Helion


Szczegóły ebooka

Mlodzież licealna

Mlodzież licealna


   Wartości wyznaczają horyzont rozwoju człowieka. () Młody człowiek otwiera się na wartości, zwykle w specyficzny tylko dla siebie sposób. Bywa, że deterministyczne nastawia się na ideał, pragnie być najlepszy, podziwiany, ważny. Sposób bycia i wyrażania siebie jest zatem odpowiedzią na tę potrzebę i daje również obraz tego, co jest dla niego prymarne, a więc wartościowe. Z tego też powodu, mając na uwadze istotne funkcje wartości, w wymiarze zarówno subiektywnym, jak i obiektywnym, podjęto próbę ustalenia, na czym koncentruje się młodzież licealna.  () w perspektywie problematyki podjętej w tej książce ważne było również poznanie, w jakim zakresie młodzież doświadcza lub doświadczała samotności i jak sobie z nią radzi. Nie bez powodu dociekano również zainteresowań i pasji młodzieży, które wypełniają jej wolny czas, a ponadto stanowią podstawę i przestrzeń rozwoju, autoafirmacji i samourzeczywistnienia. [] Przedmiot badań stanowiły zatem trzy kategorie: wartości, samotność i pasje.

 • Wstęp
 • Rozdział I - Eksplikacja zagadnień związanych z kategorią wartości
  • Problematyka wartości w naukach społecznych
   • Funkcjonowanie pojęcia wartości w ujęciu filozoficznym
   • Pojęcie wartości w socjologii
   • Psychologiczne rozumienie wartości
   • Pedagogika wobec wartości
  • Wartościowanie jako proces
  • Postawy młodzieży wobec wartościna tle współczesnych badań
  • Dorastanie a kryzys w wartościowaniu
 • Rozdział II - Samotnośćw ujęciu interdyscyplinarnym
  • O fenomenie samotności w filozofii
  • Psychologia i pedagogika o samotnościi osamotnieniu na tle osobowościowymi socjokulturowym
  • Rodzaje samotności jako przyczynekustalenia wykładni rozumienia jej istoty
   • Rodzaje i typy samotności
  • Samotność jako konsekwencja deficytuw sferze potrzeb
  • Koincydencja samotności z twórczościąjako naczelną kategorią wartościowego życia
 • Rozdział III - Metodologia badań własnych
  • Założenia teoretyczne i metodologiczne badań
  • Przedmiot i cele badań naukowych
  • Problemy badawcze
  • Metoda i technika prowadzenia badań
  • Opis narzędzi badawczych wykorzystanych w badaniach własnych
   • Polska adaptacja Value Survey Miltona Rokeacha autorstwa Piotra Brzozowskiego
   • Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu autorstwa Piotra Olesia
  • Procedura badań i charakterystyka badanych
 • Rozdział IV - Wartości, pasje i doświadczenie samotności młodzieżyna podstawie analizy wypowiedzi badanych
  • Licealiści w recepcji własnej prezentacja samoopisu badanych
  • Wartości deklarowane przez licealistów podczas wywiadów
   • Zróżnicowanie preferencji wartości wśród badanychna podstawie skali Miltona Rokeacha
   • Kryzys w wartościowaniu na podstawie Kwestionariuszado Badania Kryzysu w Wartościowaniu Piotra Olesia
  • Pasje badanej młodzieży
  • Pasje młodzieży jako wartość i wykładnia wartości
  • Obecność innych i ich znaczenie
  • Samotność jako element doświadczenia życiowego badanych
 • Podsumowanie i wnioski końcowe
 • Bibliografia
 • Aneks
  • Pytania do wywiadu