Szczegóły ebooka

Strategie

Strategie

Jacek Brzozowski, Krystyna Pietrych

Ebook

U początków projektu Strategie ”ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku, rezultatem którego jest niniejsza publikacja, stała nieodmiennie powracająca myśl, że zaskakująco wiele - wbrew diagnozom radykalnie separującym poezję romantyczną od jej dwudziestowiecznych realizacji - łączy poetyckie dykcje na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci.

Koncentrujemy się na fundamentalnym wymiarze tekstu, który jednocześnie poza tekstowość wykracza. Ten wymiar wyznacza podmiot rozumiany zarówno zgodnie z poetyką strukturalistyczną jako kategoria immanentna wypowiedzi, jak i poststrukturalistycznie - rozpatrywany w ujęciu antropologicznym i kulturowym. Szeroka formuła podmiotowości, nietożsama z abstrakcyjną ideą filozoficzną, lecz istniejąca poprzez wielość jednostkowych realizacji, jest dla nas kategorią centralną i nadrzędną, służącą wydobyciu ciągłości procesu historycznoliterackiego (a nawet szerzej - kulturowego), trwającego w poezji polskiej nieprzerwanie od romantyzmu do dzisiaj.

Część 1: Studia i szkice

 

Od redaktorów 7

 

Jakub Momro, Podmiot eksperymentalny 15

Jacek Brzozowski, Uwagi o zasadniczych Mickiewiczowskich strategiach podmiotowych 29

Anna Kurska, O wielkich monologach bohaterów romantycznych 55

Magdalena Siwiec, Słowackiego podmiot somatyczny 87

Krzysztof Trybuś, Podmioty romantycznej pamięci – od kanonu do hipolepsy 103

Arent van Nieukerken, Podmiotowość i styl w poezji Norwida 115

Barbara Stelmaszczyk, Wielogłos podmiotów mówiących a struktury dialogowe w poezji Norwida 141

Maria Berkan-Jabłońska, Zagadnienie podmiotowości w poezji kobiecej romantyzmu i okresu międzypowstaniowego. „My z nich wszystkie?” 161

Anna Czabanowska-Wróbel, Młodopolskie „ja” – niepewne, przejściowe, eruptywne 191

Małgorzata Okulicz-Kozaryn, „Idealizm bez ideału” – romantyczne powinowactwa podmiotu poezji Antoniego Langego 207

Piotr Szwed, Romantyczni towarzysze podróży. O Topielcu Bolesława Leśmiana w kontekście teorii Harolda Blooma 219

Barbara Sienkiewicz, Podmiot (w) poezji awangardowej dwudziestolecia 237

Krystyna Pietrych, Romantyczno-modernistyczny podmiot poezji Wata, czyli o dwudziesto- wiecznych przygodach „duszy czującej” 269

Agata Stankowska, Podmiot w skali wyobraźni. Zbigniew Bieńkowski o „używaniu poezji za narzędzie do wykonywania rzeczy niemożliwych” 299

Jerzy Wiśniewski, Romantyczny (?) bohater/podmiot Herberta. Przypadek Pana Cogito 329

Tomasz Kunz, Tropy, ślady, szczątki. Romantyczne figury podmiotowości w poezji Rafała Wojaczka 353

Tomasz Cieślak, Świetlicki (po)romantyczny. Kwestia podmiotowości 363

Magdalena Rabizo-Birek, Między nicością a nieśmiertelnością. O Honecie (po)romantycznym 381

Arkadiusz Bagłajewski, Być wieszczem i prorokiem dzisiaj – jak to jest możliwe? 413

Piotr Śliwiński, Podmiot poezji najmłodszej: wysiedleniec, moderator, aktor 429

 

Indeks nazwisk 443

 

 

Część 2: Rozmowy

 

Rozmówcy 7

 

Rozmowa pierwsza. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 25–26 kwietnia 2014 9

Rozmowa druga. Chęciny, 7–8 lipca 2014 31

Rozmowa trzecia. Lublin, 22–23 września 2014 57

Rozmowa czwarta. Kraków, 11–12 grudnia 2014 87

Rozmowa piąta. Kraków, 23–24 października 2015 113

Rozmowa szósta. O wierszu Mickiewicza Do Samotności, Łódź, 8 stycznia 2016 131

Rozmowa siódma. O wierszu Różewicza W teatrze cieni, Łódź, 9 stycznia 2016 145

 

Indeks nazwisk 157

  • Tytuł: Strategie
  • Autor: Jacek Brzozowski, Krystyna Pietrych
  • ISBN: 978-83-808-8632-2, 9788380886322
  • Data wydania: 2017-09-15
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0msx
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego