Szczegóły ebooka

Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Ewa Dębińska- Rudy, Radosław Czahajda, Monika Kosacka, Karolina Werner-Lewandowska, Katarzyna Ragin- Skorecka, Filip Nowak, Tadeusz Trębacz, Anna Orlikowska, Agnieszka Bera, Karolina Karbownik, Piotr Lenik, Kamila Sacharczuk, Jan Zacharewicz, Ewa- Kuzionko-Ochrymiuk, Kinga Kozłowska, Anna Matel, Magdalena Rozenek, Marcin Król, Sylwia Król, Dominik Kabus, Waldemar Jagodziński

Ebook

Słowem redaktorów:

Monografia „Zarządzanie organizacją XXI wieku” jest efektem aktualnych badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich, których głównym celem w przedstawionych rozdziałach jest dostarczenie metod i porad dla rozwiązywania nowych wyzwań
w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Zarządzanie to zestaw działań wykorzystujących posiadane zasoby dla osiągania zamierzonych rezultatów. Istotą funkcji zarządzania jako specyficznego rodzaju regulacji wykonywanych zbiorowo przez jednostki organizacyjne, jest w szczególności formułowanie celu działania, planowanie i organizowanie struktur oraz określanie procedur funkcjonowania wraz z kontrolowaniem realizacji zamierzonych celów. Poszczególne rozdziały stanowią zarówno teoretyczne,
jak i praktyczne odniesienie do problematyki zarządzania, gdzie wspólnym obszarem zainteresowań jest współczesne zarządzanie organizacją XXI wieku, gdzie mamy do czynienia z wieloma skomplikowanymi i nowymi problemami funkcjonowania, które wymagają rozwiązań. Współczesne organizacje stanęły w obliczu nowych realiów gospodarowania, które zmodyfikowały sposób zarządzania i podejście menedżera, zarówno do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, jak i do coraz bardziej wymagających pracowników. Wraz z pojawieniem się na rynku pracy przedstawicieli młodej generacji, kadra menedżerska stanęła przed wyzwaniem międzypokoleniowego zarządzania, polegającego na stworzeniu efektywnego klimatu współpracy, w którym wszyscy wspólnie dążą do wyznaczonego celu bez względu na występujące różnice. W ten sposób dobór problematyki stanowi też nawiązanie do przyszłych problemów społeczno–gospodarczych. Obecna globalizacja zmusza podmioty gospodarcze  do modyfikacji dotychczas wykorzystywanych koncepcji zarządzania lub utworzenie jej na nowo według obowiązujących norm, zasad, a nawet trendów na rynku. W ramach interdyscyplinarnych badań naukowych ukazanych w monografii szczególną uwagę zwrócono na problematykę współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, zastosowania aktualnych rozwiązań informatycznych w biznesie oraz kreatywne i innowacyjne elementy zarządzania w systemie społeczno – gospodarczym. Jako redaktorzy niniejszej monografii mamy nadzieję, że wiele przedstawionych zagadnień będzie motywowało czytelnika do zainteresowania się poruszaną tematyką, co przełoży się na podjęcie własnych dociekań i nowych rozwiązań omówionych problemów badawczych.
 

