Helion


Szczegóły ebooka

Python. Uczenie maszynowe

Python. Uczenie maszynowe


Sprawdź drugie wydanie tej książki >>

---

Uczenie maszynowe, zajmujące się algorytmami analizującymi dane, stanowi chyba najciekawszą dziedzinę informatyki. W czasach, w których generuje się olbrzymie ilości danych, samouczące się algorytmy maszynowe stanowią wyjątkową metodę przekształcania tych danych w wiedzę. W ten sposób powstało wiele innowacyjnych technologii, a możliwości uczenia maszynowego są coraz większe. Nieocenioną pomoc w rozwijaniu tej dziedziny stanowią liczne nowe biblioteki open source, które pozwalają na budowanie algorytmów w języku Python, będącym ulubionym, potężnym i przystępnym narzędziem naukowców i analityków danych.

Niniejsza książka jest lekturą obowiązkową dla każdego, kto chce rozwinąć swoją wiedzę o danych naukowych i zamierza w tym celu wykorzystać język Python. Przystępnie opisano tu teoretyczne podstawy dziedziny i przedstawiono wyczerpujące informacje o działaniu algorytmów uczenia maszynowego, sposobach ich wykorzystania oraz metodach unikania poważnych błędów. Zaprezentowano również biblioteki Theano i Keras, sposoby przewidywania wyników docelowych za pomocą analizy regresywnej oraz techniki wykrywania ukrytych wzorców metodą analizy skupień. Nie zabrakło opisu technik przetwarzania wstępnego i zasad oceny modeli uczenia maszynowego.

W tej książce:

 • podstawowe rodzaje uczenia maszynowego i ich zastosowanie,
 • biblioteka scikit-learn i klasyfikatory uczenia maszynowego,
 • wydajne łączenie różnych algorytmów uczących,
 • analiza sentymentów — przewidywanie opinii osób na podstawie sposobu pisania,
 • praca z nieoznakowanymi danymi — uczenie nienadzorowane,
 • tworzenie i trenowanie sieci neuronowych.

Uczenie maszynowe — odkryj wiedzę, którą niosą dane!

Przedmowa (11)

Informacje o autorze (13)

Informacje o recenzentach (15)

Wstęp (17)

Rozdział 1. Umożliwianie komputerom uczenia się z danych (25)

 • Tworzenie inteligentnych maszyn służących do przekształcania danych w wiedzę (26)
 • Trzy różne rodzaje uczenia maszynowego (26)
  • Prognozowanie przyszłości za pomocą uczenia nadzorowanego (27)
  • Rozwiązywanie problemów interaktywnych za pomocą uczenia przez wzmacnianie (29)
  • Odkrywanie ukrytych struktur za pomocą uczenia nienadzorowanego (30)
 • Wprowadzenie do podstawowej terminologii i notacji (31)
 • Strategia tworzenia systemów uczenia maszynowego (33)
  • Wstępne przetwarzanie - nadawanie danym formy (34)
  • Trenowanie i dobór modelu predykcyjnego (35)
  • Ewaluacja modeli i przewidywanie wystąpienia nieznanych danych (36)
 • Wykorzystywanie środowiska Python do uczenia maszynowego (36)
  • Instalacja pakietów w Pythonie (36)
 • Podsumowanie (38)

Rozdział 2. Trenowanie algorytmów uczenia maszynowego w celach klasyfikacji (41)

 • Sztuczne neurony - rys historyczny początków uczenia maszynowego (42)
 • Implementacja algorytmu uczenia perceptronu w Pythonie (47)
  • Trenowanie modelu perceptronu na zestawie danych Iris (50)
 • Adaptacyjne neurony liniowe i zbieżność uczenia (54)
  • Minimalizacja funkcji kosztu za pomocą metody gradientu prostego (55)
  • Implementacja adaptacyjnego neuronu liniowego w Pythonie (57)
  • Wielkoskalowe uczenie maszynowe i metoda stochastycznego spadku wzdłuż gradientu (62)
 • Podsumowanie (67)

Rozdział 3. Stosowanie klasyfikatorów uczenia maszynowego za pomocą biblioteki scikit-learn (69)

 • Wybór algorytmu klasyfikującego (70)
 • Pierwsze kroki z biblioteką scikit-learn (70)
  • Uczenie perceptronu za pomocą biblioteki scikit-learn (71)
 • Modelowanie prawdopodobieństwa przynależności do klasy za pomocą regresji logistycznej (76)
  • Teoretyczne podłoże regresji logistycznej i prawdopodobieństwa warunkowego (76)
  • Wyznaczanie wag logistycznej funkcji kosztu (79)
  • Uczenie modelu regresji logistycznej za pomocą biblioteki scikit-learn (81)
  • Zapobieganie nadmiernemu dopasowaniu za pomocą regularyzacji (84)
 • Wyznaczanie maksymalnego marginesu za pomocą maszyn wektorów nośnych (87)
  • Teoretyczne podłoże maksymalnego marginesu (87)
  • Rozwiązywanie przypadków nieliniowo rozdzielnych za pomocą zmiennych uzupełniających (88)
  • Alternatywne implementacje w interfejsie scikit-learn (90)
 • Rozwiązywanie nieliniowych problemów za pomocą jądra SVM (91)
  • Stosowanie sztuczki z funkcją jądra do znajdowania przestrzeni rozdzielających w przestrzeni o większej liczbie wymiarów (93)
 • Uczenie drzew decyzyjnych (97)
  • Maksymalizowanie przyrostu informacji - osiąganie jak największych korzyści (98)
  • Budowanie drzewa decyzyjnego (101)
  • Łączenie słabych klasyfikatorów w silne klasyfikatory za pomocą modelu losowego lasu (104)
 • Algorytm k-najbliższych sąsiadów - model leniwego uczenia (106)
 • Podsumowanie (109)

Rozdział 4. Tworzenie dobrych zbiorów uczących - wstępne przetwarzanie danych (111)

 • Kwestia brakujących danych (111)
  • Usuwanie próbek lub cech niezawierających wartości (113)
  • Wstawianie brakujących danych (114)
  • Estymatory interfejsu scikit-learn (114)
 • Przetwarzanie danych kategoryzujących (116)
  • Mapowanie cech porządkowych (116)
  • Kodowanie etykiet klas (117)
  • Kodowanie "gorącojedynkowe" cech nominalnych (z użyciem wektorów własnych) (118)
 • Rozdzielanie zestawu danych na podzbiory uczące i testowe (120)
 • Skalowanie cech (121)
 • Dobór odpowiednich cech (123)
  • Regularyzacja L1 (124)
  • Algorytmy sekwencyjnego wyboru cech (129)
 • Ocenianie istotności cech za pomocą algorytmu losowego lasu (134)
 • Podsumowanie (137)

Rozdział 5. Kompresja danych poprzez redukcję wymiarowości (139)

 • Nienadzorowana redukcja wymiarowości za pomocą analizy głównych składowych (140)
  • Wyjaśniona wariancja całkowita (141)
  • Transformacja cech (145)
  • Analiza głównych składowych w interfejsie scikit-learn (147)
 • Nadzorowana kompresja danych za pomocą liniowej analizy dyskryminacyjnej (150)
  • Obliczanie macierzy rozproszenia (151)
  • Dobór dyskryminant liniowych dla nowej podprzestrzeni cech (154)
  • Rzutowanie próbek na nową przestrzeń cech (156)
  • Implementacja analizy LDA w bibliotece scikit-learn (156)
 • Jądrowa analiza głównych składowych jako metoda odwzorowywania nierozdzielnych liniowo klas (158)
  • Funkcje jądra oraz sztuczka z funkcją jądra (160)
  • Implementacja jądrowej analizy głównych składowych w Pythonie (164)
  • Rzutowanie nowych punktów danych (170)
  • Algorytm jądrowej analizy głównych składowych w bibliotece scikit-learn (174)
 • Podsumowanie (175)

