Helion


Szczegóły ebooka

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE


PORADNIK METODYCZNY IV ETAP EDUKACYJNY SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE PROGRAM NAUCZANIA PLANY PRACY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nowa podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wdrożona do szkół ponadgimnazjalnych od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych, co jednoznacznie określa, takie same dla całego kraju, efekty nauczania. W ten sposób rozporządzenie ministerialne definiuje wspólne dla wszystkich polskich szkół standardy edukacyjne, które muszą być realizowane w każdym programie nauczania, pozostawia natomiast do decyzji dyrekcji i nauczycieli zakres treści, i form, które pozwolą na osiągnięcie tych efektów. Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program ZDROWIE SPORT REKREACJA stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera zgodne z podstawą programową, szczegółowe cele kształcenia i wychowania opisane jako przewidywane efekty nauczania, treści nauczania, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej.

 • ZMIANY W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM
 • PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO
  • Cele ogólne
  • Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
  • Propozycje treści fakultetów
  • Opis założonych osiągnięć uczniów
  • Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania
  • Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia
  • Procedury ewaluacji programu
  • Podstawy opracowania programu
 • SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY
  • Budżet godzin
  • Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy I
  • Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy II
  • Szczegółowy roczny plan pracy dla klasy III technikum
  • Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego lekkoatletyka
  • Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego piłka siatkowa
  • Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego piłka nożna
  • Plan realizacji zajęć fakultet turystyczny
  • Plan realizacji zajęć fakultet rekreacyjny
  • Uwagi o realizacji planów pracy
 • OCENIANIE
  • Wstęp
  • Zasady oceniania
  • Standardy wymagań dla klasy I
  • Standardy wymagań dla klasy II
  • Standardy wymagań dla klasy III
  • Diagnoza posiadanych umiejętności i wiadomości
  • Diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego
  • Samoocena
  • Dzienniczek samokontroli i samooceny
 • EWALUACJA
  • Przykłady ewaluacji jednostek lekcyjnych
 • PRZYKŁADY KART EWALUACJI LEKCJI
 • PRZYKŁAD KARTY EWALUACJI CYKLU