Helion


Szczegóły ebooka

Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych

Determinanty efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych


W monografii zaprezentowano dwuwymiarowe podejście do oceny efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych. Pozwala ono spojrzeć na kwestię zróżnicowania czynników wpływających na tę ocenę zarówno z punktu widzenia memoriałowych wyników działalności przedsiębiorstwa, jak i z perspektywy postrzegania efektów działania podmiotu gospodarczego w optyce podejścia kasowego.

Szerokie spektrum dokonanej analizy związków zachodzących między gospodarowaniem aktywami obrotowymi a efektywnością ekonomiczną przemysłowych spółek giełdowych umożliwiło bliższe odniesienie się do sfery przychodowości, kosztochłonności i rentowności aktywów obrotowych oraz cyklu obrotowego netto. Przybrało ono również strategiczny wymiar oceny relacji efektywności tych aktywów z uwzględnieniem sposobów tworzenia i podziału zysku netto, operacyjnych przepływów pieniężnych oraz koncepcji zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa.

Publikacja aspiruje do wypełnienia luki w obszarze badawczym dotyczącym problematyki gospodarowania aktywami obrotowymi. Zawiera zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, które zostały podjęte z potrzeby sformułowania i realizacji nowych paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Wprowadzenie 7

 

Rozdział 1. Pojęcie i wymiary analityczne ekonomicznej efektywności aktywów obrotowych przedsiębiorstw przemysłowych 15

  1. Pojęcie i właściwości aktywów obrotowych przedsiębiorstw przemysłowych 15
  2. Relacje między majątkowym i własnościowym wymiarem charakterystyki aktywów obrotowych przedsiębiorstwa 19
  3. Cykl operacyjny przedsiębiorstwa jako wyznacznik efektywności ekonomicznej aktywów obrotowych 27

 

Rozdział 2. Charakterystyka gospodarowania aktywami obrotowymi przez przemysłowe spółki notowane na GPW w Warszawie 49

  1. Charakterystyka działalności gospodarczej przemysłowych spółek notowanych na GWP w Warszawie 49
  2. Elastyczność przychodowa aktywów obrotowych giełdowych spółek przemysłowych 52
  3. Identyfikacja strategii gospodarowania aktywami obrotowymi giełdowych spółek przemysłowych w Polsce 62
  4. Strategie gospodarowania zapasami oraz ich relacje z przychodowością i rentownością przemysłowych spółek giełdowych notowanych na GWP w Warszawie 71

 

Rozdział 3. Gospodarowanie aktywami obrotowymi a zrównoważony wzrost przedsiębiorstwa – podstawowe modele i refleksja empiryczna 85

  1. Podstawy teoretyczne i metodyczne oceny zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa 85
  2. Egzemplifikacja modelu zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa przemysłowego 96
  3. Dwuwymiarowa ocena związków efektywności ekonomicznej gospodarowania aktywami obrotowymi ze zrównoważonym wzrostem przemysłowych spółek giełdowych 100

 

Rozdział 4. Efektywność gospodarowania aktywami obrotowymi a kształtowanie wartości rynkowej przemysłowych publicznych spółek akcyjnych 113

  1. Relacje gospodarowania aktywami obrotowymi z kształtowaniem wartości przedsiębiorstwa 113
  2. Wyniki badań empirycznych wpływu efektywności ekonomicznej gospodarowania aktywami obrotowymi na kształtowanie wartości rynkowej spółek przemysłowych 119
  3. Strategie gospodarowania aktywami obrotowymi a korzyści dywidendowe publicznych przemysłowych spółek akcyjnych 125

 

Rozdział 5. Wykorzystanie memoriałowych korekt zysku netto do oceny efektywności gospodarowania aktywami obrotowymi publicznych przemysłowych spółek akcyjnych 137

  1. Propozycja metodologiczna oceny urealnionych korzyści finansowych przedsiębiorstwa i jej zastosowanie w analizie memoriałowych korekt zysku netto 137
  2. Drogi i sposoby tworzenia urealnionych korzyści finansowych przez przemysłowe publiczne spółki akcyjne 144
  3. Ocena związków efektywności ekonomicznej gospodarowania aktywami obrotowymi z memoriałowymi korektami zysku netto w giełdowych spółkach przemysłowych 152
  4. Memoriałowe korekty zysku netto a czynniki determinujące cykl obrotowy netto i rentowność sprzedaży publicznych spółek przemysłowych 163

 

Zakończenie 175

Bibliografia 183

Spis tabel 191

Spis rysunków 195

Załączniki 199