Helion


Szczegóły ebooka

 
Sto Pytań i Odpowiedzi Podczas Rozmowy O  Pracę Programisty PHP,  MYSQL, HTML, HTML 5

Sto Pytań i Odpowiedzi Podczas Rozmowy O Pracę Programisty PHP, MYSQL, HTML, HTML 5


Książkę chciałbym polecić wszystkim przyszłym programistom poszukujących pracy i nie tylko. Jest to zbiór pytań i odpowiedzi, które jak myślę pomogą lepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Możesz także poszerzyć swoją wiedzę o nowinki zawarte w książce, które nie zawsze miałeś okazję znaleźć w dotychczasowych poszukiwaniach.

Są to podstawowe informacje, jakie powinien posiadać początkujący programista PHP, MYSQL i HTML.

Spis Treści Wstęp...................................................................................................................11
1) Zapisana pętla for w ten sposób.....................................................................................12
2) Podaj w jaki sposób oznaczamy tablicę w php 5.4......................................................12
3) Framework codeigniter pozwala na korzystanie z samego........................................13
4) W jaki sposób zaczniemy dokument w html 5...............................................................13
5) Proszę posortować poniższą tablicę po wartości.........................................................14
6) Podaj która funkcja mysql z podanych poniżej,............................................................14
7) Do czego służy biblioteka PDO w PHP…....…..............................................................15
8) Jaką wartość zwróci funkcja obsługująca sieci...........................................................15
gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR'])…………...........….................................15
9) Jakie dane możemy wyciągnąć z funkcji get_browser()…........................................16
10) Czym różni się funkcja include() od include_once().................................................16
 11) Co zostanie wykonane po naciśnięciu tego odnośnika.........................................17
12) Jak wymusić na użytkowniku wpisanie choć jednego.............................................17 znaku........................................................................................................................................17
13) Jak nazywa się funkcja odczytująca wysokość i szerokość....................................18
pliku..........................................................................................................................................18
14) Jaki wynik otrzymamy z funkcji poniżej........................................................................18
15) Która z poniższych odpowiedzi zawiera tablicę.........................................................19
asocjacyjną php.....................................................................................................................19
16) Jakiej funkcji PHP można użyć, do sprawdzenia......................................................19
czy dany ciąg jest tablicą......................................................................................................19
17) Jakiej funkcji PHP można użyć, żeby usunąć wszystkie..........................................20
znaczniki HTML.......................................................................................................................20
18) Jakiej funkcji PHP można użyć, do sprawdzenia......................................................20
bieżącej wersji PHP...............................................................................................................20
19) Jakiej funkcji PHP można użyć, do przypisania nazwy sesji...................................21
20) Jakiej funkcji PHP można użyć, aby uruchomić........................................................21
mechanizm sesji...................................................................................................................21
21) Jakiej funkcji PHP można użyć, w celu zmienienia..................................................22
znaków końca lini..................................................................................................................22
22) Za co odpowiedzialna jest klauzula action=” ”..........................................................22
formularza...............................................................................................................................22
23) Za co odpowiedzialna jest klauzula method=” ” ......................................................23
formularza...............................................................................................................................23
24) Jakie dane podamy w
formularza...............................................................................................................................23
HTML5………………........………………………………………………………….…........23
25) Jakie dane podamy w
formularza...............................................................................................................................24
HTML…........………………………………………………………………..………....….....24
26) Jaka funkcja PHP niszczy sesję .................................................................................24
27) Czy funkcja poniżej wyświetli komunikat na ekranie...............................................25
28) Za co odpowiada ta funkcja PHP class_exists()…………............................….....25
29) Czy jest możliwość ustawienia w parametrach.......................................................26
funkcji PHP setcookie()……………….......………………………..............………....…..26
30) Jakie informacje za pomocą funkcji PHP get_meta_tags()..................................26
31) Funkcja mail() PHP. W jakiej kolejności ustawione są.........................................27
32) W jakim systemie przypisane są prawa dostępu...................................................27
do pliku w funkcji PHP chmod()…………………………………....................…...….…27
33) Jaką wartość zwraca funkcja PHP file_exists() ......................................................28
po wprowadzeniu string ścieżki........................................................................................28
34) Co oznacza funkcja PHP header().............................................................................28
35) Funkcja PHP is_file() zwraca true jeśli plik istnieje................................................29
lub false jeśli go nie znajdzie.............................................................................................29
36) Do czego możemy wykorzystać bibliotekę PDO w PHP.........................................29
37) Połączenie z bazą danych mysql - mysql_pcoonect() .…......................................30
wymaga zamknięcia………………………………………………....….......................….30
38) Jaką odpowiedź zwróci funkcja PHP obsługi sieci……….............................…....30
gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR'])……………….............................….....30
39) Do czego służy funkcja rmdir()………………………………….........…..........…….31
40) Do czego służy funkcja chmod()…………………………..........……............….…..31
41) Biblioteka PDO daje nam możliwość tworzenia......................................................32
zapytań w łatwy sposób. …………………………………………............…...........…….32
42) W jaki sposób używamy metody $pdo->closeCursor()….....................................33
43) Jaka metoda PDO zwróci ilość zaktualizowanych..................................................34
45) Czym różni się metoda biblioteki PDO ->fetch() ....................................................35
PDO ->fetchAll()……………………………………………………….…….…............….35
