Helion


Szczegóły ebooka

Otoczenie organizacyjne a uwarunkowania społeczno-gospodarcze (red.) Joanna Nowakowska- Grunt, Ireneusz Miciuła

Otoczenie organizacyjne a uwarunkowania społeczno-gospodarcze (red.) Joanna Nowakowska- Grunt, Ireneusz Miciuła


PRZEDMOWA
Monografia „Otoczenie organizacyjne a uwarunkowania społeczno-gospodarcze” jest efektem teoretycznych i praktycznych badań wielu autorów z różnych ośrodków akademic-kich, takich jak: Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Zielo-nogórski, Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Policji Pile, Staropolska Wyższa Szkoła w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Ekonomiczny w Siedlcach, Uniwersytet Szczeciński oraz Londyńska Szkoła Ekonomiczna. Rozważania w niniejszej monografii są realizowane przez uznane grono naukowców: doktorów, magistrów oraz prak-tyków zawodowych. Różnorodność i szeroki przekrój tematyczny sprawiają, ze każdy Czytelnik znajdzie w monografii coś interesującego i inspirującego do prowadzenia własnych badań. Działalność otoczenia organizacyjnego jest możliwa przy zachowaniu współżycia motoryki społeczno-gospodarczej. Otoczenie organizacyjne jest tworzone przez rynek przy instytucjo-nalnym współdziałaniu administracji, biznesu i podstawowych zasad bezpieczeństwa. Niestety w każdej lokalizacji społeczno-gospodarczej zdarza się mobbing i inne zjawiska patologiczne. Zadaniem społeczeństwa jest wyeliminowanie takiego stanu rzeczy. Wszystkie zagadnienia są ze sobą ściśle powiązane i zawsze w mniejszym, czy też większym stopniu w danym miejscu występują. Natomiast to, że nie mówimy otwarcie o zjawiskach patologicz-nych, czy ukrywamy lobbing to tylko świadczy
o powstałych realiach XXI wieku.
W pierwszym rozdziale
przedstawiono aspekty strategii biznesowej, co zapewne istotnie wpływa na rozwój organizacji. Z kolei w drugim rozdziale zostaje podkreślona rola trans-portu drogowego w aspekcie znaczeniowym logistyki i jej pochodnych ukierunkowanych również na kwestie związane z ładunkami przewozowymi, co stanowi istotny aspekt wielu rodzajów działalności gospodarczej.
W rozdziale trzecim przedstawiono najnowsze badania koncentrujące się na funkcjono-waniu Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ukazana została różnorodność perspektyw ba-dawczych, które udowadniają, że Specjalne Strefy Ekonomiczne wciąż stanowią interesujące pole dociekań naukowych.
Rozdział czwarty skupia się na wskazaniu wpływu rynków na dochody indywidualnych gospodarstw rolnych w aspekcie sytuacji finansowej tychże gospodarstw rolnych a formą zmiany czynników rynkowych, natomiast w rozdziale piątym wskazano rynek funduszy capi-tal w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej.
Rozważania przedstawione w rozdziale szóstym koncentrują się na dylematach związa-nych z prowadzeniem badań na gruncie Nowej Ekonomii Instytucjonalnej. W trosce o spój-ność prowadzonych analiz warto wcześniej zastanowić się nad trudnościami, które mogą pojawić się w trakcie procesu badawczego.
Rozdział siódmy wskazuje rolę innowacji w zakresie barier i stymulatorów e-administracji w Polsce wskazując korzyści rozwoju e-administracji oraz stymulanty i destymulanty e-administracji na podstawie województw w Polsce.
W dwóch kolejnych rozdziałach odwołano się do społeczności analizy teoretycznej w obszarze pola rozważań w zakresie zarządzania doborem personelu służby do Policji oraz roli kobiecości w społecznościach archaicznych.
W rozdziale dziesiątym wskazano sposoby radzenia sobie ze stresem w aspekcie poję-ciowym mobbingu i wypalenia zawodowego, jako patologii związanej z karierą zawodową.
Rozdział jedenasty przedstawia najczęściej stosowane narzędzia zarządzania talentami. Szczególny nacisk położony został na coaching oraz jego szczególne, dwie dość młode od-miany – coaching językowy oraz coaching interkulturowy.
W dwóch kolejnych rozdziałach omówiono zagrożenia w XXI wieku powstałe w wyniku między innymi migracji ludności.
Ostatni rozdział pokazuje sentencję socjologiczno-badawczą na przykładzie spółdzielni socjalnej w województwie podkarpackim. Zachęcamy do lektury wyrażając przekonanie, że publikacja dostarczy czytelnikowi wiele wartościowych przemyśleń i inspiracji z zakresu przedstawionej problematyki. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji, a zwłaszcza Autorom za ich inspirujące naukowe rozważania teoretyczno-praktyczne.
Redaktorzy monografii
prof. P Cz Joanna Nowakowska Grunt
dr inż. Ireneusz Miciuła

