Helion


Szczegóły ebooka

Metodyka edukacji polonistycznej

Metodyka edukacji polonistycznej


Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego. 

 • Wstęp
 • 1. Cele polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej
  • 1.1. Cele kształcenia polonistycznego a funkcje języka
  • 1.2. Klasyfikacja i formułowanie celów nauczania
  • 1.3. Treści kształceniai wychowania w edukacji polonistycznej
  • 1.4. Materiał nauczania i środki dydaktyczne w kształceniu wczesnoszkolnym języka polskiego
  • 1.5. Nauczyciel a kształcenie języka ojczystegow edukacji wczesnoszkolnej
  • 1.6. Przygotowanie się nauczyciela do lekcji
 • 2. Metody nauki czytaniai pisania w ujęciu porównawczym
  • 2.1. Podział metod nauki czytania i pisania
  • 2.2. Syntetyczne metody nauki czytania
  • 2.3. Metody alfabetyczne
  • 2.4. Metody fonetyczne
  • 2.5. Metody sylabowe
  • 2.6. Metody analityczne ich wady i zalety
  • 2.7. Rozwój metod analityczno-syntetycznych
  • 2.8. Metody globalne
  • 2.9. Najnowsze tendencje w procesie nauki czytania i pisania
   • 2.9.1. Koncepcja czytania według Glenna Domana
   • 2.9.2. Metoda wczesnej nauki czytania i pisaniaw systemie pedagogicznym Marii Montessori
   • 2.9.3. Metoda naturalnej ekspresji i motywacji Celestyna Freineta
   • 2.9.4. Naturalna nauka języka
   • 2.9.5. Programy wspierające edukację dzieci
 • 3. Proces nauki czytania
  • 3.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu czytania i pisania
  • 3.2. Istota nauki czytania
  • 3.3. Gotowość i aspekty procesu czytania
  • 3.4. Kształtowanie umiejętności czytania
   • 3.4.1. Etapy w procesie nauki czytania
   • 3.4.2. Treści programowe
  • 3.5. Znaczenie elementarzaw procesie nauki czytania i pisania
  • 3.6. Etapy pracy podczas wprowadzania nowej litery
  • 3.7. Doskonalenie umiejętności czytania
   • 3.7.1. Cechy dobrego czytania
   • 3.7.2. Podstawowe formy czytania
   • 3.7.3. Kształtowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem
 • 4. Proces pisania
  • 4.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu pisania
  • 4.2. Nauka poprawnego pisania
   • 4.2.1. Etapy nauki pisania nowej litery
  • 4.3. Rodzaje ćwiczeń w pisaniu
  • 4.4. Błędy graficzne w piśmie
  • 4.5. Trudności w nauce czytania i pisania
 • 5. Rozwój i kształcenie języka dzieciw wieku wczesnoszkolnym
  • 5.1. Język pisany a mówiony wzajemny wpływ, badania
  • 5.2. Proces wielostronnego poznaniaa metody kształcenia sprawności językowej
  • 5.3. Ćwiczenia słownikowo-frazeologicznei ich funkcja w procesie kształcenia mowy
  • 5.4. Organizacja i planowanie dłuższych form wypowiedzi
  • 5.5. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych
   • 5.5.1. Opowiadanie
   • 5.5.2. Opis
   • 5.5.3. Sprawozdanie
   • 5.5.4. List i inne pisma użytkowe
  • 5.6. Ćwiczenia kompozycyjne
   • 5.6.1. Kontrola i ocena prac pisemnych
 • 6. Praca z tekstem literackim
  • 6.1. Cele opracowywania utworów
  • 6.2. Etapy pracy z tekstem czytanki lub lektury
  • 6.3. Opracowywanie utworów literackich
   • 6.3.1. Analityczne formy pracy z tekstem
   • 6.3.2. Syntetyczne ćwiczenia oparte na utworach literackich
  • 6.4. Inne sposoby wykorzystania treści tekstów literackich
  • 6.5. Opracowywanie utworów poetyckich
  • 6.6. Praca z lekturą
 • 7. Nauczanie gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej
  • 7.1. Cele kształcenia języka uczniów
  • 7.2. Treści nauczania
  • 7.3. Metody i organizacja materiału językowego
  • 7.4. Konstruowanie zdań złożonych
 • 8. Nauczanie ortografii i interpunkcji
  • 8.1. Cele i zadania nauczania ortografii
  • 8.2. Dobór i zakres treści ortograficznych
  • 8.3. Zasady nauczania ortografii
  • 8.4. Metody opracowywania materiału ortograficznego
  • 8.5. Rodzaje ćwiczeń ortograficznych
 • 9. Rozwijanie twórczej aktywności uczniów
  • 9.1. Pojęcie, istota i cechy aktywności twórczej
  • 9.2. Metody pobudzania myślenia twórczego
  • 9.3. Stymulowanie wytwarzania dywergencyjnegoi konwergencyjnego
  • 9.4. Twórcza ekspresja uczniów według koncepcjiNowoczesnej Szkoły Francuskiej Celestyna Freineta
 • 10. Gry i zabawy dydaktycznew polonistycznej edukacji dzieci
  • 10.1. Cele i zadania gier i zabaw dydaktycznych
  • 10.2. Funkcje zabaw w nauczaniu języka polskiego
  • 10.3. Przykłady zabaw w edukacji polonistycznej
 • 11. Dramatyzacje w nauczaniu wczesnoszkolnymjęzyka polskiego
  • 11.1. Pojęcie, istota i klasyfikacja gier dramatycznych
  • 11.2. Rodzaje technik dramowych
  • 11.3. Przykłady dramatyzacji
 • Bibliografia
 • Aneks
  • Przykład lekcji wprowadzającej nową literę
  • Przykład lekcji z tekstem literackim