46) Tablica zawiera ciąg cyfr i liter. Określ typ liczb i liter.............................................36
47) Za pomocą funkcji PHP setcookie() możemy :………...............…….............…...36
48) Czy jest możliwość łączenia tablic asocjacyjnych z ..............................................37
tablicami indeksowymi......................................................................................................37
49) Czy funkcję rekurencyjną da się wywołać samą przez.........................................38
siebie....................................................................................................................................38
50) Podaj gdzie znajduje się klucz i wartość w tablicy................................................39
poniżej..................................................................................................................................39
51) Jaki typ przypiszemy patrz przykład poniżej, aby....................................................40
dołączyć plik do formularza.....…………………………….............………..............…..40
52) W jaki sposób możemy zapisać wartość boole’a…….....................…..........….40
53) Czym różni się operator AND od &&........................................................................41
54) Co oznacza skrót PHP.................................................................................................41
55) Podaj która odpowiedź odzwierciedla taki zapis ...................................................42
daty i czasu w PHP date(„Y-m-d H:i:s”)...........................................................................42
56) Zaokrąglij o dwa miejsca po przecinku, używając................................................43
funkcji PHP round() liczbę 5,111111………………………................…..................…...43
57) W jaki sposób zapiszemy tak zwane białe znaki w php.......................................44
58) Co oznacza operator new .........................................................................................44
59) Zaokrąglij liczby............................................................................................................45
60) Używamy ciągu string, po użyciu funkcji explode()…...........................................45
61) Po użyciu operatora konwersji (int)…………………….........….........…...............46
62) Funkcja PHP is_numeric() zwróci wartość typu:………...................…...............46
63) Do czego możemy zastosować bibliotekę GD.....................................................47
64) Która z poniższych tablic jest tablicą wielowymiarową.......................................47
65) Co umieszczamy w sekcji ? head> w....................................................................48
dokumencie HTML...........................................................................................................48
66) Jeżeli w tablicy mamy zapisanych dziesięć rekordów…....................................48
67) Czy taki zapis pola jest prawidłowy......................49
68) Wybierz odpowiedź gdzie znajduje się obiekt......................................................49
69) W której odpowiedzi została prawidłowo użyta....................................................50
metoda tests()..................................................................................................................50
70) Czy phpunit możemy zaliczyć do framworka........................................................51
71) Jaka funkcja odpowiada za sortowanie tablic po kluczu...................................51
72) Czy dane przekazane do metody car(), zostaną..................................................52
wyświetlone......................................................................................................................52
73) Jaka funkcja odpowiada za sortowanie tablic po wartości..............................53
74) Funkcja PHP mk_dir() ............................................................................................54
75) Co zwraca funkcja PHP filesize()…………………….………….…....................54
76) Która informacja zostanie wyświetlona................................................................55
77) Jak zdefiniujesz stałą w klasie oop php np.........................................................56
78) Czy funkcja mysql - mysql_pcoonect() obsługuje..............................................57
trwałe połączenie z bazą danych..................................................................................57
79) Jeżeli chcemy używać funkcji setcooki(), to kiedy...............................................57
80) Czy w funkcji PHP setcooki() znajduje się parametr.........................................58
81) Czy w poniższym przykładzie zostanie wyświetlony...........................................58
komunikat.........................................................................................................................58
82) Czy funkcja error_log() wysyła automatycznie………….....…................….......59
83) Czy jest możliwość ustawienia trwałego połączenia z.....................................60
serwerem mysql……………………………………………………....…....................60
84) Która informacja zostanie wyświetlona w funkcji.............................................61
sterującej if()…………………………………………………....……...........................61
85) Czy wykorzystując Bibliotekę PDO w połączeniu z...........................................62
bazą danych mysql……………………………………………………...............….....62
86) Biblioteka PDO daje nam możliwość uruchomienia.......................................63
informacji o błędach.....................................................................................................63
87) Czy jest możliwość ustawienia w bibliotece PDO...........................................64
kodowania znaków……….……………………………………...….....................…..64
88) Biblioteka PDO, czy taki zapis jest prawidłowy................................................65
89) Czy można za pomocą protokołu http używając..............................................67
biblioteki PHP cURL………………………………………………….......................67
90) Czy można za pomocą protokołu http używając biblioteki............................68
PHP cURL możemy odebrać dane do późniejszego...........................................68
91) Czy jest możliwość ustawienia w parametrach funkcji................................70
PHP file_put_contents() kodowania znaków........................................................70
92) W parametrze funkcji PHP htmlspecialchars(),...........................................71
można ustawić kodowanie znaków………………………….…..….............…..71
93) Jaką metodą biblioteki PDO, możemy sprawdzić.......................................72
sterowniki, parametru DNS połączenia z bazą danych…............................….72
94) Jakiej funkcji PHP z poniższych użyjesz do...................................................73
wyszukania wartości w tablicy……………………………….…….................….73
95) Jakiej funkcji PHP z poniższych użyjesz do wyszukania,...........................74
czy dany ciąg………………………………………………………........................74
96) Jakiej funkcji PHP użyjesz, do sprawdzenia, czy dany..............................75
serwer ma……………………………………………………..……..…...............75
97) Funkcja mysql -mysql_affected_rows()podczas zapytania.....................76
98) Która z poniższych funkcji PHP to funkcja mieszająca.............................77
99) Czy klase PHP DirectoryIterator z biblioteki SPL,.......................................78
możemy wykorzystać do:…………………………………..………......................78
100) Jakich metod z biblioteki PDO użyjemy w celu.........................................80
uniemożliwienia ataków SQL injection…………………….…..........................80