Spis treści

Przedmowa.. 7

Oskar Braszczyński, London School of Economics ,Political Scienice (LSE) 9

1.Comparing and contrasting the “structure-conduct-performance”
and “resource-based view” of business strategy.. 9

Introduction.. 9

1.S-C-P vs. business strategy.. 9

2.RBV in the strategy context.. 11

3.Institutional contexts.. 12

Conclusion.. 12

References.. 14

Joanna Kadłubska, Politechnika Częstochowska.. 16

2.Znaczenie transportu drogowego.. 16

Wstęp.. 16

1.Definicja transportu.. 16

2. Charakterystyka oraz rodzaje transportu. 18

2.1. Przepisy prawne w transporcie drogowym.. 20

3. Znaczenie transportu w przedsiębiorstwach.. 21

2.1. Związek relacji trade-offs pomiędzy obsługą logistyczną 
w transporcie, a kosztami 23

3. Przewóz ładunków i osób w 2015 roku. 23

4. List przewozowy.. 24

Zakończenie.. 26

Literatura.. 27

Netografia.. 27

Inne.. 27

Waldemar Jagodziński, Szkoła Główna Handlowa.. 29

3.Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce w świetle  wybranych badań.. 29

Wstęp.. 29

1.Wybrane SSE w  świetle badań.. 30

2.SSE w ujęciu kompleksowym.. 33

3.SSE w świetle badań komparatystycznych.. 37

Podsumowanie.. 38

Bibliografia.. 40

Łukasz Augustowski, Uniwersytet Zielonogórski 41

4.Wpływ czynników rynkowych na dochody indywidualnych gospodarstw rolnych.. 41

Wstęp.. 41

1.Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych a zmiany czynników rynkowych.. 41

2.Materiał i metodyka badań.. 43

3.Wyniki badań.. 44

Podsumowanie.. 47

Literatura.. 48

Netografia.. 48

Angelika Gumieniak, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.. 49

5.Rynek funduszy venture capital w Polsce na tle wybranych krajów unii europejskiej  49

Wstęp.. 49

1.Fundusze Venture Capital – pojęcia, cechy charakterystyczne
i etapy inwestycji 49

1.1. Cechy charakterystyczne funduszy Venture Capital. 50

1.2. Etapy inwestycji funduszy Venture Capital. 51

2.Venture Capital w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. 52

Zakończenie.. 55

Literatura.. 56

Netografia.. 56

Waldemar Jagodziński, Szkoła Główna Handlowa.. 57

6.Mikroekonomiczna analiza instytucji – wybrane dylematy natury
metodologicznej. 57

Wstęp.. 57

1.Instytucje w naukach społecznych.. 58

2.Funkcje instytucji 60

3.Wybrane klasyfikacje instytucji 61

4.Mikroekonomiczna analiza instytucji – wybrane trudności 62

Podsumowanie.. 64

Bibliografia.. 65

Ewa Kuzionko – Ochrymiuk,  Uniwersytet w Białymstoku.. 67

7.BARIERY I STYMULATORY E-ADMINISTRACJI  W POLSCE.. 67

Wstęp.. 67

1.Pojęcie innowacji 67

2.E-administracja jako narzędzie poprawy jakości 68

3.Bariery i stymulatory tworzenia innowacji 69

4.Korzyści rozwoju e-administracji 70

5.Bariery rozwoju e-administracji 71

6.Stymulanty i destymulanty e-administracji na podstawie województw w Polsce.. 72

Zakończenie.. 75

Literatura.. 76

Netografia.. 76

Krystian Nowak, Szkoła Policji w Pile.. 77

8.ZARZĄDZANIE DOBOREM PERSONELU DO SŁUŻBY W POLICJI 77

1.Analiza teoretyczna w obszarze pola rozważań.. 77

2.Metodyka badań.. 78

3.Analiza systemu zarządzania pracownikiem w Policji 79

4.Efektywność procesu rekrutacji i selekcji w Policji 83

5.Wyniki badań jakościowych.. 86

6.Wnioski z badań.. 86

Literatura.. 88

Netnografia.. 89

Monika Różycka, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie.. 91

9.mATRIARCHAT czy PATRIARCHAT?  PŁEĆ I KOBIECOŚĆ  W SPOŁECZNOŚCIACH
ARCHAICZNYCH.. 91

Wstęp.. 91

1.Status kobiet w matriarchacie.. 92

2.Dymorfizm płciowy w społeczeństwach zbieraczo – łowieckich.. 94

3.Przemiany gospodarcze w młodszej epoce kamienia.. 95

4.Charakterystyka symboliczna płci w patriarchacie.. 97

Zakończenie.. 98

Literatura.. 99

Netografia.. 99

Monika Semik, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, 101

10.STRES, MOBBING I WYPALENIE, JAKO GŁÓWNE PATOLOGIE ZWIĄZANE 
Z KARIERĄ ZAWODOWĄ.. 101

Wstęp.. 101

1.Stres.. 101

1.1.Definicja stresu.. 101

1.2.Czynniki stresogenne.. 102

1.3.Sposoby radzenia sobie ze stresem.. 103

2.Mobbing.. 103

2.1.Definicja mobbingu.. 103

2.2.Fazy mobbingu.. 104

2.3.Przyczyny i skutki mobbingu.. 105

2.4.Roszczenia pracownika.. 105

3.Wypalenie zawodowe.. 106

3.1.Wyjaśnienie terminu.. 106

3.2. Symptomy wypalenia.. 106

3.3. Przyczyny wypalenia zawodowego.. 107

3.4. Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.. 107

Zakończenie.. 108

Bibliiografia.. 109

Netografia.. 109

Waldemar Jagodziński, Szkoła Główna Handlowa.. 111

11.Wybrane narzędzia zarządzania talentami 111

1. Zarządzanie talentami – rozważania wstępne.. 111

2. Identyfikacja zachowań prorozwojowych.. 112

3. Coaching.. 114

3.1. Coaching językowy.. 114

3.2. Coaching interkulturowy.. 116

4. Mentoring.. 116

5. Trening.. 117

Podsumowanie.. 119

Bibliografia.. 120

Anna Nurzyńska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.. 121

12.Wpływ poziomu bezpieczeństwa społecznego  na migracje ludności w Polsce.. 121

Wprowadzenie.. 121

1.Bezpieczeństwo społeczne w koncepcji bezpieczeństwa państwa.. 121

2.Zróżnicowanie wybranych aspektów poziomu bezpieczeństwa społecznego.. 122

3.Wpływ migracji na bezpieczeństwo obszaru Unii Europejskiej. 123

4.Zależności pomiędzy bezpieczeństwem społecznym a migracjami ludności 124

Podsumowanie.. 127

Bibliografia.. 128

ANNA NURZYŃSKA, Uniwersytet Humanistyczno-PRZYRODNICZY  w Siedlcach.. 129

13.Zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku w Polsce.. 129

Wprowadzenie.. 129

1.Geneza migracji 129

2.Bezpieczeństwo społeczne w Polsce.. 130

Podsumowanie.. 133

Bibliografia.. 135

Leszek Smyrski, Uniwersytet Rzeszowski 137

14. Występowanie zjawisk patologicznych  w projektach  tworzenia  spółdzielni socjalnych ze środków publicznych.
Studium przypadku.  Wybrana spółdzielnia socjalna-  województwo podkarpackie. 137

Wstęp.. 137

1.Wybrane przykłady badawcze.. 137

2.Aspekty patologiczne studiu teoretycznego.. 139

4.Rozważania autora z sentencji socjologiczno-badawczej. 139

Literatura.. 146