Szczegóły ebooka

Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej (red.) Paweł Cięszczyk, Ireneusz Miciuła

Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej (red.) Paweł Cięszczyk, Ireneusz Miciuła

Anna Mikołajczyk, Artur Sawicki, Adrian Bartha, Kamil Jakubczak, Ireneusz Miciuła, Sylwia Stachowska, Karolina Karbownik, Natalia Grzebisz, Anna Kowalczyk, Anna Nurzyńska

Ebook
Słowem redaktorów
Niniejsza monografia jest efektem badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich w obszarze nauk ekonomicznych oraz
w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. Pierwszy blok monografii stanowi zarówno teoretyczne, jak i praktyczne odniesienie do problematyki nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii, finansów i zarządzania. W pierwszych dwóch rozdziałach autorzy podjęli problematykę gospodarki opartej na wiedzy. Omówiono znaczenie wiedzy w procesie tworzenia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz jej wpływ na zdobywanie kluczowych kompetencji przez organizację. Dokonano analizy literatury w tym zakresie oraz zaprezentowano wyniki badań dotyczące zarządzania wiedzą w organizacjach, przeprowadzone przez wiodące instytucje badawcze. W drugim rozdziale przedstawiono istotę gospodarowania wiedzą w szkolnictwie wyższym. Ustalono cechy i rolę szkolnictwa wyższego w całym procesie gospodarki opartej na wiedzy wraz z analizą możliwej ewolucji dla tego poziomu edukacji. W trzecim rozdziale poddano analizie stan i perspektywy rozwoju handlu elektronicznego wśród małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone przez Związek Pracodawców branży internetowej IAB Polska w 2014 roku. Dodatkowo autor dokonał analizy rynku e-commerce w Polsce w 2015 roku. W czwartym rozdziale omówiono problematykę kary majątkowej - grzywny, występującej już w polskim prawie karnym po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. W szczególności analizie poddane zostały akty prawne z zakresu prawa karnego powszechnego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Całość rozważań osadzona została w ramach przedstawienia kary pieniężnej po unifikacji prawa karnego zaborców, pod kątem jej zakresu podmiotowego przedmiotowego. Autor przedstawia karę pieniężną, która wymierzana była na podstawie głównych aktów prawa karnego do czasu wejścia w życie Kodeksu Karnego z 1969 roku. Oczywiście nie mogło zabraknąć analiz dotyczących dziedziny finansów. Kolejne dwa rozdziały podejmują problematykę jednej z najstarszych analiz ekonomicznych, a mianowicie analizy finansowej oraz wyrażonej w jednostkach pieniężnych wartości przedsiębiorstwa. Przedstawiono charakterystykę analizy finansowej jako narzędzia wykorzystywanego w zarządzaniu finansami. Dokonano analizy zmian jakie zaszły na przestrzeni lat w elementach sprawozdania finansowego i omówiono ich konsekwencje dla przedsiębiorstw. W rozdziale dotyczącym wyceny przedsiębiorstw na podstawie wnioskowania z metodyki wyceny zweryfikowano i przez logiczną analizę konkretnych przypadków przedstawiono hipotezę o istnieniu newralgicznych elementów szacowania wartości, które determinują wartość majątku i jednocześnie nie pozwalają na obiektywizm, który powinien pozwolić na ustalenie godziwej wartości. Dlatego w celu usprawnienia wyceny przedsiębiorstw istnieje potrzeba wypracowania syntetycznej i spójnej metodyki szacowania podstawowych parametrów. Wymaga to wdrożenia odpowiednich regulacji i standardów dotyczących powszechnie akceptowalnych metod wyceny przedsiębiorstw. W ramach ostatnich dwóch rozdziałów pierwszego bloku monografii dotyczącego nauk ekonomicznych zwrócono uwagę na popularne współcześnie koncepcje zarządzania i formy pracy. W ramach opracowania przedstawiono ideę społecznej odpowiedzialności biznesu z punktu widzenia pracowników i zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Dokonano analizy literatury przedmiotu w obszarze problematyki CSR i zwrócono uwagę, że realizacja podstawowych zasad tej koncepcji w odniesieniu do pracowników może zapewnić tworzenie pozytywnych wzorców w wymiarze zewnętrznym. Natomiast ostatni rozdział pierwszego bloku dotyczy nowoczesnej metody pracy jaką jest telepraca, gdyż korzysta z najnowszych technologii informacyjno komunikacyjnych. Opracowanie na podstawie badań ankietowych określa profil osoby, którą określa się mianem telepracownika. Badania przeprowadzono w oparciu o sondaż diagnostyczny na grupie 200 przedstawicieli kadry zarządzającej, zróżnicowanych pod względem wieku oraz doświadczenia zawodowego. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że telepraca to przede wszystkim źródło wielorakich korzyści dla przedsiębiorstwa. Zmiany, jakie przyniósł XXI w. będą przełomowe, również w obrębie funkcjonowania organizacji i zarządzania. W ramach interdyscyplinarnych badań ukazanych w monografii drugi blok monografii dotyczy wybranych aspektów problematyki nauk o kulturze fizycznej. W pierwszym rozdziale przedstawiono charakter wysiłków podczas makrocyklu w narciarstwie alpejskim oraz suplementację, wykorzystywaną w tej dyscyplinie sportu przy kształtowaniu konkretnych zdolności motorycznych. Charakter wykonywanej pracy podczas zawodów określany jest jako szybkość wytrzymałościowa. Jednak w makrocyklu kształtowana jest cala baza motoryczna. Wysoka tolerancja zaburzeń homeostazy i zdolność do zaciągnięcia większego długu tlenowego podczas pracy fizycznej wpływa na możliwość osiągania wysokich wyników sportowych w okresie startowym rocznego cyklu treningowego. Wpływ na taki stan ma m. in. odpowiednio dostosowany plan treningowy, a także strategia dietetyczna i suplementacyjna. Uzupełnianie start powysiłkowych przeciwdziała negatywnym skutkom zmęczenia i przetrenowania. Pozwala to na wypracowanie zasad zarządzania organizmem człowieka podczas wysiłku fizycznego dla poprawy możliwości wysiłkowych w sportach wytrzymałościowych. W kolejnych dwóch rozdziałach przedstawiono problematykę współczesnego zarządzania organizacją narciarskich tras biegowych. Nieustannie zmieniające się otoczenie gospodarki rynkowej, zmusza organizatorów  do ciągłego dopasowywania się do istniejących warunków oraz zaspokajania oczekiwań grup docelowych. Organizacja zawodów sportowych to nie tylko treningi zawodników, ale również szereg innych przygotowań jak rozplanowanie tras, na których zawody mają się odbywać. Trasy ustalane są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne oraz wykorzystać panujące tam możliwości. Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa zawodnikom oraz pozostałym uczestnikom, a także dbałość o wygodę i bezpieczeństwo w czasie zawodów. W zawiązku z tym  w pierwszej części dokonano analizy specyfiki i zasad organizacji narciarskich tras biegowych.  Natomiast w drugim rozdziale przedstawiono praktyczne studium przypadku dotyczące tras narciarskich w Górach Izerskich oraz ich roli podczas cyklicznych imprez sportowych. Trasy te posiadają homologację Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), gdzie corocznie rozgrywany jest największy w Polsce i jeden z największych na świecie narciarski Bieg Piastów należący do Worldloppet.  W ostatnim rozdziale monografii podjęto próbę wyjaśnienia roli i funkcji aktywności fizycznej dla systemu szkolenia wojskowego, w tym zaprezentowania fizjologicznych warunków treningu sportowego oraz oceny specyfiki sportu dla zawodu żołnierza zawodowego. Dokonano analizy i oceny stosowanych form aktywności fizycznej w wojsku oraz opisano typowe dyscypliny sportu stosowane w trakcie szkolenia żołnierzy wskazując na cele i funkcje wybranych aktywności ruchowych.
