Helion

Szczegóły ebooka

Edukacja alternatywna

Edukacja alternatywna


Edukacja alternatywna rodzi liczne dylematy zarówno w teorii, jak i w praktyce, dlatego każda okazja do wymiany poglądów, idei, prezentacji rozwiązań teoretycznych i praktycznych, do prowadzenia sporów czy wzmacniania własnych celów i rodzajów zaangażowania będzie wpisywać się w dobro wspólne, z którego w kolejnych latach będą mogli korzystać inni, choć i nam zapewne ten udział przyda się do czegoś istotnego (zapewne tu i teraz trudnego do wymienienia). Spór o pedagogikę i edukację alternatywną jest podtrzymywany w wielu publikacjach teoretyków i praktyków oświatowych, podczas konferencji, sesji, w mediach oraz w programach i w treściach kształcenia nauczycieli czy wychowawców, ponieważ jest on symptomem nieustającej walki o wolność w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia. Upominanie się różnych podmiotów oświatowych o prawo do niezależnej myśli i praktyki edukacyjnej jest dla jednych dopominaniem się przede wszystkim o podstawowe prawo człowieka do bycia sobą w każdej sytuacji, do bycia prawdziwym, indywiduum; dla innych zaś wołaniem o powrót do źródeł i tradycji szkoły jako instytucji wszechwładzy i wszechwiedzy. Mamy nadzieję, że kolejny monograficzny tom studiów z pedagogiki alternatywnej uruchomi i podtrzyma debatę na jej temat. Zachęcamy do dyskusji, wymiany myśli, poglądów i nowych podejść do edukacji.

