Helion


Szczegóły ebooka

 
Jurysprudencja 6. Transcendentalna filozofia prawa. O zewnętrznym obowiązywaniu i uzasadnieniu istnienia prawa

Jurysprudencja 6. Transcendentalna filozofia prawa. O zewnętrznym obowiązywaniu i uzasadnieniu istnienia prawa


Skomplikowany charakter rzeczywistości „wymusza” normy działania, które zawarte są zwłaszcza w treści pojęcia prawa. Również jego powstawanie, istnienie, status ontologiczny i ważnościowy (odpowiednio deontologiczny) są intelektualnym wyzwaniem, które wprawia we frustrację poznawczą. Problematyka poznania zasadności prawa zawiera się w pytaniach o istnienie uniwersalnych struktur kategorii bytu, jaką jest prawo, a także o możliwość jego obiektywnego poznania (jako kategorii ontologicznej i deontologicznej – czyli bytu, który w osobliwy sposób określa powinność) w zakresie satysfakcjonującym o tyle, o ile poznanie takie odsłania uzasadnienie jego istnienia. Tym samym problem ten staje zagadnieniem transcendentalnym, opisującym warunki możliwości istnienia prawa. Nie pozwala ono zrezygnować z poszukiwania czegoś uniwersalnego, niezmiennego, być może tylko formalnie uchwytnego, co uzasadnia i warunkuje istnienie prawa niezależnie od przyjęcia tego uzasadnienia jako faktycznego i w jakikolwiek praktyczny sposób nośnego argumentu za istnieniem porządku społecznego bądź jako podstawy do budowy kolejnej czy wzmacniania którejś z istniejących już teorii normatywnych. Poszukiwanie to jest wyrazem transcendentalnej i transcendującej zastany porządek fenomenalny dążności intelektu. Tego rodzaju poznanie mogłoby dostarczyć koronnego, ale także powszechnie zrozumiałego i dlatego też wiążącego argumentu, przemawiającego za tym, by prawa po prostu przestrzegać. 

Wstęp. Założenia metodologiczne. Struktura pracy 7

Rozdział 1. Pojęcie uzasadnienia 31
1.1. Uzasadnienie w rozumieniu epistemicznym 31
1.2. Uzasadnienie w rozumieniu socjologii wiedzy 36
1.3. Pytanie o uzasadnienie prawa 45

Rozdział 2. Horyzont pytania o istotę bądź ideę prawa 57
2.1. Wprowadzenie 57
2.2. Analiza ejdetyczna. Fenomenologia. Ontologia. Metafizyka 58
2.3. Ontologia prawa jako analiza ogólnej idei prawa 65

Rozdział 3. Uzasadnienie prawa w projekcie filozofii transcendentalnej 79
3.1. Filozofia transcendentalna i pojęcie transcendentalizmu 79
3.2. Argument transcendentalny 88
3.3. Uzasadnienie prawa jako uzasadnienie warunków możliwości istnienia intersubiektywnej komunikowalności 103

Rozdział 4. Fenomen prawa pozytywnego 131
4.1. Perspektywa fenomenologiczna 131
4.2. Perspektywa transcendentalna 144
4.3. Grundnorm 153

Rozdział 5. Uzasadnienie i warunek możliwości prawa: transcendens 161

Zakończenie 179
Bibliografia 193