Jako redaktorzy niniejszej monografii wyrażamy nadzieję, że wiele przedstawionych zagadnień będzie motywowało do zainteresowania się wybraną problematyką, co przełoży się na podjęcie własnych dociekań i nowych rozwiązań omówionych problemów badawczych.
redaktorzy naukowi
Prof. US dr hab. Paweł Cięszczyk
Dr inż. Ireneusz Miciuła
PRZEDMOWA (10)
I. WYBRANE ASPEKTY NAUK EKONOMICZNYCH (14)
1.WIEDZA JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE (15)
WSTĘP (15)
1.WIEDZA JAKO STRATEGICZNY ZASÓB ORGANIZACJI (17)
2.WIEDZA, ORGANIZACYJNE UCZENIE SIĘ I KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORSTWA (20)
3.KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE WARUNKUJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI (26)
4.WPŁYW WIEDZY NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA (30)
ZAKOŃCZENIE (33)
LITERATURA  (34)
NETNOGRAFIA (36)
2.ROLA WIEDZY W ZARZĄDZANIU UCZELNIĄ (38)
WSTĘP (38)
1.IDENTYFIKACJA WYMIARÓW KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO (38)
2.USTRÓJ UCZELNI, JEJ WIZJA, MISJA ORAZ STRATEGIA ROZWOJU (40)
3.PROCES DYDAKTYCZNY (41)
4.PROCES BADAWCZY (43)
5. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ (44)
6.ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  (45)
7.ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA (46)
ZAKOŃCZENIE (48)
LITERATURA (49)
INNE ŻRÓDŁA (49)
3.STAN I PERSPEKTYWY E-HANDLU W POLSKICH MŚP (50)
WPROWADZENIE (50)
E-HANDEL ISTOTA I ZNACZENIA (50)
2.CHARAKTERYSTYKA E-HANDLU I JEGO UCZESTNIKÓW (53)
3.EFEKT ROPO (57)
4.PERSPEKTYWY ROZWOJU E-HANDLU W POLSCE (60)
PODSUMOWANIE (65)
LITERATURA  (66)
NETNOGRAFIA (66)
4.KARY GRZYWNY W POLSCE PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 R.
DO WEJŚCIA W ŻYCIE KODEKSU KARNEGO Z 1969 R (67)
WSTĘP (67)
1.USTAWODAWSTWO KARNE W POLSCE PO 1918 R.(68)
3. KARA GRZYWNY W KODEKSIE KARNYM Z 1932 R. (69)
4. GRZYWNA W PRAWIE WYKROCZEŃ Z 1932 R. (72)
5. PROBLEMATYKA KARY PIENIĘŻNEJ W USTAWODAWSTWIE WOJSKOWYM (74)
5.1 BRAK KAR O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM W KODEKSIE KARNYM
WOJSKOWYM Z 1928 R. (75)
5.2 GRZYWNA NIESAMOISTNA W WOJSKOWYM KODEKSIE KARNYM Z 1932 R. (76)
5.3 DODATKOWE KARY MAJĄTKOWE W KODEKSIE KARNYM
WOJSKA POLSKIEGO Z 1944 R. (77)
PODSUMOWANIE (78)
BIBLIOGRAFIA (79)
5.NOWE ZMIANY W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM WYKORZYSTYWANYM W ZARZĄDZANIU FINANSAMI (80)
WSTĘP (80)
1.POCZĄTKI ORAZ EWOLUCJA ANALIZY FINANSOWEJ WYKORZYSTYWANEJ
W ZARZĄDZANIU FINANSAMI (81)
2.BUDOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (83)
3.RÓŻNICE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM NA PRZESTRZENI LAT (84)
4.BUDOWA DZISIEJSZEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO DO ANALIZY FINANSOWEJ DANEGO PODMIOTU (86)
PODSUMOWANIE (95)
BIBLIOGRAFIA (96)
USTAWY (97)
6.ANALIZA SUBIEKTYWNYCH CZYNNIKÓW W MIESZANYCH METODACH WYCENY
PRZEDSIĘBIORSTW (98)
WPROWADZENIE (98)
1.ISTOTA I CELE WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW (99)
2.ANALIZA METOD I PROCESU WYCENY DLA USTALENIA DETERMINANT
SUBIEKTYWIZMU WARTOŚCI  (102)
ZAKOŃCZENIE (107)
LITERATURA (109)
7.SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC PRACOWNIKÓW (110)
WSTĘP (110)
1.ISTOTA I ZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (111)
2.DZIAŁANIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (115)
ZAKOŃCZENIE (120)
LITERATURA (121)
NETOGRAFIA (122)
8.ANALIZA PRACY TELEPRACOWNIKÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA (123)
WSTĘP (123)
1.WPROWADZENIE DO TEMATU BADAŃ (124)
1.1. DEFINICJA TELEPRACY(124)
1.2. PODZIAŁ TELEPRACY (126)
1.3. DEFINICJA TELEPRACOWNIKA (127)
1.4. PRAWNE ASPEKTY WYKONYWANIA TELEPRACY (128)
2.BADANIA WŁASNE(130)
2.1. METODOLOGIA (130)
2.2. SPECYFIKA TELEPRACOWNIKÓW (131)
2.3. OCENA TELEPRACOWNIKÓW (133)
ZAKOŃCZENIE (135)
LITERATURA  (136)
II. WYBRANE ASPEKTY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ (138)
1.RODZAJ STOSOWANEJ SUPLEMENTACJI PODCZAS MAKROCYKLU NARCIARZA ALPEJSKIEGO (139)
WSTĘP (139)
1.CHARAKTERYSTYKA WYSIŁKU PODCZAS MAKROCYKLU (140)
2.RODZAJ WYSIŁKU A SUPLEMENTACJA (143)
WYTRZYMAŁOŚĆ (144)
SZYBKOŚĆ  (146)
WYSIŁKI WYTRZYMAŁOŚCIOWO- SZYBKOŚCIOWE (148)
SUPLEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE (149)
TESTY SPRAWDZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ SUPLEMENTACJI (150)
ZAKOŃCZENIE (151)
LITERATURA  (152)
2.ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ TRAS BIEGOWYCH (155)
WPROWADZENIE (155)
1.TRASY BIEGOWE I ICH PODZIAŁ(155)
2.HOMOLOGACJA TRAS BIEGOWYCH (157)
3.TRASY BIEGOWE STOWARZYSZENIA BIEGU PIASTÓW (160)
TRASY HOMOLOGOWANE(160)
PODSUMOWANIE (186)
BIBLIOGRAFIA (186)
3.CHARAKTERYSTYKA TRAS NARCIARSKICH W GÓRACH IZERSKICH- STUDIUM
PRZYPADKU (188)
WPROWADZENIE(188)
1.SPÓŁKA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ JIZERSKÁ O.P.S (189)
2. STOWARZYSZENIE BIEG PIASTÓW (190)
3. REGULAMIN KORZYSTANIA Z NARCIARSKIEJ TRASY BIEGOWEJ (191)
4.TRASY BIEGOWE STOWARZYSZENIA BIEGU PIASTÓW (192)
4.PROJEKT DROGA ROWEROWA JIZERKA – JAKUSZYCE (195)
5.PROJEKT MAGISTRALA IZERSKO-JAKUSZYCKA (196)
6.MAGISTRALA NARCIARSKA KARKONOSZE - GÓRY IZERSKIE (197)
7.PREZENTACJA INTERESUJĄCYCH MIEJSC (198)
8.PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKARZECZPOSPOLITA POLSKA PO ROKU 2013 (199)
PODSUMOWANIE (199)
BIBLIOGRAFIA (200)
4.ROLA I WPŁYW AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W PRZYGOTOWANIU ŻOŁNIERZA  (202)
WSTĘP (202)
1.SPECYFIKA SPORTU W PRAKTYCE SZKOLENIOWEJ ŻOŁNIERZY (202)
2.SZKOLENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH (206)
3.ORGANIZACYJNE FORMY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WOJSKU (206)
4.POPULARNE DYSCYPLINY BADAJĄCE PREDYSPOZYCJE ŻOŁNIERZY (208)
5.INSTRUKTAŻ SZKOLENIA ŻOŁNIERZY (208)
6.ROLA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W PRZYGOTOWANIU ŻOŁNIERZA (210)
7. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH (211)
ZAKOŃCZENIE (212)
LITERATURA (213)
NETNOGRAFIA (214)
  • Tytuł: Wybrane aspekty badawcze nauk ekonomicznych i kultury fizycznej (red.) Paweł Cięszczyk, Ireneusz Miciuła
  • Autor: Anna Mikołajczyk, Artur Sawicki, Adrian Bartha, Kamil Jakubczak, Ireneusz Miciuła, Sylwia Stachowska, Karolina Karbownik, Natalia Grzebisz, Anna Kowalczyk, Anna Nurzyńska
  • ISBN: 978-83-653-5718-2, 9788365357182
  • Data wydania: 2016-08-07
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_08f7
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Sophia