Szczegóły ebooka

Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych

Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych

Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak

Ebook
Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań – nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym tomie koncentrują się na kompetencjach tej grupy zawodowej. Autorzy podejmują próbę zainicjowania dyskusji nad tożsamością i profesjonalizacją specjalistów wczesnej edukacji. Nie tylko poddają refleksji różne kompetencje (np. planistyczne, interpretacyjne, informacyjno-medialne, do działań wspólnotowych, do pracy z uczniem zdolnym), ale także stawiają pytania o istotę działań nauczycieli w ponowoczesnym świecie, np. tworzenia przestrzeni wzajemnej edukacji naukowców i praktyków.
W tej samej serii ukażą się: Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno- kulturowych (red. Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak) oraz Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka (red. Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska).
 
Wprowadzenie 9

Wiesława Leżańska, Staż zawodowy nauczyciela wczesnoszkolnego przestrzenią rozwijania kompetencji 15
– Professional training of the first grades teacher as a space for competence development 28
Jolanta Bonar, Refleksyjna praktyka w procesie stawania się nauczycielem 29
– Reflective practice in the process of becoming a teacher 37
Estera Kucińska, Action Research – Refleksyjny pedagog w praktyce na podstawie systemu kształcenia studentów studiów magisterskich w Wielkiej Brytanii 39
– Action Research – Reflective teacher in practice on the basis of a system of educating students of undergraduate courses leading to a master’s degree in Great Britain 43
Dorota Zdybel, Refleksja epistemologiczna jako narzędzie budowania własnego potencjału edukacyjnego przyszłych nauczycieli 45
– Epistemological reflection as a way of building learning potential in future teachers 58
Dorota Celińska-Mitał, Praktyki pedagogiczne jako forma rozwijania kompetencji nauczycielskich w opinii studentów 59
– Teaching practice as a form of teacher competence development in the opinion of students 69
Joanna Leek, Kompetencja planistyczna nauczycieli a praca w wielokulturowych klasach 71
– Teaching planning process in multicultural environment 80
Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk, Nauczyciel edukacji początkowej a uczeń zdolny – wokół problemu (nie)kompetencji 81
– The primary school teacher and the gifted student: on the issue of (in-)competence 97
Aleksandra Feliniak, Kompetencje informacyjno-medialne nauczycieli wczesnoszkolnych w zakresie wykorzystywania multimedialnych środków dydaktycznych. Komunikat z badań 99
– Information and media competence of teachers of early childhood education in the use of multimedia teaching aids. Communication research 111
Mirosław Kisiel, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej przewodnikiem dziecka wkraczającego w świat muzyki 113
– Early childhood education teacher as the class tutor introducing the child into the world of music 126
Magdalena Pawlak, Nauczyciel jako kreator przestrzeni estetycznej dziecka 127
– Teacher as a creator of child’s aesthetic space 142
Agnieszka Olechowska, Samoocena i wartościowanie kompetencji nauczycieli-terapeutów w przestrzeni edukacyjnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – doniesienie z badań 143
– Self-esteem and valuing of teachers’ competence of educational therapist in the education of pupils with special educational needs research report 150
Alicja Matusz-Rżewska, Kultura masowa jako przestrzeń działania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 151
– A mass culture as the space for an early school education teacher’s activity 160
Anna Basińska, Nauczyciel – uczący się dorosły. Refleksje nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w oparciu o program Tablit 161
– A teacher – an adult learner. Reflections of Kindergarten Teachers Working on Tablit – Kindergarten Curriculum 171
Dagna Czerwonka, Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej wobec oczekiwań XXI wieku 173
– – Powers of early childhood education teacher against expectations of XXI century 183

Noty o autorach 185
  • Tytuł: Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych
  • Autor: Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak
  • ISBN: 978-8-3808-8171-6, 9788380881716
  • Data wydania: 2016-12-14
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0czm
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego