Szczegóły ebooka

Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła

Jacek Chmielewski, Aneta Pawłowska

Ebook
Słowem redaktorów
Monografia „Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku” jest efektem teoretycznych i praktycznych badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich, których głównym celem w przedstawionych rozdziałach jest dostarczenie metod
i porad dla rozwiązywania nowych wyzwań w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Zarządzanie to zestaw działań wykorzystujących posiadane zasoby dla osiągania zamierzonych rezultatów. Istotą funkcji zarządzania jako specyficznego rodzaju regulacji wykonywanych zbiorowo przez jednostki organizacyjne, jest w szczególności formułowanie celu działania, planowanie, organizowanie struktur i określanie procedur funkcjonowania oraz kontrolowanie realizacji zamierzonych celów. Poszczególne rozdziały stanowią zarówno teoretyczne, jak i praktyczne odniesienie do problematyki zarządzania, gdzie wspólnym obszarem zainteresowań jest współczesne zarządzanie organizacją XXI wieku.Współczesne organizacje stanęły w obliczu nowych realiów gospodarowania, które zmodyfikowały sposób zarządzania i podejście menedżera, zarówno do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, jak i do coraz bardziej wymagających pracowników. Wraz z pojawieniem się na rynku pracy przedstawicieli młodej generacji, kadra menedżerska stanęła przed wyzwaniem międzypokoleniowego zarządzania, polegającego na stworzeniu efektywnego klimatu współpracy, w którym wszyscy wspólnie dążą do wyznaczonego celu bez względu na występujące różnice.
W ten sposób dobór problematyki stanowi też nawiązanie do przyszłych problemów społeczno–gospodarczych.
Obecna globalizacja zmusza podmioty gospodarcze do modyfikacji dotychczas wykorzystywanych koncepcji zarządzania lub utworzenie jej na nowo według obowiązujących norm, zasad, a nawet trendów na rynku. W ramach interdyscyplinarnych badań naukowych ukazanych w monografii szczególną uwagę zwrócono na problematykę współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw z perspektywy pracodawców oraz kreatywne i innowacyjne elementy zarządzania w systemie społeczno – gospodarczym.
Jako redaktorzy niniejszej monografii mamy nadzieję, że wiele przedstawionych zagadnień będzie motywowało czytelnika do zainteresowania się tą problematyką, co przełoży się na podjęcie własnych dociekań i nowych rozwiązań omówionych problemów badawczych.
redaktorzy naukowy
Prof. Pcz Joanna Nowakowska Grunt
Dr inż. Ireneusz Miciuła
PRZEDMOWA (12)
 ROZDZIAŁ I. IDENTYFIKACJA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE
– PODEJŚCIE METODOLOGICZNE (14)
WSTĘP (14)
1.IDENTYFIKACJA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORAZ GENEZA POJĘCIA (15)
1.POMIAR KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO (19)
2.MOTYWY POMIARU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO (22)
ZAKOŃCZENIE (24)
BIBLIOGRAFIA (25)
ROZDZIAŁ II. METAMORFOZA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI (28)
WSTĘP (28)
1.ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI,
IDEA I ZNACZENIE WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI (29)
2.KIERUNEK ZMIAN W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI (29)
ZAKOŃCZENIE (42)
LITERATURA (44)
ROZDZIAŁ III. TRADYCYJNE I NIESTANDARDOWE METODY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW (46)
WSTĘP (46)
1.SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH (49)
2.SYSTEM PREMIOWY (56)
3.ŚWIADCZENIA Z DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ (60)
4.NIETYPOWE SPOSOBY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW (65)
ZAKOŃCZENIE (67)
LITERATURA (68)
ROZDZIAŁ IV. KOMPETENCJE INFORMATYCZNE MŚP – Z PERSPEKTYWY PRACODAWCÓW (70)
WSTĘP  (70)
1.KOMPETENCJE INFORMATYCZNE PRACOWNIKÓW (71)
2.KOMPETENCJE INFORMATYCZNE W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH (72)
3.TECHNOLOGIE IT W FIRMIE (72)
3.1.OCENA KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH PERSONELU (82)
PODSUMOWANIE (90)
BIBLIOGRAFIA (92)
ROZDZIAŁ V. STRATEGICZNY ROZWÓJ MŚP NA PÓŁNOCNYM KAUKAZIE (93)
WSTĘP (93)
ZAKOŃCZENIE (103)
BIBLIOGRAFIA (103)
ROZDZIAŁ VI. SYTUACJA EKONOMICZNA W MŚP W POLSCE (104)
WSTĘP (104)
1.INWESTYCJE (105)
2.DYNAMIKA PKB (106)
3.HANDEL ZAGRANICZNY(106)
4.STOPA BEZROBOCIA (108)
5.INFLACJA (109)
6.POZYCJA POLSKIEGO ZŁOTEGO (110)
7.STRUKTURA WYTWARZANIA WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO (111)
BIBLIOGRAFIA (118)
ROZDZIAŁ VII. INNOWACYJNOŚĆ POLSKI
– BARIERY I CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI POLSKIEJ INNOWACYJNOŚCI (119)
WSTĘP (119)
1.BARIERY I CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI POLSKIEJ INNOWACYJNOŚCI (120)
2.ZNACZENIE SEKTORA B+R DLA INNOWACYJNOŚCI (123)
3.POTENCJAŁ INNOWACYJNY KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2014-2015 (129)
ZAKOŃCZENIE (131)
BIBLIOGRAFIA (132)
NETONOGRAFIA (132)
ROZDZIAŁ VIII. INNOWACJE W SYSTEMACH INTRALOGISTYCZNYCH (133)
WPROWADZENIE (133)
1. INTRALOGISTYKA (134)
2. STOSOWANIE SYSTEMÓW INTRALOGISTYCZNYCH (137)
3.LOGISTYKA PRZYSZŁOŚCI (139)
PODSUMOWANIE (144)
LITERATURA (145)
ROZDZIAŁ IX. ZWIĘKSZENIE POJEMNOŚCI PARKINGU PRZEZ ZASTOSOWANIE
NISKOBUDŻETOWEJ KOREKTY, NA PRZYKŁADZIE PARKINGU PRZY ULICY PIASKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE (146)
WSTĘP (146)
1.STAN ISTNIEJĄCY (146)
2.ZAPEŁNIENIE PARNINGU (148)
3.PARNING Z NAMALOWANYMI LINIAMI (150)
4.MIEJSCA POSTOJOWE W ŚWIETLE PRAWA (151)
5.PLAN MIEJSC POSTOJOWYCH (151)
6.SZACOWANE ZWIĘKSZENIE POJEMNOŚCI PARKINGU (152)
ZAKOŃCZENIE (153)
LITERATURA  (153)
ROZDZIAŁ X. ZARZĄDZANIE WIEKIEM W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW (154)
WSTĘP (154)
1.ISTOTA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA WIEKIEM  (155)
2.CEL I METODYKA BADAŃ (158)
3.WYNIKI BADAŃ (159)
PODSUMOWANIE (173)
LITERATURA (175)
ROZDZIAŁ XI. AKTUALNE PROBLEMY EGZEKUCJI SĄDOWEJ
– WYBRANE ZAGADNIENIA (176)
WSTĘP (176)
1.ZAKRES PODMIOTOWY EGZEKUCJI (176)
2. ZAKRES PRZEDMIOTOWY EGZEKUCJI (179)
3. EGZEKUCJA Z WYODRĘBNIONEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (180)
4. WSZCZĘCIE EGZEKUCJI (183)
ZAKOŃCZENIE (188)
LITERATURA (191)
WSTĘP (192)
1.ZNACZENIE ZAUFANIA NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU (192)
1.1. WZROST ROLI ZAUFANIA Z PERSPEKTYWY EKONOMICZNEJ (192)
1.2. INFORMACJA I JEJ WPŁYW NA RYNKU KAPITAŁOWYM (193)
2.ANALIZA WYDARZEŃ „KRYZYSU ZAUFANIA” NA ŚWIATOWYCH
RYNKACH FINANSOWYCH W LATACH 2007 – 2013 (195)
3.ZAUFANIE A WYŻSZA WYCENA RYNKOWA FIRM (198)
ZAKOŃCZENIE (201)
LITERATURA (202)
ROZDZIAŁXIII. WARTOŚCI KOBIECE A KORZYŚCI DLA FIRM (203)
WSTĘP (203)
1.POLSKIE I EUROPEJSKIE UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE W BADANYM OBSZARZE (203)
2.WARTOŚCI KOBIECE A KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTW (2060
3.MODEL KOMPLEMENTARNOŚCI WARTOŚCI PŁCI
– RELACJE POMIĘDZY WARTOŚCIAMI KOBIECYMI A MĘSKIMI (209)
ZAKOŃCZENIE (212)
LITERATURA (213)
NETNOGRAFIA (214)
ROZDZIAŁ XIV. ŻONGLERKA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ W GRUPIE PROJEKTOWEJ (215)
WSTĘP (215)
1.GRY I GRYWALIZACJA (216)
2.INTELIGENCJA FIZYCZNA (218)
3.ŻONGLERKA (220)
4.1.METODA BADAWCZA (221)
4.2.KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NAUKI ŻONGLOWANIA (222)
PODSUMOWANIE (223)
LITERATURA (224)
ROZDZIAŁ XV. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PROCESIE ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU (226)
WSTĘP (226)
1.PROCES OPRACOWANIA I ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU (227)
2.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ
W PROCESIE ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW (231)
3.FUNKCJONOWANIE PROCESU DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ W PROCESIE NPD (235)
ZAKOŃCZENIE (238)
LITERATURA (239)
ROZDZIAŁ XVI. CHWASTY, ZIOŁA I ROŚLINY INWAZYJNE JAKO ROŚLINY MIODODAJNE(241)
WSTĘP (241)
1.CHWASTY JAKO ROŚLINY POŻYTKOWE (241)
2.ZIELARSKIE ROŚLINY MIODODAJNE (243)
2.PARZĄCE ROŚLINY MIODODAJNE (249)
ZAKOŃCZENIE (252)
LITERATURA (253)
ROZDZIAŁ XVII. TWORZENIE WŁASNEJ MARKI ORAZ ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ
MIODU W OPARCIU O NOWE PRZEPISY (254)
WSTĘP (254)
1.ZARZĄDZANIE PASIEKĄ KOMERCYJNĄ (254)
2.STRATEGIA MARKETINGOWA PROWADZENIE PASIEKI (256)
3.POJĘCIE MARKI ORAZ JEJ WPŁYW NA SPRZEDAŻ (258)
4.ETYKIETA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW JAKO SYMBOL MARKI PSZCZELARZA (259)
ZAKOŃCZENIE (263)
LITERATURA (264)
ROZDZIAŁ XVIII. MŁODZIEŻ JAKO PRZEDMIOT DZIAŁAŃ MARETINGOWYCH FIRM DZIAŁAJĄCYCH W SEKTORZE USŁUG KOMUNALNYCH W POLSCE (265)
WSTĘP (265)
1. SPECYFIKA USŁUG KOMUNALNYCH (266)
2 ISTOTA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ W BRANŻY USŁUG KOMUNALNYCH (268)
3. MŁODZIEŻ JAKO ADRESAT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH FIRM Z BRANŻY USŁUG KOMUNALNYCH (270)
4.PRZYKŁADY DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH ADRESOWANYCH DO MŁODZIEŻY REALIZOWANYCH PRZEZ FIRMY DZIAŁAJĄCE W BRANŻY USŁUG KOMUNALNYCH (271)
ZAKOŃCZENIE (276)
LITERATURA (277)
NETNOGRAFIA (278)
ROZDZIAŁ XIX. KREATYWNOŚĆ W ZESPOLE WIELOPOKOLENIOWYM (279)
W ORGANIZACJACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POKOLENIA Y I Z (279)
WSTĘP (279)
1.POKOLENIE – KRÓTKI RYS (279)
1.WIELOPOKOLENIOWOŚĆ W ORGANIZACJI (281)
3.KREATYWNOŚĆ W ZESPOLE WIELOPOKOLENIOWYM (290)
ZAKOŃCZENIE (301)
LITERATURA (302)
NETOGRAFIA (303)
ROZDZIAŁ XX. INNOWACYJNOŚĆ JAKO WARUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
POLSKICH WSPÓLNOT SAMORZĄDOWYCH (304)
WSTĘP (304)
1. SPECYFIKA KONTYNENTU EUROPEJSKIEGO (307)
2. SPECYFIKA POLSKICH REGIONÓW (308)
3. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ A GOSPODARKA TERYTORIALNA (309)
4. APARAT BADAWCZY (311)
5. CHARAKTERYSTYKI (314)
ZAKOŃCZENIE (323)
LITERATURA (327)
NETNOGRAFIA (329)
ROZDZIAŁ XXI. KOOPERACJA MIĘDZY ŚRODOWISKIEM BIZNESU I NAUKI – WYBRANE ASPEKTY (331) .
WPROWADZENIE (331)
1. INTERAKCJE ŚRODOWISK NAUKI I BIZNESU W POLSCE (332)
2. BARIERY I KORZYŚCI W KOOPERACJI ŚRODOWISKA NAUKI I BIZNESU (336)
3. DOBRE PRAKTYKI – POZYTYWNE PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY ŚRODOWISKA BIZNESU I NAUKI (342)
PODSUMOWANIE (346)
LITERATURA (347)
ROZDZIAŁ XXII. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA W ASPEKTACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM IT
W NOWOCZESNYM MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE (350)
WSTĘP (350)
1.DLACZEGO BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE JEST TAK WAŻNE? (353)
2.CO MOŻNA STRACIĆ? (354)
3.PODSTAWOWA SPRAWA – POZNAĆ I ZROZUMIENIE ZAGROŻENIA! (355)
3.OD CZEGO ROZPOCZĄĆ? ANALIZA INFRASTRUKTURY IT (360)
4.CZYNNIK LUDZKI (361)
5.EDUKACJA (364)
6.JAK ZARZĄDZAĆ BEZPIECZEŃSTWEM INFORMATYCZNYM W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE? (365)
ZAKOŃCZENIE (369)
LITERATURA (370)
NETNOGRAFIA (370)
ROZDZIAŁ XXIII. APLIKACJE MOBILNE JAKO NOWE NARZĘDZIE W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM  (371)
WSTĘP (371)
1.WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ I APLIKACJI MOBILNYCH PRZEZ POLAKÓW (372)
2.METODY BADAŃ (374)
3.APLIKACJE MOBILNE W GMINACH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM  (375)
4.APLIKACJE MOBILNE W MUZEACH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM (377)
5.APLIKACJE MOBILNE W OPINII TURYSTÓW (378)
6.APLIKACJE MOBILNE W OPINII PRACOWNIKÓW URZĘDÓW GMIN (379)
ZAKOŃCZENIE (381)
LITERATURA (383)
ROZDZIAŁ XXIV. METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ JAKO NARZĘDZIE
OCENY KONKURENCYJNOŚCI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU (384)
WSTĘP (384)
1.KONKURENCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA OBSZARU W BADANIACH WSPÓŁCZESNEJ
EKONOMII I GEOGRAFII (386)
2.WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO TURYSTYKĄ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (391)
3.WYBRANE METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ W BADANIU KONKURENCYJNOŚCI
PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU (394)
4.ANALIZA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESU (KCS) (397)
5.ANALIZA SWOT (397)
6.ANALIZA STRUKTURALNA SEKTORA (399)
7.METODY PORTFELOWE (400)
9.METODA PROFILU KONKURENCYJNEGO (402)
ZAKOŃCZENIE (403)
LITERATURA (404)
  • Tytuł: Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją XXI wieku Innowacje - Gospodarka - Społeczeństwo (red.) Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła
  • Autor: Karolina Palimąka, Anna Czapska, Ewa Dębińska- Rudy, Jadwiga Bakonyi, Raisa Dadaeva, Angelika Gumieniak, Judyta Kabus, Sylwia Stachowska, Bernard Długosz, Monika Różycka, Adam Sulich, Paulina Szczepaniak, Celina Habryka, Michał Czuba, Lena Staś, Iwona Koza, Marzena Jankowska, Małgorzata Martynoga, Jacek Chmielewski, Aneta Pawłowska, Łukasz Matoga
  • ISBN: 978-8-3653-5727-4, 9788365357274
  • Data wydania: 2016-08-07
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_08f6
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Sophia