Helion


Szczegóły ebooka

Organizacja gier decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym

Organizacja gier decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym


"Monografia dotyczy istotnych zagadnien z obszaru bezpieczenstwa. Odnosi sie do planowania cywilnego, charakteryzuje zagrozenia mogace powodowac sytuacje kryzysowe oraz ukazuje istote gier decyzyjnych w przygotowaniu administracji publicznej do reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym cele, etapy i przebieg gry decyzyjnej. Autor opracowania podjał sie zbadania interesujacego problemu, zarówno o znaczeniu poznawczym, jak i praktycznym. Zaprezentował koncepcje przygotowania i wykorzystania gry decyzyjnej w przygotowaniu podmiotó;w zarzadzania kryzysowego w Polsce. Monografia wypełnia luke w obszarze zarzadzania kryzysowego w procesie przygotowania kadr do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. (...)"
Fragment recenzji dra hab. Mariusza Nepalskiego,
prof. Wyzszej Szkoły Policji w Szczytnie

WSTĘP.......................................................................................................................................................7

ROZDZIAŁ I
PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM..................................................................................................11
1.1. Planowanie w systemie zarządzania kryzysowego.........................................................................11
1.2. Proces podejmowania decyzji podczas sytuacji kryzysowej........................................................21

ROZDZIAŁ II
ZAGROŻENIA MOGĄCE POWODOWAĆ SYTUACJE KRYZYSOWE.........................................33
2.1. Zagrożenia naturalne........................................................................................................................33
2.2. Zagrożenia cywilizacyjne..................................................................................................................39
2.3. Zagrożenia wynikające z zachowań społecznych...........................................................................45
2.4. Zagrożenia terrorystyczne................................................................................................................49

ROZDZIAŁ III
GRY DECYZYJNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM................................................................59
3.1. Istota gier decyzyjnych w kontekście zarządzania kryzysowego.................................................59
3.2. Przykładowe podstawowe zadania uczestników gry decyzyjnej
– członków powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego..............................................................67

ROZDZIAŁ IV
ZAŁOŻENIE DO GRY DECYZYJNEJ – WARIANT..........................................................................77
4.1. Charakterystyka powiatu zawierciańskiego....................................................................................77
4.2. Sytuacja ogólna i szczegółowa – zadanie do wykonania...............................................................83
4.3. Siły i środki do użycia w sytuacjach kryzysowych.........................................................................88

ROZDZIAŁ V
CELE, ETAPY GRY DECYZYJNEJ I JEJ PRZEBIEG (HARMONOGRAM GRY)
– WARIANT...........................................................................................................................................109
5.1. Opracowanie zadań i obowiązków uczestników zarządzania kryzysowego
w formie siatki bezpieczeństwa powiatu..............................................................................................112
5.2. Wypracowanie decyzji starosty do akcji przeciwpowodziowej..................................................114
5.3. Działanie powiatowego systemu zarządzania kryzysowego
w sytuacji powodzi i skażenia środowiska...........................................................................................119

ZAKOŃCZENIE....................................................................................................................................125

BIBLIOGRAFIA.....................................................................................................................................127

Załączniki:
1. Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zawierciu (wyciąg)..................................130
2. Zarządzenie Starosty Zawierciańskiego w sprawie powołania
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (wariant) ............................................................135
3. Regulamin pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (wariant)..........................144
4. Plan odprawy informacyjnej...............................................................................................................153
5. Plan odprawy koordynacyjnej............................................................................................................155
6. Plan odprawy decyzyjnej.....................................................................................................................156
7. Kalkulacja czasu..................................................................................................................................157
8. Wnioski z oceny sytuacji.....................................................................................................................158
9. Wytyczne do planowania działań.......................................................................................................160
10. Zamiar starosty do realizacji zadań.................................................................................................162
11. Myśl przewodnia starosty..................................................................................................................163
12. Zarządzenie starosty w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego..............................164
13. Zarządzenie starosty w sprawie ewakuacji doraźnej mieszkańców.............................................166