 • Spory teoretyczne
  • Czesław Kupisiewicz
   • Szkoła alternatywna definicje, rodzaje, ocena, perspektywy rozwoju
  • Zlatica Huľová
   • Alternatywne koncepcje jako podstawa dla innowacyjnych działań edukacyjnych trendów w kontekście badań eksperymentalnych
  • Amadeusz Krause
   • Pedagogika pobocza złudzenia i nadzieje alternatywności w pedagogice specjalnej
  • Mirosław Kowalski, Daniel Falcman
   • Edukacyjne kierunkowskazy. Refleksje o współczesnej teorii pedagogicznej
 • Modele i praktyki edukacji alternatywnej
  • Inetta Nowosad
   • Przemiany koncepcji autonomii szkół publicznych w Europie
  • Hein Retter
   • John Dewey jako pedagog reform i wychowania do demokracji
  • Johannes Kiersch
   • Tradycja i postęp w pedagogice waldorfskiej
  • Tomasz Gmerek
   • Edukacja i procesy asymilacji mniejszości etnicznych na dalekiej Północy. Studium przypadku Saamów w Norwegii i Nieńców w Rosji
  • Karolina Domagalska-Nowak
   • Szkolnictwo średnie w Norwegii. Wybrane aspekty funkcji selekcyjnej
  • Jarema Drozdowicz
   • Edukacja językowa w Gwatemali alternatywa edukacyjna, polityczna czy kulturowa?
  • Aleksandra Maj
   • Koncepcja edukacji przedszkolnej w Reggio Emilia we Włoszech
  • Mirosława Cylkowska-Nowak
   • Ijime, hikikomori i edukacja alternatywna w Japonii
  • Sylwia Grzegorzewska
   • Alternatywne sposoby realizowania edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie kształcenia zróżnicowanego prezentacja wyników badań eksperymentalnych
  • Iwona Paszenda
   • Myślenie i działania twórcze jako forma alternatywnej edukacji studentów pedagogiki1
  • Anna Buła
   • Dydaktyczne możliwości zastosowania dociekań filozoficznych w kształceniu zintegrowanym
  • Daria Hejwosz
   • Społeczne funkcje Uniwersytetu Harvarda
  • Krzysztof Wawrzyn
   • Edukacja alternatywna jako forma wspierania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
  • Maciej J. Wielobób
   • System wychowawczy jogi klasycznej
  • Kamila Kocoń, Marta Hold
   • Wykorzystanie gier symulacyjnych w edukacji międzykulturowej
  • Janusz Moos, Małgorzata Sienna
   • Kształcenie modułowe, standaryzacja kwalifikacji zawodowych we współczesnej szkole zawodowej
  • Joanna Cukras-Stelągowska
   • Szkółki niedzielne wobec potrzeby rewitalizacji żydowskiego życia w Polsce
 • Uwarunkowania edukacji alternatywnej
  • Zbyszko Melosik
   • Słoneczne (pozakulturowe) wakacje tożsamość typu all inclusive
  • Agnieszka Cybal-Michalska
   • Społeczeństwo przyszłości w wyobrażeniach młodzieży: indywidualistyczna vs. kolektywistyczna koncepcja społeczeństwa1
  • Jarosław Bąbka
   • Ciągłość i zmiana w zakresie idei uczenia we współpracy
  • Marek Gawrysiak
   • Wytresowany pies czy autonomiczny kot? O edukacji komputacjonalistycznej, konstruktywistycznej i konektywistycznej
  • Jolanta Bonar
   • Czy szkoła jest miejscem twórczości rzeczywiście stymulowanej?
  • Krystyna Kusiak
   • Program kształcenia obszar obowiązków i wolności
  • Mirosława Nyczaj-Drąg
   • Sukcesowi trzeba pomóc, czyli o edukacji dziecka w rodzinie klasy średniej
  • Marek Budajczak
   • Metoda Carden klasyczna amerykańska alternatywa edukacyjna
  • Andrzej Murzyn
   • Pomiędzy rodziną i szkołą w poszukiwaniu sensu pedagogiki alternatywnej
  • Wojciech Kołodziej
   • Edukacja polityczno-prawna społeczeństwa polskiego wobec współczesnych realiów
 • Edukacja w świetle badań
  • Olga Czerniawska
   • Andragogika z perspektywy badań biograficznych
  • Aleksandra Nowak, Marcin Ograbek, Katarzyna Świniarska
   • E-przedszkole analiza skutków rozprzestrzeniania się e-learningu w nauczaniu dzieci
  • Wiesława Martyniuk
   • Alternatywy dla formalnego obrazu szkoły jako instytucji w uczniowskich metaforach
  • Anita Famuła-Jurczak
   • Pejzaż gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia
  • Beata Bednarczuk
   • Doświadczanie uczenia się w relacjach absolwentów klas Montessori (przed)wstępne rozpoznanie
  • Renata Machalska
   • Czy szkoły ogólnodostępne rzeczywiście są alternatywą dla kształcenia segregacyjnego? Z opinii nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych
  • Piotr Plichta
   • Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
  • Katarzyna Zatorska
   • Warunki i możliwości zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole. Z opinii dyrektorów szkół ogólnodostępnych
  • Lucyna Telka
   • Ideologia w przekształcaniu przestrzeni społecznej placówki
  • Ewa Tłuczek-Tadla
   • Edukacja obywatelska w oddolnych stowarzyszeniach młodzieżowych na przykładzie stowarzyszenia Parlament Młodzieży z Przemyśla (komunikat z badań)
  • Katarzyna Bocheńska-Włostowska
   • W poszukiwaniu umiejętności i doświadczenia Idea Otwartej Akademii Umiejętności jako przykład edukacji alternatywnej
  • Danuta Michałowska
   • Kształtowanie wrażliwości na wartości etyczne metodami dramy i psychodramy
  • Joanna Przybyszewska
   • Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dziecka niepełnosprawnego na etapie kształcenia przedszkolnego i podstawowego w opiniach rodziców
  • Paulina Wierzba
   • Homoseksualizm jako alternatywny styl życia. Wybrane problemy i kontrowersje
  • Mateusz Melosik
   • Kohabitacja jako alternatywa dla małżeństwa. Wybrane problemy i kontrowersje
  • Bogusław Śliwerski
   • Ostrzeżenie zamiast zakończenia, czyli o toksycznych doświadczeniach wychowanków Odenwaldschule
 • Noty o autorach