Rozdział 6. Najlepsze metody oceny modelu i strojenie parametryczne (177)

 • Usprawnianie cyklu pracy za pomocą kolejkowania (177)
  • Wczytanie zestawu danych Breast Cancer Wisconsin (178)
  • Łączenie funkcji transformujących i estymatorów w kolejce czynności (179)
 • Stosowanie k-krotnego sprawdzianu krzyżowego w ocenie skuteczności modelu (180)
  • Metoda wydzielania (181)
  • K-krotny sprawdzian krzyżowy (182)
 • Sprawdzanie algorytmów za pomocą krzywych uczenia i krzywych walidacji (186)
  • Diagnozowanie problemów z obciążeniem i wariancją za pomocą krzywych uczenia (186)
  • Rozwiązywanie problemów nadmiernego i niewystarczającego dopasowania za pomocą krzywych walidacji (189)
 • Dostrajanie modeli uczenia maszynowego za pomocą metody przeszukiwania siatki (191)
  • Strojenie hiperparametrów przy użyciu metody przeszukiwania siatki (192)
  • Dobór algorytmu poprzez zagnieżdżony sprawdzian krzyżowy (193)
 • Przegląd metryk oceny skuteczności (195)
  • Odczytywanie macierzy pomyłek (195)
  • Optymalizacja precyzji i pełności modelu klasyfikującego (197)
  • Wykres krzywej ROC (198)
  • Metryki zliczające dla klasyfikacji wieloklasowej (201)
 • Podsumowanie (202)

Rozdział 7. Łączenie różnych modeli w celu uczenia zespołowego (203)

 • Uczenie zespołów (203)
 • Implementacja prostego klasyfikatora wykorzystującego głosowanie większościowe (207)
  • Łączenie różnych algorytmów w celu klasyfikacji za pomocą głosowania większościowego (213)
 • Ewaluacja i strojenie klasyfikatora zespołowego (216)
 • Agregacja - tworzenie zespołu klasyfikatorów za pomocą próbek początkowych (221)
 • Usprawnianie słabych klasyfikatorów za pomocą wzmocnienia adaptacyjnego (226)
 • Podsumowanie (232)

Rozdział 8. Wykorzystywanie uczenia maszynowego w analizie sentymentów (235)

 • Zestaw danych IMDb movie review (235)
 • Wprowadzenie do modelu worka słów (237)
  • Przekształcanie słów w wektory cech (238)
  • Ocena istotności wyrazów za pomocą ważenia częstości termów - odwrotnej częstości w tekście (239)
  • Oczyszczanie danych tekstowych (241)
  • Przetwarzanie tekstu na znaczniki (243)
 • Uczenie modelu regresji logistycznej w celu klasyfikowania tekstu (245)
 • Praca z większą ilością danych - algorytmy sieciowe i uczenie pozardzeniowe (247)
 • Podsumowanie (250)

Rozdział 9. Wdrażanie modelu uczenia maszynowego do aplikacji sieciowej (251)

 • Serializacja wyuczonych estymatorów biblioteki scikit-learn (252)
 • Konfigurowanie bazy danych SQLite (254)
 • Tworzenie aplikacji sieciowej za pomocą środowiska Flask (256)
 • Nasza pierwsza aplikacja sieciowa (257)
  • Sprawdzanie i wyświetlanie formularza (258)
  • Przekształcanie klasyfikatora recenzji w aplikację sieciową (262)
 • Umieszczanie aplikacji sieciowej na publicznym serwerze (269)
  • Aktualizowanie klasyfikatora recenzji filmowych (271)
 • Podsumowanie (272)

Rozdział 10. Przewidywanie ciągłych zmiennych docelowych za pomocą analizy regresywnej (275)

