań potwierdzają wdrażanie przez autora najwyższych standardów metodologii badań empirycznych. Przez najbliższe lata kolejne pokolenia badaczy będą się do nich odwoływać, gdyż nie da się pominąć tej książki w dalszych studiach nad przemocą wśród młodzieży i z udziałem nowych narzędzi komunikacyjnych. Niewątpliwie wpłynie ona także na potrzebę konstruowania nowych teorii socjalizacji i wychowania, a jeśli tak się stanie, to będzie najwyższej rangi wkładem Jacka Pyżalskiego w pedagogikę ponowczesnej doby. Tę publikację nie tylko warto, można, ale należy jak najszybciej przeczytać, jeśli chce się dostrzec to, co naprawdę młodzież wyczynia w wirtualnej przestrzeni, usiłując zarazem wpłynąć na tę rzeczywistą. Książka stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych). Zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące nowych mediów, funkcjonowania młodych ludzi w ich świecie oraz aspektów związanych z tzw. komunikacją zapośredniczoną i wpływu nowych mediów na dzieci i młodzież. Czytelnik dowie się z książki nie tylko o rozpowszechnieniu zjawiska, ale także o jego uwarunkowaniach i konsekwencjach. Autor monografii przedstawił szerokie omówienie problematyki bullyingu, cyberbullyingu wraz z charakterystyką roli sprawcy i ofiary, typologii zjawisk i ich współwystępowania. Część badawcza opiera się o trzy duże projekty badawcze reprezentatywne badania polskich gimnazjalistów, badania nauczycieli oraz studentów, w których zostały wykorzystane metody badawcze zarówno o charakterze jakościowym (wywiady, wywiady online, grupy fokusowe), jak i ilościowym (badania kwestionariuszowe). Książkę kończą wnioski dotyczące wychowania młodych ludzi w świecie nowych mediów, w szczególności w obszarze profilaktyki i interwencji związanej z agresją elektroniczną.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Karta redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
 • 1. Charakterystyka świata nowych mediów
  • 1.1. Czym są nowe media?
  • 1.2. Cechy nowych mediów
 • 2. Komunikacja zapośredniczona przez komputer
  • 2.1. Komunikacja tekstowa
  • 2.2. Komunikacja wizualna i dźwiękowa
  • 2.3. Generalne charakterystyki komunikacji zapośredniczonej przez komputer
 • 3. Nowe media jako środowisko socjalizacyjne, czyli człowiek w komunikacji zapośredniczonej
  • 3.1. Mechanizmy funkcjonowania człowieka w kontekście komunikacji zapośredniczonej
  • 3.2. Instrumenty mediów społecznych
 • 4. Młodzi Ludzie jako pokolenie cyfrowych tubylców
  • 4.1. Wykorzystanie nowych mediów
  • 4.2. Nierówności społeczne w korzystaniu z nowych technologii komunikacyjnych
 • 5. Wpływ nowych mediów na dzieci i młodzież
  • 5.1. Korzyści związane ze stosowaniem nowych mediów przez dzieci i młodzież
  • 5.2. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane z korzystaniem z nowych mediów
  • 5.3. Uzależnienie od internetu i telefonów komórkowych
 • 6. Normatywność w internecie
  • 6.1. Normy grupowe w internecie
  • 6.2. Normy dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole i rodzinie
 • 7. Bullying jako specyficzny rodzaj przemocy rówieśniczej
  • 7.1. Typologie agresji
  • 7.2. Bullying (tradycyjny mobbing)
  • 7.3. Cyberbullying
 • 8. Teoria ABACUS w wyjaśnianiu cyberbullyingu
  • 8.1. Konsekwencje bullyingu i cyberbullyingu
  • 8.2. Sprawcy bullyingu i cyberbullyingu
  • 8.3. Ofiary bullyingu i cyberbullyingu
  • 8.4. Sprawco-ofiary bullyingu i cyberbullyingu
  • 8.5. Bullying a cyberbullying współwystępowanie zjawisk
 • 9. Nie tylko cyberbullying w kierunku innych typów agresji elektronicznej
  • 9.1. Agresja elektroniczna wobec pokrzywdzonych
  • 9.2. Agresja elektroniczna wobec celebrytów
  • 9.3. Elektroniczna agresja uprzedzeniowa (bias bullying)
  • 9.4. Agresja elektroniczna wobec nieznajomych (impulsywna)
 • 10. Metodologia badań
  • 10.1. Badanie Cyberbullying 2010
  • 10.2. Badanie Nauczyciele 2009
  • 10.3. Badanie Studenci 2009
 • 11. Cyberbullying i agresja elektroniczna jako ryzykowne zachowania młodzieży badania własne
  • 11.1. Zaangażowanie młodych Ludzi w nowe media i komunikację zapośredniczoną
  • 11.2. Spostrzeganie zagrożeń związanych z użytkowaniem nowych mediów (w tym agresji elektronicznej) przez uczniów i nauczycieli
  • 11.3. Sposoby realizacji agresji elektronicznej i cyberbullyingu oraz rozpowszechnienie tych zjawisk
  • 11.4. Rozpowszechnienie cyberbullyingu i bullyingu wśród gimnazjalistów
  • 11.5. Poza agresję rówieśniczą inne typy agresji elektronicznej
  • 11.6. Nowe jakościowo cechy cyberbullyingu
  • 11.7. Agresja rówieśnicza online i offline jako jedność
  • 11.8. Charakterystyka motywacji i atrybucji działań sprawców agresji elektronicznej
  • 11.9. Konsekwencje doświadczania agresji elektronicznej i cyberbullyingu
  • 11.10. Reagowanie pracowników szkoły i rodziców na sytuacje związane z agresją elektroniczną
  • 11.11. Uwarunkowania agresji elektronicznej i cyberbullyingu
   • 11.11.1. Szerszy kontekst wykorzystania nowych mediów a agresja elektroniczna i cyberbullying
   • 11.11.2. Środowisko rodzinne a agresja elektroniczna i cyberbullying
   • 11.11.3. Środowisko szkolne a agresja elektroniczna i cyberbullying
   • 11.11.4. Środowisko rówieśnicze a agresja elektroniczna i cyberbullying
   • 11.11.5. Normatywność w środowisku szkolnym i rodzinnym a agresja elektroniczna i cyberbullying
 • 12. Wnioski z przeprowadzonych badań w kontekście działań pedagogicznych mających na celu profilaktykę i interwencję w zakresie agresji elektronicznej
 • Bibliografia
 • Aneks
  • Załącznik I. Kwestionariusz zastosowany w badaniu Cyberbullying 201066
  • Załącznik II. Kwestionariusz zastosowany w badaniu Nauczyciele 200967
  • Załącznik III. Właściwości psychometryczne skal zastosowanych w etapie ilościowym badania Cyberbullying 201068
 • Przypisy