Redaktorzy naukowi

Prof. Pcz dr hab inż. Joanna Nowakowska-Grunt
Dr inż. Ireneusz Miciuła

PRZEDMOWA (11)
I.COACHINGOWY ASPEKT ZARZĄDZANIA ROZWOJEM PRACOBIORCÓW (13)
WSTĘP (13)
1.SZKOLENIA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW  (13)
2.ISTOTA COACHINGU (19)
2.ZNACZENIE COACHING W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW (21)
PODSUMOWANIE (27)
LITERATURA (28)
II. GRYWALIZACJA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI METODYKĄ AGILE (29)
WSTĘP (29)
1.POJĘCIE GRYWALIZACJI (29)
2.ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW GIER (30)
3.PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA GRYWALIZACJI (31)
4.SUKCES GRYWALIZACJI (31)
5.ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI METODYKĄ AGILE (34)
6.SKUTECZNOŚĆ AGILE (34)
7.PROCES ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI(34)
8.ROLE W ZESPOLE PROJEKTOWYM (35)
9.GRY STOSOWANE W AGILE(37)
10.ELEMENTY GIER STOSOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (39)
11.PLANOWANE DALSZE BADANIA (40)
PODSUMOWANIE (41)
BIBLIOGRAFIA (42)
III. ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE JAKO KLUCZOWA
DETERMINANTA W ZARZĄDZANIU (43)
WPROWADZENIE (43)
1.PODEJSCIE ZASOBOWE W ZARZĄDZANIU (44)
1.ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTW (49)
PODSUMOWANIE (54)
BIBLIOGRAFIA (55)
IV.KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO PRZEZ TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI (57)
WSTĘP (57)
1. STAN WIEDZY Z DANEJ DZIEDZINY POWIĄZANY Z CELEM ARTYKUŁU  (57)
2. SCHEMAT BADAŃ (61)
3. WYNIKI BADAŃ (62)
PODSUMOWANIE (67)
LITERATURA (68)
V.KAPITAŁ LUDZKI JAKO STRATEGICZNY ZASÓB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM (69)
WSTĘP (69)
1. GENEZA (69)
2. ISTOTA KAPITAŁU LUDZKIEGO (72)
3. MOTYWACJA (76)
ZAKOŃCZENIE (81)
LITERATURA  (82)
VI.CONTINUOUS LEARNING – KRYTYCZNA ANALIZA MODELU DELOITTE (83)
WSTĘP  (83)
1.CONTINUOUS I LIFELONG LEARNING – PRZEGLĄD DOTYCHCZASOWEGO DOROBKU NAUKI I PRAKTYKI (83)
1.MODEL DELOITTE – KRYTYCZNA ANALIZA (83)
2.PRAKTYCZNE IMPLIKACJE WDROŻENIOWE ORAZ POTENCJAŁ
DLA DALSZYCH BADAŃ  (93)
ZAKOŃCZENIE (94)
LITERATURA  (94)
NETNOGRAFIA  (96)
INNE(96)
AGNIESZKA BERA  (99)
VII.RODZAJE SZKOLEŃ W CONTACT CENTER (99)
WSTĘP (99)
1.ŚRODOWISKO CONTACT CENTER (99)
2.RODZAJE SZKOLEŃ (101)
3.SZKOLENIA W CONTACT CENTER (102)
3.1. SZKOLENIA WSTĘPNE (103)
3.2. SZKOLENIA ROZWOJOWE(104)
3.3. SZKOLENIA ZMIENIAJĄCE (105)
4.WYZWANIA (106)
ZAKOŃCZENIE(108)
LITERATURA (109)
NETNOGRAFIA (109)
VIII.TELEPRACA JAKO WARTOŚĆ DODATNA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA (111)
WSTĘP (111)
1.WPROWADZENIE DO TEMATU BADAŃ (111)
1.1. DEFINIOWANIE TELEPRACY W POLSKIM USTAWODAWSTWIE (111)
1.2. RÓŻNE FORMY TELEPRACY(113)
1.3. ASPEKTY PRAWNE WYKONYWANIA TELEPRACY (114)
2.BADANIA WŁASNE (115)
2.1. METODOLOGIA (115)
2.2. SPECYFIKA TELEPRACOWNIKÓW(116)
ZAKOŃCZENIE(119)
LITERATURA (120)
IX.MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TEORII KOSTKI LODU W ZARZĄDZANIU ZMIANAMI (121)
WPROWADZENIE(121)
1. ZAŁOŻENIA TEORII KOSTKI LODU (121)
2. WPŁYW WRAŻLIWOŚCI ORAZ KULTURY ORGANIZACYJNEJ
NA INTENSYWNOŚĆ PRZEPROWADZANYCH ZMIAN (123)
PODSUMOWANIE(128)
BIBLIOGRAFIA (129)
X.BLOG - JAKO FORMA STRATEGII MARKETINGOWEJ (131)
WSTĘP (131)
1.POJĘCIE BLOGA (131)
2.CECHY BLOGÓW (133)
3.KOMUNIKACJA I PROMOCJA PRZY WYKORZYSTANIU BLOGÓW (134)
ZAKOŃCZENIE (137)
LITERATURA (138)
NETNOGRAFIA (138)
XI.KREATYWNOŚĆ W BIZNESIE (139)
WSTĘP (139)
2.TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA (143)
3. TECHNIKA 635 (146)
ZAKOŃCZNIE (150)
BIBLIOGRAFIA (151)
XII.DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA W POLSCE JAKO DETERMINANTA
ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI (153)
WSTĘP (153)
1.ISTOTA INNOWACJI (153)
2.ISTOTA INNOWACJI W POLSCE (157)
3.ISTOTA INNOWACJI W SEKTORZE PUBLICZNYM (158)
