Helion


Szczegóły ebooka

Program psychostymulacji

Program psychostymulacji


Są to ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Program przeznaczony jest do realizacji w pracy terapeutycznej w przedszkolach masowych, z grupami integracyjnymi oraz w przedszkolach integracyjnych, jak również w zajęciach terapeutycznych w klasach młodszych szkół podstawowych i specjalnych. Celem programu jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, w warunkach przedszkola ogólnodostępnego, kształtowanie właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji. Pełna realizacja tego celu da pedagogom możliwość stworzenia optymalnego planu psychostymulacji dzieci niepełnosprawnych i przygotowanie ich do względnie niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 • Przedmowa
 • 1. Dla kogo przewidziany jest program?
 • 2. Cele programu
 • 3. Metody, formy i zasady pracy wykorzystywane przy realizacji programu
 • 4. Współpraca z rodzicami
 • 5. Treść i struktura programu
 • 6. Funkcjonowanie w środowisku
  • 6.1. Czynności samoobsługowe
  • 6.2. Nawiązywanie kontaktów społeczno-emocjonalnych
   • 6.2.1. Dziecko poznaje siebie
   • 6.2.2. Dziecko i jego rodzina
   • 6.2.3. Dziecko wśród innych dzieci
 • I. Poziom zmysłowy czyli poznawanie poprzez zmysły
  • 1. Ćwiczenia rozwijające zmysł dotyku
   • 1.1. Ćwiczenia zmierzające do poznania samego siebie
   • 1.2. Ćwiczenia zmierzające do poznania doznań termicznych
   • 1.3. Ćwiczenia zmierzające do rozpoznania różnych struktur powierzchniowych
   • 1.4. Ćwiczenia zmierzające do poznania drugiej osoby, sposobów komunikowania się z drugim człowiekiem, przekazywania mu informacji i emocji
  • 2. Ćwiczenia rozwijające zmysł smaku i węchu
  • 3. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową
  • 4. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową
   • 4.1. Ćwiczenia wrażliwości słuchowej
   • 4.2. Ćwiczenia wstępne do nauki mowy
  • 5. Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową
 • II. Poziom poznawczy
  • 1. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową
  • 2. Ćwiczenia percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej
   • 2.1. Ćwiczenia wrażliwości słuchowej
   • 2.2. Ćwiczenia spostrzegawczości słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej
  • 3. Rozwój mowy i myślenia
  • 4. Ćwiczenia motoryki dużej i małej
  • 5. Ćwiczenia orientacji przestrzennej
   • 5.1. Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie własnego ciała
   • 5.2. Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała drugiej osoby stojącej naprzeciw
   • 5.3. Ćwiczenia orientacji w przestrzeni
 • III. Poziom odkrywczo-badawczy
  • 1. Ćwiczenia rozwijające i usprawniające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową
  • 2. Ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowej oraz koordynacji słuchowo-ruchowej
   • 2.1. Ćwiczenia wrażliwości słuchowej i różnicowanie dźwięków niewchodzących w skład mowy ludzkiej
   • 2.2. Ćwiczenia rytmizujące
   • 2.3. Ćwiczenia rozwijające mowę, myślenie i wzbogacające słownik
  • 3. Ćwiczenia motoryki dużej i małej
  • 4. Ćwiczenia orientacji przestrzennej
   • 4.1. Zabawy doskonalące świadomość własnego ciała oraz ćwiczenia wdrażające do gospodarowania własnymi ruchami
   • 4.2. Zabawy rozwijające pojęcia dotyczące kierunków w przestrzeni
   • 4.3. Ćwiczenia i zabawy wyrabiające orientację w schemacie drugiej osoby
   • 4.4. Zabawy kształtujące określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni (określanie miejsca, kierunku)
   • 4.5. Zabawy rozwijające pamięć ruchową i koordynację wzrokowo-ruchową
 • IV. Poziom abstrakcyjno-symboliczny
  • 1. Ćwiczenia z zakresu percepcji wzrokowej
  • 2. Ćwiczenia w zakresie percepcji słuchowej
   • 2.1. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny oraz analizę i syntezę słuchową
   • 2.2. Ćwiczenia z zakresu rozwoju słuchu fonetycznego
   • 2.3. Ćwiczenia doskonalące pamięć słuchową i słowną
  • 3. Ćwiczenia motoryki dużej i małej
  • 4. Ćwiczenia orientacji przestrzennej i kierunkowej
   • 4.1. Ćwiczenia kształtujące orientację w kierunkach oraz pamięć ruchową
   • 4.2. Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię kinestetyczno-wzrokowo-ruchową
   • 4.3. Ćwiczenia wdrażające do zwalniania napięcia stawowo-mięśniowego motoryki małej dłoni i palców
   • 4.4. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania
 • Bibliografia
 • Załączniki
  • Załącznik nr 1