Helion


Szczegóły ebooka

Dylematy zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dylematy zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej


W rozdziale pierwszym dokonano analizy terminologicznej podstawowych pojęć z zakresu zarządzania kryzysowego. Ze względu na różnorodne podejście ekspertów i teoretyków do poszczególnych pojęć konieczne było uporządkowanie pojęć i definicji w badanym obszarze. Przedstawiono teoretyczne treści, istotę oraz rozumienie takich pojęć jak bezpieczeństwo, zagrożenie, kryzys, sytuacja kryzysowa, zarządzanie kryzysowe oraz relacje i powiązania pomiędzy nimi. Ponadto przedstawiono kryteria i klasyfikacje bezpieczeństwa, zagrożeń oraz kryzysu. Na podstawie wyodrębnionych kryteriów klasyfikacji zaproponowano podział na grupy zagrożeń w obszarze zarządzania kryzysowego.

Natomiast w rozdziale drugim na podstawie przeprowadzonych badań zaprezentowano organizację, funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego i systemu zarządzania kryzysowego. Jednocześnie analizowano miejsce, rolę oraz funkcję zarządzania kryzysowego w bezpieczeństwie narodowym Takie podejście pozwoliło na zdefiniowanie obszarów możliwych do szerszej integracji systemu zarządzania kryzysowego z systemem  kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz określenie sposobów tej integracji.

W rozdziale trzecim zawarto uogólnione wyniki badań dotyczące analizy ochrony ludności i ochrony infrastruktury krytycznej w systemie zarządzania kryzysowego, problematyki podmiotów wykonawczych w systemie oraz organizacji współdziałania i koordynacji działań w zarządzaniu kryzysowym. Przedstawiono również wybrane założenia oraz proces powstawania i ewolucję systemu zarządzania kryzysowego. Istotnym elementem rozdziału jest wykazanie niedostatków i mankamentów systemu na podstawie wyników przeprowadzonych badań. Wnioski z przedstawionej analizy były podstawą do opracowania koncepcji doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego.

Rozdział czwarty prezentuje wyniki analizy systemów zarządzania kryzysowego wy­branych państw, co doprowadziło do pewnych wniosków i uogólnień, jakie elementy do­świadczeń tych państw można implementować w ramach doskonalenia krajowego syste­mu. Ponadto w rozdziale zawarto problematykę systemowych rozwiązań dotyczących wy­miany informacji, podejmowania decyzji, procedur oraz instrumentów i mechanizmów zarządzania kryzysowego w NATO i UE, w kontekście doskonalenia integracji krajowego systemu z systemami kryzysowymi tych organizacji.

Ostatni rozdział zawiera wyniki badań dotyczące rozwiązania problemu głównego pracy – koncepcji poprawy i doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego. Główną myślą sformułowanych systemowych rozwiązań jest doskonalenie zdolności i skutecz­ności działań systemu zarządzania kryzysowego w zapewnieniu reagowania na obecne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, mienia, infrastruktury krytycznej i środowiska.

Każdy z rozdziałów jest zwieńczony wnioskami, co ułatwiło opis wyników procesu badawczego na poszczególnych etapach weryfikowania hipotez oraz pomagało w usyste­matyzowaniu rozwiązań problemów badawczych, stanowiących podstawę do sformuło­wania wniosków końcowych.

WSTĘP..7 ROZDZIAŁ I POZNAWCZE PROBLEMY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO...25 1.1. Istota współczesnego bezpieczeństwa i jego typologia...26 1.2. Pojęcie i istota oraz podział zagrożeń...36 1.3. Kryzys a sytuacja kryzysowa...52 1.4. Pojęcie i istota zarządzania kryzysowego...61 1.5. Wnioski...70 ROZDZIAŁ II MIEJSCE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BEZPIECZEŃSTWIE NARODOWYM – ZARYS TEORII PROBLEMU...74 2.1. System bezpieczeństwa narodowego...75 2.2. System zarządzania kryzysowego...92 2.3. Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa narodowego...109 2.4. Wnioski...119 ROZDZIAŁ III DIAGNOZA WYBRANYCH ELEMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POLSCE...123 3.1. Budowa systemu zarządzania kryzysowego w Polsce po 1989 r...124 3.2. Ochrona ludności w systemie zarządzania kryzysowego...140 3.3. Ochrona infrastruktury krytycznej...166 3.4. Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym...179 3.5. Organizacja współdziałania i koordynacja działań w zarządzaniu kryzysowym...189 3.6. Wnioski...200 ROZDZIAŁ IV OCENA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH PAŃSTW ORAZ NATO I UE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO...206 4.1. Zarządzanie kryzysowe w Republice Federalnej Niemiec...207 4.2. Zarządzanie kryzysowe w Wielkiej Brytanii....214 4.3. System zarządzania kryzysowego w USA...220 4.4. System reagowania kryzysowego NATO...228 4.5. Zarządzanie kryzysowe w Unii Europejskiej...241 4.6. Wnioski...258 ROZDZIAŁ V KONCEPCJA DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POLSCE 266 5.1. Integracja systemu zarządzania kryzysowego z systemem kierowania bezpieczeństwem narodowym...267 5.2. Edukacja jako sposób doskonalenia zarządzania kryzysowego...275 5.3. Pożądane kierunki zmian w zarządzaniu kryzysowym...291 5.4. Wnioski...301 ZAKOŃCZENIE...305