 • Wprowadzenie do prostego modelu regresji liniowej (276)
 • Zestaw danych Housing (277)
  • Wizualizowanie ważnych elementów zestawu danych (278)
 • Implementacja modelu regresji liniowej wykorzystującego zwykłą metodę najmniejszych kwadratów (282)
  • Określanie parametrów regresywnych za pomocą metody gradientu prostego (283)
  • Szacowanie współczynnika modelu regresji za pomocą biblioteki scikit-learn (286)
 • Uczenie odpornego modelu regresywnego za pomocą algorytmu RANSAC (288)
 • Ocenianie skuteczności modeli regresji liniowej (291)
 • Stosowanie regularyzowanych metod regresji (294)
 • Przekształcanie modelu regresji liniowej w krzywą - regresja wielomianowa (295)
  • Modelowanie nieliniowych zależności w zestawie danych Housing (297)
  • Analiza nieliniowych relacji za pomocą algorytmu losowego lasu (300)
 • Podsumowanie (305)

Rozdział 11. Praca z nieoznakowanymi danymi - analiza skupień (307)

 • Grupowanie obiektów na podstawie podobieństwa przy użyciu algorytmu centroidów (308)
  • Algorytm k-means++ (311)
  • Klasteryzacja twarda i miękka (312)
  • Stosowanie metody łokcia do wyszukiwania optymalnej liczby skupień (315)
  • Ujęcie ilościowe jakości klasteryzacji za pomocą wykresu profilu (316)
 • Organizowanie skupień do postaci drzewa klastrów (320)
  • Przeprowadzanie hierarchicznej analizy skupień na macierzy odległości (323)
  • Dołączanie dendrogramów do mapy cieplnej (326)
  • Aglomeracyjna analiza skupień w bibliotece scikit-learn (328)
 • Wyznaczanie rejonów o dużej gęstości za pomocą algorytmu DBSCAN (328)
 • Podsumowanie (333)

Rozdział 12. Trenowanie sztucznych sieci neuronowych w rozpoznawaniu obrazu (335)

 • Modelowanie złożonych funkcji przy użyciu sztucznych sieci neuronowych (336)
  • Jednowarstwowa sieć neuronowa - powtórzenie (337)
  • Wstęp do wielowarstwowej architektury sieci neuronowych (338)
  • Aktywacja sieci neuronowej za pomocą propagacji w przód (340)
 • Klasyfikowanie pisma odręcznego (343)
  • Zestaw danych MNIST (344)
  • Implementacja wielowarstwowego perceptronu (348)
 • Trenowanie sztucznej sieci neuronowej (356)
  • Obliczanie logistycznej funkcji kosztu (356)
  • Uczenie sieci neuronowych za pomocą algorytmu wstecznej propagacji (359)
 • Ujęcie intuicyjne algorytmu wstecznej propagacji (361)
 • Usuwanie błędów w sieciach neuronowych za pomocą sprawdzania gradientów (363)
 • Zbieżność w sieciach neuronowych (368)
 • Inne architektury sieci neuronowych (370)
  • Splotowe sieci neuronowe (370)
  • Rekurencyjne sieci neuronowe (371)
 • Jeszcze słowo o implementacji sieci neuronowej (373)
 • Podsumowanie (373)

Rozdział 13. Równoległe przetwarzanie sieci neuronowych za pomocą biblioteki Theano (375)

 • Tworzenie, kompilowanie i uruchamianie wyrażeń w interfejsie Theano (376)
  • Czym jest Theano? (377)
  • Pierwsze kroki z Theano (378)
  • Konfigurowanie środowiska Theano (379)
  • Praca ze strukturami tablicowymi (381)
  • Przejdźmy do konkretów - implementacja regresji liniowej w Theano (384)
 • Dobór funkcji aktywacji dla jednokierunkowych sieci neuronowych (387)
  • Funkcja logistyczna - powtórzenie (388)
  • Szacowanie prawdopodobieństw w klasyfikacji wieloklasowej za pomocą znormalizowanej funkcji wykładniczej (390)
  • Rozszerzanie zakresu wartości wyjściowych za pomocą funkcji tangensa hiperbolicznego (391)
 • Skuteczne uczenie sieci neuronowych za pomocą biblioteki Keras (393)
 • Podsumowanie (398)

Skorowidz (401)