Helion


Mariola Jarczykowa

Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach
Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej
Studia bibliologiczne. T. 18: Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy
Korespondencja i literatura okolicznościowa w kręgu magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego
Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI-XX wiek)