Szczegóły ebooka

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych

Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak

Ebook
Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań - nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym tomie koncentrują się na postawach nauczycieli wobec zmian społecznych i kulturowych, a także na oczekiwaniach społecznych wobec nauczycieli. W zamierzeniu odbiorcą książki jest współczesny kreatywny nauczyciel, którego modelową sylwetkę można odczytać z poszczególnych tekstów: nauczyciel taki jest kreatorem dialogu międzykulturowego, potrafi również kreować własny wizerunek, kształtuje warunki do wolności, wyzwala twórczość uczniów, personalizuje edukację, dostosowuje ją do konkretnej rzeczywistości, traktuje nauczanie jako formę sztuki, która wymaga od niego mądrości.
W tej samej serii ukażą się: Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych (red. Wiesława Leżańska, Dorota Radzikowska) oraz Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka (red. Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska).
 
Wprowadzenie 9
– Introduction 9
Grażyna Poraj, Podmiotowe determinanty funkcjonowania w zawodzie nauczyciela 17
– Personal Determinants of Functioning in the Teaching Profession 28
Anna Tyl, Status zawodowy nauczyciela 29
– Professional status of a teacher 37
Monika Wiśniewska-Kin, Nauczyciel wczesnej edukacji między rutyną a gotowością do zmian 39
– Teacher early childhood education between the routine and the readiness to change 51
Elżbieta Płóciennik, Współczesne wyzwanie dla nauczycieli – rozwijanie mądrości na poziomie wczesnej edukacji 53
– Today’s challenge for teachers to develop wisdom on the level of early childhood education 61
Beata Cieśleńska, Nauczyciel współcześnie kreatywny 63
– A modern creative teacher 69
Ewa Żmijewska, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kreatorem dialogu międzykulturowego 71
– Teacher early childhood education wizard intercultural dialogue 80
Aleksandra Feliniak, Społeczne oczekiwania wobec nauczyciela przedszkola – komunikat z badań 81
– Social expectations towards a kindergarten’s teacher – statement of research 89
Katarzyna Nadachewicz, Oczekiwania rodziców oraz uczniów klas III szkoły podstawowej w stosunku do nauczyciela 91
– Expectations of parents and students in grades III school in relation to the teacher 98
Kamil Wnuk, „Wiedźma Ple-Ple” jako nauczyciel. Masz zamiar straszyć w edukacji artystycznej? 99
– „Witch Ple-Ple” as a teacher. You’re going to scare you in art education? 107
Irena Szewczyk-Kowalewska, Michał Kowalewski, Edukacja teatralna w pracy nauczyciela – potrzeba i sens 109
– The reflection on theater education – the need and the meaning 118
Marta Kwella, Nauczyciel w pedagogice planu daltońskiego 119
– Teacher in Dalton plan 127
Agnieszka Głowala, Udział nauczyciela wczesnoszkolnego w tworzeniu uczniom warunków do wolności 129
– Participation of a primary teacher in creation of conditions to freedom for students 139
Małgorzata Sławińska, Dobry nauczyciel w rozumieniu studentów pedagogiki. Rekonstrukcja fenomenograficzna 141
– A good teacher in the understanding of students of pedagogy. A phenomenographic reconstruction 150
Alicja Mironiuk-Netreba, Oblicza doskonalenia zawodowego nauczycieli edukacji przedszkolnej 151
– Types of further qualification of the kindergarten teachers 159
Olga Zamecka-Zalas, Nauczyciel wczesnej edukacji w warunkach zmian społecznych i edukacyjnych. Start zawodowy – kreowanie własnego wizerunku przez nauczyciela 161
– Teacher early childhood education in the conditions of social change and educational. Start a professional-creating your own image by the teacher 169
Michalina Kasprzak, Wychowawca świetlicowy, pedagog cienia? 171
– Tutor in Common Room – pedagogue in the shadow? 180
Noty o autorach 181
  • Tytuł: Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych
  • Autor: Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak
  • ISBN: 978-8-3808-8169-3, 9788380881693
  • Data wydania: 2017-01-18
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0fm8
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego