Helion


Szczegóły ebooka

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne


Monografia wpisuje się w szeroki nurt publikacji naukowych dotyczących problematyki gospodarowania kapitałem ludzkim w organizacjach. Podejmuje wiele wątków szczegółowych układających się w obszary, w ramach których poszukuje się odpowiedzi na kluczowe pytania: jak tworzyć i kumulować kapitał ludzki w organizacji? jak skutecznie chronić jego wartość przed różnymi formami deprecjacji? jak wreszcie wykorzystywać posiadany do osiągania strategicznych celów organizacyjnych (m.in. poprzez podejmowanie właściwych działań z zakresu szeroko rozumianego motywowania)? Żywotność problematyki gospodarowania kapitałem ludzkim sprawia, że – mimo znacznej aktywności różnych oficyn wydawniczych w tym obszarze – ustawicznie obserwuje się niesłabnące zapotrzebowanie rynku czytelniczego na książki dotyczące tych zagadnień. 

Anna Rogozińska-Pawełczyk, Nowe wyzwania w zarządzaniu kapitałem ludzkim 7

Część pierwsza: WYZWANIA ORGANIZACYJNE 19
Maria Olejniczak, Gospodarowanie kapitałem ludzkim w świetle organizacyjno-prawnym. Szanse i zagrożenia 21
Piotr Chojnacki, Niepewność zatrudnienia i jej skutki – wybrane ujęcia teoretyczne 33
Ewelina Stasiak, Gospodarowanie kapitałem ludzkim w jednostkach samorządu terytorialnego 47
Michał Sobczak, Specyfika uwarunkowań gospodarowania kapitałem ludzkim w spółdzielniach socjalnych 57
Henryk Wojtaszek, Zarządzanie wiekiem jako wyzwanie dla gospodarowania kapitałem ludzkim w latach 2015–2035 69
Wiktoria Domagała, Gospodarowanie kapitałem ludzkim z uwzględnieniem perspektywy płci 81
Małgorzata Adamczyk, Magdalena Jaszczak, Sylwetka kobiet na polskim rynku pracy 95
Katarzyna Rybińska, Kreatywne zarządzanie własnym życiem – produktywne gospodarowanie osobistymi zasobami w życiu prywatnym i zawodowym 107
Aleksandra Strojna, System motywacji jako kluczowy czynnik kształtowania kapitału ludzkiego 117
Paulina Kopacka, Rola lidera w efektywnym zarządzaniu zespołem projektowym 129

Część druga: WYZWANIA PRAWNE 143
Kamil Miśtal, Kilka uwag o instytucjach rynku pracy 145
Aleksandra Pietras, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników jako inwestycja w kapitał ludzki 153
Irmina Mirecka, Elastyczne formy zatrudnienia jako element gospodarowania kapitałem ludzkim 163
Robert Wilczyński, Kontrolowana liberalizacja prawa pracy jako koncepcja rozwoju rynku zatrudnienia na przykładzie zatrudnienia pracowników tymczasowych przez agencje pracy tymczasowej 175
Artur Aleksander Dąbrowski, Karnoprawna ochrona przed mobbingiem w prawie polskim – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda 183
Artur Tim, Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu dochodów z pracy najemnej w kontekście unijnej swobody przepływu pracowników 191