Helion


Szczegóły ebooka

Obiektywny i subiektywny wymiar starości

Obiektywny i subiektywny wymiar starości


Monografia stanowi zbiór multidyscyplinarnych tekstów dotyczących różnych aspektów starości, jej postrzegania i interpretowania. Zasadnicza refleksja podjęta w publikacji odnosi się do pytania o możliwość zobiektywizowania starości, zamknięcia tej tematyki w liczbach i statystycznych ujęciach bądź też w uproszczonym zbiorowym portrecie, z którego wynikałoby, że większość osób w zaawansowanym wieku ma takie same problemy i potrzeby. Autorzy zastanawiają się, co kształtuje społeczny i indywidualny obraz starości, jak powstają stereotypy jej dotyczące, a następnie zadają pytanie, jaka jest prawdziwa starość. Istotnym wątkiem badawczym w prezentowanym tomie jest subiektywny wymiar starości ukazywany w różnorakich aspektach, także w odniesieniu do odbicia w owym lustrze społecznym.
Książka może przyczynić się do stworzenia holistycznej perspektywy postrzegania starości, starzenia się i ludzi starych, a podejmowana w niej tematyka jest ważna społecznie.
Teksty zgromadzone w pracy zainteresują badaczy, studentów i doktorantów zajmujących się problematyką gerontologiczną (pedagogów, socjologów, psychologów) oraz instytucje wspierające osoby starsze (domy pomocy społecznej, uniwersytety trzeciego wieku).
 

Wstęp (Marcin Muszyński) 9

STAROŚĆ SUBIEKTYWNA I OBIEKTYWNA – WYBRANE KONTEKSTY 11
Elżbieta Dubas, Refleksje nad starością. Obiektywny i subiektywny wymiar starości – wprowadzenie w debatę 13
Marcin Muszyński, Przegląd wybranych stanowisk dotyczących teorii gerotranscendencji 23
Maria Łuszczyńska, Starość w kryzysie czy kryzys(y) starości? Społeczne znaczenie kryzysowej interpretacji starości 37
Emilia Kramkowska, Subiektywny wymiar problemu przemocy doświadczanej w rodzinie przez ludzi starych 53

SPOŁECZNY OBRAZ STAROŚCI 71
Anna Gutowska, Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie seniorów – na przykładzie województwa łódzkiego 73
Mirosław Górecki, Wolontariat seniorów i dla seniorów 91
Anna Rudnik, Dzieci i młodzież wobec ludzi starych i starości – perspektywa pedagogiczna 103
Małgorzata Dzięgielewska, Tożsamość osób starszych w opiniach studentów 119
Bartosz Mitkiewicz, Starość w opiniach trzydziestolatków 131

STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE BIOGRAFICZNEJ 143
Monika Sulik, Miejsce osób starszych w doświadczeniach biograficznych studentek i studentów – refleksje z badań 145
Anna Szafranek, Subiektywny wymiar starości w świetle „Roczników” Jana Długosza 155
Katarzyna Buczek, Twórcza starość Kołłątaja 167
Agata Szwech, Subiektywny wymiar starości w świetle dzienników Haliny Semenowicz 185
Dorota Sieroń-Galusek, Doświadczenie starości i śmierci w dziennikach Sándora Máraiego 193
Monika Kalinowska, Głos Starych Poetów – późna twórczość liryczna w świetle wybranych teorii starzenia się 203

STAROŚĆ I SAMOREALIZACJA 219
Renata Konieczna-Woźniak, Starość czasem samorealizacji – subiektywne i obiektywne postrzeganie zjawiska 221
Elżbieta Dubas, Starość – darem, zadaniem i wyzwaniem. Rola aktywności i edukacji (wybrane wątki) 233