Szczegóły ebooka

Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka

Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka

Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska

Ebook
Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań - nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym tomie koncentrują się na analizie i opisie, organizowanego przez nauczyciela, środowiska edukacyjnego sprzyjającego uczeniu się dzieci. Podejmują próbę nie tylko prezentacji, lecz także wyznaczenia kierunku rozwoju alternatywnych sposobów, które mają prowadzić do pożądanych zmian w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, umożliwiających urzeczywistnianie postulatu stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka.
W tej samej serii ukazały się publikacje: Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych (red. Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak) oraz Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych (red. Wiesława Leżańska, Dorota Radzikowska).
 
Wprowadzenie 7

Anna Buła, Tworzenie w edukacji wczesnoszkolnej warunków do uczenia się przez badanie 23
– Creating conditions in early education for learning-through-research 34
Maja Walęciak, Paulina Wetoszka, Rola nauczyciela przedszkola w kreowaniu dziecięcej aktywności podczas zabaw badawczych 35
– The role of a preschool teacher in arranging children’s activity in exploratory plays 44
Maria Marczewska, Nauczyciel jako organizator warunków do działań badawczych w Programie Wychowania Przedszkolnego „Tablit” 45
– Teacher as a creator of conditions for a child’s research activity in “Tablit” – an Innovative Kindergarten Curriclum 51
Urszula Zielińska, Moduł języka angielskiego w Programie Wychowania Przedszkolnego „Tablit” – nowe możliwości dla nauczycieli 53
– English Language Component in “Tablit” – an Innovative Kindergarten Curriculum – new opportunities for teachers 62
Sylwia Polcyn-Matuszewska, Wykorzystanie przez nauczyciela klas początkowych multimedialnych programów komputerowych o charakterze edukacyjnym 63
– Teacher in elementary school and multimedia educational programs 73
Jan Amos Jelinek, Badanie skuteczności programu komputerowego do nauki czytania 75
– Study the effectiveness of a computer program for learning the ability of reading 83
Karolina Skarbek, Uczeń uzdolniony matematycznie w opinii nauczycieli wczesnej edukacji 85
– The mathematically gifted pupil in the opinion of primary education teacher. Research report 99
Edyta Kalita, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w tworzeniu warunków sprzyjających osiąganiu przez dziecko samodzielności w przedszkolu 101
– The cooperation of teachers and parents in the farmation of a conditions favorable to the achievement of the child self-reliance in the kindergarten 112
Anna Kowalczyk, Joanna Sosnowska, Rola nauczyciela w kreowaniu postaw społecznych rodzeństw w grupie zróżnicowanej wiekowo na przykładzie Przedszkola Uniwersytetu Łódzkiego 113
– Teachers role in creating siblings social behavior in age diffented groups following example of Lodz’s University Preschool 123
Joanna Sosnowska, Sztuka edukacji – przestrzeń muzeum i przedszkola jako środowisko kształcenia i wychowania do kultury 125
– The art of education – the space of a museum and a kindergarten as the environment of education and training to culture 136
Dorota Radzikowska, Nauczyciel inicjatorem czytelnictwa uczniów klas początkowych 137
– The early education teacher as an initiator of students’ reading 148
Zofia Olek-Redlarska, Emilia Jakubowska, Obraz dziecka i dzieciństwa w twórczości Joanny Papuzińskiej jako źródło inspiracji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Dzieciństwo utracone i odzyskane 149
– The child and the childhood image into works of Joanna Papuzińska as a source of the inspiration of an early education teacher. Lost and recovered childhood 161
Agnieszka Jędrzejowska, Koncepcja Celestyna Freineta w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 163
– The concept of Celestin Freinet teaching job early childhood education 177

Noty o autorach 179
  • Tytuł: Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka
  • Autor: Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska
  • ISBN: 978-8-3808-8314-7, 9788380883147
  • Data wydania: 2017-02-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0gad
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego