Helion

Szczegóły ebooka

Zarządzanie jakością w administracji i biznesie

Zarządzanie jakością w administracji i biznesie


Monografia Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, pod redakcją Piotra Ce­leja i Michała Kaczmarczyka, jest efektem pracy zespołu badaczy, zaproszonych do reali­zacji projektu naukowego finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznanych Wydziałowi Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Huma­nitas w Sosnowcu na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 roku. Publikacja adre­sowana jest do studentów oraz nauczycieli akademickich kształcących w obszarze nauk społecznych i podejmujących zagadnienia zarządzania jakością, marketingu relacji i za­rządzania wartością dla klienta, a także do praktyków realizujących działania zawodowe w dziedzinie zarządzania, ekonomii, administracji czy marketingu (menedżerów, ekonomistów, kierowników organów administracji publicznej, auditorów i pełnomocników ISO 9001, branżowych stowarzyszeń zawodowych lub przedsiębiorstw). Zamieszczone w ni­niejszym tomie teksty mają za zadanie skłonić odbiorców do refleksji nad dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami ekonomiczno-społecznymi współczesnych organi­zacji, mającymi pośredni i bezpośredni wpływ na utrzymanie wysokiej jakości oferowa­nych produktów i usług. Monografia winna również przyczynić się do upowszechnienia wiedzy na temat metod, technik i narzędzi zarządzania jakością oraz ich użyteczności (aplikacyjności) w organizacjach różnych typów, tak komercyjnych, jak i publicznych. Ufamy, że publikacja pomoże – choćby w niewielkiej części – wypełnić lukę w badaniach nad zarządzaniem jakością z perspektywy firm i instytucji oraz urzędów administracji publicznej.

Wstęp...7

Maciej Malarski
Kształtowanie wizerunku urzędu jako element zarządzania jakością relacji z klientami...9

Bartłomiej Jefmański, Krzysztof Błoński
Kompozytowy indeks satysfakcji pracowników jednostek samorządu terytorialnego w Polsce...23

Marta Kusterka-Jefmańska
Kategoria jakości życia a satysfakcja z usług publicznych – uwagi teoretyczne i praktyka badań na poziomie lokalnym...41

Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel
Satysfakcja klienta w zarządzaniu jakością...59

Zofia Gródek-Szostak
Stosowanie koncepcji User-Driven Innovation w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw...75

Michał Makowski
Analiza skuteczności reklamy z wykorzystaniem metody Ishikawy...89

Justyna M. Bugaj, Piotr Stefanów
Inherentne ograniczenia uczelnianych systemów jakości kształcenia...109

Urszula Balon, Joanna M. Dziadkowiec
Aspekty jakościowe produktów spożywczych w koncepcji Food Related Lifestyles (FRL)...125