4.DETERMINANTY ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI (160)
ZAKOŃCZENIE (164)
LITERATURA (165)
XIII.DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH
W POLSCE W LATACH 2004-2014 (167)
WSTĘP (167)
1.ISTOTA INNOWACJI I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (167)
1.ANALIZA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH
W POLSCE W LATACH 2004-2014 (170)
2.DETERMINANTY WZROSTU INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE (176)
ZAKOŃCZENIE(178)
LITERATURA (179)
ANNA MATEL, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU (180)
XIV.ZACHOWANIA KONSUMENCKIE W UJĘCIU EKONOMII BEHAWIORALNEJ (181)
WSTĘP (181)
1. NEOKLASYCZNA KONCEPCJA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH (181)
2. RACJONALNOŚĆ DZIAŁANIA W SZKOŁACH EKONOMICZNYCH (182)
3. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA EKONOMII BEHAWIORALNEJ (184)
4. BEHAWIORALNA KONCEPCJA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH (185)
ZAKOŃCZENIE (187)
LITERATURA (188)
XV.DZIAŁALNOŚĆ E-PR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO– STUDIUM PRZYPADKU (191)
WSTĘP (191)
1.UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI E-PR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (191)
1.1. OTOCZENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY WYŻSZEJ (191)
1.2. WEWNĄTRZORGANIZACYJNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI E-PR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (192)
2.Kampania E-PR (198)
ZAKOŃCZENIE (200)
NETNOGRAFIA (202)
XVI.WPŁYW MARKETINGU NA ZAKUPY KONSUMENTÓW (203)
WSTĘP (203)
1.ISTOTA MARKETINGU SZEPTANEGO (203)
2.MARKETING W PRZEDSIEBIORSTWIE (205)
3.REKLAMA A MARKETING (206)
4.BADANIA ZWIĄZANE Z ZAKUPEM TELEFONU KOMÓRKOWEGO (207)
ZAKOŃCZENIE (210)
LITERATURA (211)
NETNOGRAFIA (212)
XVII.LEGAL REGULATIONS APPLICABLE FOR TRANSPORT COMPANIES WITHIN THE INTERNATIONAL MARKET (213)
INTRODUCTION (213)
1. LEGAL REGULATIONS IN THE SCOPE OF ROAD TRANSPORTATION OF GOODS (213)
2. REQUIREMENTS APPLICABLE FOR ROAD CARRIERS (216)
3.CERTIFICATION OF ROAD CARRIERS (217)
4.CERTIFICATE OF PROFESSIONAL COMPETENCE (218)
5.COMMUNITY LICENSE(219)
6.DRIVER’S CERTIFICATE (220)
BIBLIOGRAPHY (222)
XVIII.SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
ZASOBAMI NIEMATERIALNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA (223)
WSTĘP (223)
1.ISTOTA POJĘCIOWA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO (224)
2.MODEL FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO WG C. ROSENBAUER (224)
3. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ZASOBAMI NIEMATERIALNYMI (228)
4.SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO A STRATEGIA REDUNDANCJI ZASOBÓW NIEMATERIALNYCH (228)
PODSUMOWANIE (232)
BIBLIOGRAFIA (233)
XIX.PLATFORMA INTERNETOWA RAPID
- NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE W DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ (237)
WSTĘP (237)
1.ZNACZENIE SPEDYCJI W PROCESIE TRANSPORTOWYM (237)
2.PLATFORMA INTERNETOWA RAPID (239)
3.ZAKRES ZASTOSOWAŃ PROGRAMU INTERNETOWEGO RAPID (242)
4.GŁÓWNE ZALETY PLATFORMY „RAPID” W GRUPIE ZAKUPOWEJ (243)
5.KORZYŚCI DLA KLIENTA (243)
6.KORZYŚCI DLA PRZEWOŹNIKA (243)
7.KORZYŚCI DLA GRUPY (243)
PODSUMOWANIE (246)
BIBLIOGRAFIA (247)

  • Tytuł: Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła
  • Autor: Ewa Dębińska- Rudy, Radosław Czahajda, Monika Kosacka,Karolina Werner-Lewandowska, Katarzyna Ragin- Skorecka, Filip Nowak, Tadeusz Trębacz, Anna Orlikowska, Agnieszka Bera, Karolina Karbownik, Piotr Lenik, Kamila Sacharczuk, Jan Zacharewicz, Ewa- Kuzionko-Ochrymiuk, Kinga Kozłowska, Anna Matel, Magdalena Rozenek, Marcin Król, Sylwia Król, Dominik Kabus, Waldemar Jagodziński
  • ISBN: 978-8-3653-5736-6, 9788365357366
  • Data wydania: 2016-08-07
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_08f5
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Sophia